Nieuws

Sectoren willen in gesprek met kabinet over lerarenregister

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden verzoeken de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, beiden van Onderwijs, in een brief het gesprek hierover met ze aan te gaan. Het doel is om te bezien hoe van het lerarenregister alsnog een succesvol instrument voor bekwaamheidsonderhoud kan worden gemaakt en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een geslaagde implementatie van het lerarenregister.

Scholen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs merken dagelijks dat draagvlak voor het lerarenregister onder leraren ontoereikend is. Veel scholen zijn gestart met de gegevenslevering voor het register, maar wijzen op de complexe wet- en regelgeving in het kader van de benoemingsgrondslagen en op (de risico’s van) een forse toename van de administratieve lasten. Ook de onduidelijke en trage totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen leiden tot veel vragen onder leraren, scholen en schoolbesturen, zo bemerken de sectorraden in signalen van hun achterban.

Op dit moment gaat de aandacht niet naar de goede dingen en dreigt het lerarenregister vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. De Onderwijsraad beschrijft die (dreigende) ontwikkeling in zijn recente advies.

Een succesvol lerarenregister vraagt om een sterk en breed draagvlak onder scholen en leraren. Een register waar de leraar zich door aangesproken voelt en dat aansluit bij de schoolpraktijk zijn noodzakelijke voorwaarden. Deze voorwaarden ontbreken momenteel. De sectorraden willen daarom in gesprek met de ministers.

Links & downloads

Brief aan ocw over lerarenregister
186.57 KB