Nieuws

Vakbonden breken cao-overleg primair onderwijs af

De vakbonden hebben aangegeven op dit moment niet door te willen praten over een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Rinda den Besten: ,,Ik vind dit heel jammer. We wilden in deze cao een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al een jaar op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan. Ook waren we bereid een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken.’’

Den Besten (voorzitter PO-Raad): ,,Vakbonden wilden geen invulling geven aan de afspraak uit het vorige akkoord om te komen tot verrekening van de transitievergoeding met de bovenwettelijke uitkering. Deze afspraak is onderdeel van de voorwaarden die het kabinet stelde bij het toekennen van de extra middelen (270 miljoen) voor de verbetering van de beloning van leraren. Dat heeft ons verrast.’’

De PO-Raad wilde in een nieuwe cao vervolgstappen zetten in de vernieuwing en verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het doel om te komen tot een compacte, begrijpelijke cao zonder complexe en overbodige bepalingen, ligt nu stil.

Om tot een eerlijke beloning voor onderwijsondersteuners en directie te komen, waren sociale partners bezig met het actualiseren van functiebeschrijvingen voor de schooldirecteuren en ondersteuners. Op basis daarvan zou de beloning van deze medewerkers worden aangepakt. Vergelijkbaar met het actualiseren van de functiebeschrijvingen voor leraren van vorig jaar.

De PO-Raad heeft een voorstel op tafel gelegd met de volgende elementen:

  • Salarisverhoging van 4% voor alle medewerkers
  • Harmonisatie loongebouw
  • Actuele functiebeschrijvingen en eerlijke beloning voor schooldirecteuren en onderwijsondersteuners
  • Individueel budget voor professionalisering, gekoppeld aan de gesprekkencyclus
  • Vernieuwing cao met als doel een compacte, begrijpelijke cao zonder complexe en overbodige bepalingen
  • Looptijd tot eind 2020.

Den Besten: ,,Ik nodig de vakbonden graag uit om in het belang van het primair onderwijs nog eens goed na te denken over het prima bod dat wij hebben gedaan. Daarmee doen we al het mogelijke om het werk in onze sector aantrekkelijker te maken. De PO-Raad is met dit voorstel financieel tot het uiterste gegaan. Daarmee wordt niet de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht, daarvoor zijn extra investeringen van het kabinet nodig. Nu staan de medewerkers echter met lege handen.’’

Zodra er meer te melden is over de nu ontstane situatie, lees je dat op de website van de PO-Raad. Doordat er nu geen nieuw akkoord is, loopt de huidige cao door.

Media

In bijna alle media is bericht over de afgebroken cao-onderhandelingen. Onder andere:

Hoeveel ruimte is er om salarissen te verhogen?

In de publieke sector, en dus in het primair onderwijs, is de ruimte voor het verhogen van salarissen van álle personeel gelijk aan die in de marktsector: in 2019 ging het om 2,7%, in 2020 is dat 2,3%. Opgeteld is de ruimte dus 5%. Hiervan moeten ook andere kosten dan een generieke loonstijging worden betaald:

* De stijging van de pensioenpremies en andere werkgeverslasten (0,63%);
* Een deel van afspraken in de cao van 2018 brengen kosten met zich mee voor 2019 (0,15%);
* Een bescheiden deel van de verhoging van de salarissen van onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders (0,22%)

Deze kosten (in totaal dus 1% van de ruimte) gaan dus ten koste van de beschikbare ruimte voor loonsverhoging. Daarom heeft de PO-Raad een maximale loonsverhoging kunnen bieden van 4% voor alle werknemers tot eind 2020. Een hogere loonsverhoging zoals bonden die vragen, zou leiden tot bezuinigingen in het onderwijs.

In diverse berichten wordt daarnaast gesteld dat met een loonsverhoging van 4% de loonkloof met het voortgezet onderwijs (vo) groter wordt. Dit is onjuist. In het vo zijn er in 2018 en 2019 loonsverhogingen afgesproken van in totaal 4,5%. Met het aanbod van de PO-Raad (2,5% in 2019) en de eerdere afspraak in 2018 (ook 2,5%) is de generieke loonsverhoging in het po over 2018 en 2019 opgeteld 5%.

Nb. Omdat er in het vo nog geen cao is voor 2020 kunnen we hier geen uitspraken doen over de loonsverhoging over 2019 en 2020

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten