Nieuws

Vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Hierbij vind je een aantal vragen en antwoorden over dit akkoord. Het overzicht met antwoorden wordt de komende tijd verder uitgebreid. 

Nieuwe salaristabellen voor primair onderwijs 

Waar vind ik de nieuwe salaristabellen? 

De afgesproken salaristabellen staan als bijlage in het onderhandelaarsakkoord. Zodra de cao definitief is ondertekend komen de tabellen apart op de website van de PO-Raad te staan. 

In de nieuwe salaristabellen ontbreken de schalen L14 en OOP16, terwijl die wel in de cao voor voortgezet onderwijs staan. Hoe zit dat? 

Volgens de beschikbare informatie komen deze schalen nu niet voor in het primair onderwijs. 

Komt de bijdrage voor de levensloopregeling van 0,8% helemaal te vervallen?  

Ja, deze komt als aparte bijdrage te vervallen. In het voortgezet onderwijs bestaat deze toelage ook niet. Bij de omzetting van de medewerkers naar de nieuwe salaristabellen wordt deze bijdrage wel meegeteld boven op het huidige salaris. 

Blijven de salarissen in primair en voortgezet onderwijs ook in de toekomst gegarandeerd gelijk?  

De sociale partners van beide sectoren hebben toegezegd geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. We zullen daarom samen optrekken in het bepalen van de salarisverhogingen. 

Eindejaarsuitkering 

Hoe hoog wordt de eindejaarsuitkering in het primair onderwijs? 

De eindejaarsuitkering in het primair onderwijs wordt net als in het voortgezet onderwijs 8,33% van het salaris en eventuele toeslagen. 

Bindingstoelage 

Waarom komt er weer een bindingstoelage in het primair onderwijs? 

De cao voor voortgezet onderwijs kent nu die bindingstoelage. De sociale partners hebben afgesproken om volledig aan te sluiten bij het salarisgebouw van het voortgezet onderwijs. 

Hoe hoog zijn de bedragen van de bindingstoelage? 

De bindingstoelage wordt: 

  • Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9: € 263,94 bruto per jaar;  
  • Voor leraren in de hoogste trede van hun schaal: € 1591,09 bruto per jaar;  
  • Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 10 tot en met 12: € 1591,09 bruto per jaar; 
  • Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 13 en hoger: € 263,94 

Zijn de bedragen van de bindingstoelage per maand of op jaarbasis? 

De bindingstoelage is een bedrag per jaar. Dit bedrag wordt eenmaal per jaar uitgekeerd. 

Directeuren en adjuncten 

Wat wordt er in dit akkoord gedaan voor directeuren en adjuncten? 

Ook voor de leidinggevenden wordt de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht. Dat betekent dat het salaris wordt omgezet naar de nieuwe salarisschaal en dat de eindejaarsuitkering omhoog gaat. Aangezien het tekort aan directeuren erg groot is, is een arbeidsmarkttoelage afgesproken (in ieder geval voor vijf jaar). Het salaris van de meeste leidinggevenden stijgt hierdoor ook minimaal 4%. Daarnaast zijn de directiefunctie ook nadrukkelijk onderdeel van het onderzoek dat we laten uitvoeren naar de inschaling van verschillende functies in het primair onderwijs. Bekeken wordt of het bepalen van de zwaarte van de functie via fuwa goed aansluit bij de taken en verantwoordelijkheden in de praktijk. 

Waarom is de arbeidsmarkttoelage voor directeuren maar voor vijf jaar afgesproken? 

De schoolorganisaties ontvangen een structurele bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage. Het gaat echter om een situatie die kan veranderen. De arbeidsmarkt ziet er over vijf jaar anders uit. De PO-Raad zal daarom tijdig afspraken maken met de vakbonden over deze toelage. 

Wat is de reden dat specifiek wordt aangegeven dat de voorbeeldfunctiebeschrijving op het niveau D11 komt te vervallen?  

Het vervallen van deze voorbeeldfunctie volgt uit de discussie over het minimale niveau dat vereist is voor de functie van schoolleider. De conclusie hiervan was dat voor de meeste scholen D12 noodzakelijk is. De D11-inschaling komt in de praktijk weinig voor en vaak ook nog als groeipad naar D12 toe. Het is niet zo dat een directiefunctie op D11 niet meer kan of mag, het is aan individuele schoolorganisaties om tot een goed gebalanceerd functiehuis te komen en hier zouden ook directiefuncties in kunnen zitten die door een fuwa-expert op D11 niveau worden gewaardeerd. 

Is er voor directeuren in D11 en D12 ook sprake van een bindingstoelage?  

Leidinggevenden in schaal D12 en A12 ontvangen (wanneer zij in de hoogste trede van de schaal zitten) volgens de systematiek in het voortgezet onderwijs een hogere bindingstoelage (€1591,09 bruto, per jaar) dan leidinggevenden in andere schalen. In het onderhandelaarsakkoord voor primair onderwijs is afgesproken dat directeuren in schaal D11 en adjunct-directeuren in de schalen A10 en A11 ook deze hogere bindingstoelage ontvangen. Voor de leidinggevenden in hogere schalen is de bindingstoelage €263,94 bruto per jaar. 

Onderwijsondersteuners 

Komt de nominale eindejaarsuitkering OOP1-4 / OOP5-8 te vervallen nu er een eindejaarsuitkering voor alle OOP is afgesproken? 

Ook voor OOP worden de salarisbedragen uit het voortgezet onderwijs overgenomen. Dit betekent voor OOP in de schalen 1-8 dat zij, naast de regulier eindejaarsuitkering van 8,33% een nominale uitkering van €1200,- bruto (bij voltijd) ontvangen.  

Wat is er extra afgesproken voor OOP-ers? 

Voor OOP-ers geldt met ingang van 2022: een verhoging van de nominale eindejaarsuitkering met € 275 bruto per jaar. Deze verhoging gaat ook in het voortgezet onderwijs gelden. 

Als er wordt gesproken over OOP-ers, is er dan onderscheid tussen medewerkers mét en medewerkers zonder lesgevende taken?  

Nee, er is geen onderscheid in de gemaakte afspraken. Deze gelden voor alle OOP-ers.  

Omzetting naar nieuwe salarisschalen 

Hoe worden medewerkers ingepast in de nieuwe salarisschalen? 

Hiervoor is een rekenwijze afgesproken in het onderhandelaarsakkoord. Daarnaast bevat het akkoord conversietabellen. In het artikel Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord lees je er meer over.

Er is gezegd dat iedereen er minimaal 4% op vooruit gaat, maar in de omzetting naar het nieuwe salaris wordt met 2% gerekend. Hoe zit dat? 

Bij de omzetting is afgesproken dat we bij het huidige salaris (inclusief 0,8% levensloopbijdrage) 2% optellen en dan zoeken naar de naasthogere trede in de nieuwe schaal. Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering van 6,3% naar 8,33%. Uit de berekeningen blijkt dat daarmee vrijwel iedereen er minimaal 4% op vooruit gaat. 

Hoe zit het met medewerkers die al in de hoogste trede van de schaal zitten? 

Als een medewerker bij de berekening van het nieuwe salaris boven het maximum van de nieuwe schaal uitkomt, krijgt zij/hij de hoogste trede uit de betreffende schaal. Deze medewerker gaat er mogelijk minder op vooruit dan de genoemde 4%. De medewerker profiteert natuurlijk wel van de verhoging van de eindejaarsuitkering. Bepaalde medewerkers ontvangen ook een bindingstoelage als ze in de hoogste trede van de schaal zitten (zie hiervoor de vragen over de bindingstoelage). 

In de conversietabel komen medewerkers soms vanuit meer tredes uit de oude schaal op eenzelfde trede in de nieuwe schaal. Blijven ze dan langer in de trede van de nieuwe schaal? 

Een leraar die nu in L10-trede 12 zit gaat volgens de conversietabel naar schaal LB-trede 11. Een leraar in L10-trede 13 komt volgens de tabel nu ook in trede 11 van schaal LB. Voor beiden geldt dat ze in principe per 1 augustus naar schaal LB-trede 12 gaan. Er is dan geen onderscheid in salaris meer tussen beide leraren. 

Arbeidsmarkttoelage VSO 

Vervalt de arbeidsmarkttoelage VSO helemaal? 

De arbeidsmarkttoelage VSO vervalt inderdaad per ingangsdatum van dit akkoord, namelijk 1 januari 2022. Deze toelage was bedoeld om het salarisverschil tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten. Met de salaristabellen uit dit akkoord is dat salarisverschil gedicht en is een toelage dus niet meer nodig. 

Wat gebeurt er met de arbeidsmarkttoelage VSO die leraren de afgelopen maanden al hebben ontvangen? 

Bij de omzetting van deze medewerkers naar de nieuwe salaristabellen wordt de arbeidsmarkttoelage niet meegeteld in de rekenwijze. Ze worden dus ingeschaald op de naasthogere treden van hun salaris plus 2%.  

Als dit bedrag hoger is dan het salaris plus de arbeidsmarkttoeslag, krijgt de medewerker een nabetaling voor het hogere bedrag. 

Het komt ook voor dat medewerkers uit het VSO door de arbeidsmarkttoelage op een hoger salarisniveau zijn uitgekomen. Deze medewerkers zullen met de overgang (iets) terugzakken in salaris door het vervallen van de arbeidsmarkttoelage VSO. De toelage die zij de afgelopen maanden hebben ontvangen wordt niet teruggevorderd. 

Onderzoek Fuwasys  

Hoe ziet het onderzoek naar fuwa er concreet uit?  

De sociale partners hebben een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de verschillen tussen fuwa in het primair en voortgezet onderwijs. In de praktijk ervaart men in het primair onderwijs een onderwaardering van (adjunct-)directeuren en enkele OOP-functies. Hierbij is gevraagd om te kijken naar het functiewaarderingssysteem, inclusief kenmerkscores en -teksten, (voorbeeld)functiebeschrijvingen en de beloning. Daarbij wordt eveneens gevraagd om te bekijken op welke wijze de elementen van het functiewaarderingssysteem van het primair onderwijs zich verhouden tot het voortgezet onderwijs.   

Daarnaast wordt onderzocht of de voorbeeldfuncties behorend bij Fuwa-PO een goede weerspiegeling zijn van de verantwoordelijkheden van de betrokken OOP-functies en de (adjunct-) directeursfuncties. Met name de complexiteit en (grote) verantwoordelijkheid binnen de functies worden onderzocht. In het onderzoek wordt daarnaast gekeken hoe deze functies zich verhouden tot vergelijkbare functies in het VO.  

Het onderzoek is gestart met een vragenlijst die door een selecte, random benaderde groep bestuurders en (adjunct-)directeuren/OOP-ers is ingevuld. In daaropvolgende gesprekssessie wordt vervolgens een nadere duiding gegeven aan de resultaten vanuit de vragenlijst.  

Wanneer is het onderzoek naar Fuwa/ nieuwe functiebeschrijvingen directeuren afgerond?  

De verwachting is dat het onderzoek in juni wordt afgerond. Sociale partners gaan vervolgens bespreken hoe ze dit kunnen vertalen naar voorbeeldfuncties en/of andere afspraken. 

Budget Nationaal Programma Onderwijs 

Geldt de verhoging van de salarissen ook voor de mensen die (tijdelijk) zijn aangesteld op basis van het NPO-budget? 

Ja, de nieuwe salaristabellen gelden voor alle medewerkers 

Wordt het NPO-budget voor komend schooljaar ook opgehoogd zodat de verhoogde salarissen wordt gecompenseerd? 

De NPO-bedragen zijn in april gepubliceerd (in juni komt de officiële regeling). De bedragen van NPO zullen niet worden aangepast n.a.v. het onderwijsakkoord. En eerder was al door OCW gecommuniceerd dat deze bedragen ook niet worden geïndexeerd. Dit betekent dus dat het NPO-budget 2022-2023, waarvan de basisbedragen al ca. €200 lager waren vastgesteld t.o.v. 2021-2022, hierdoor nog weer minder ruimte biedt t.o.v. de NPO-bekostiging 2021-2022. In de berekeningen rond het onderhandelaarsakkoord is er op macroniveau wel rekening gehouden met deze tijdelijke extra kosten. 

Financiële onderbouwing 

Is het onderhandelaarsakkoord betaalbaar voor schoolorganisaties? 

De PO-Raad en de vakbonden hebben met de minister voor primair en voortgezet onderwijs (en de VO-raad) afspraken gemaakt over de bekostiging voor dit onderhandelaarsakkoord. Het akkoord is daarmee op macroniveau betaalbaar voor het primair onderwijs. De berekeningen verschillen zoals bij elk cao-akkoord wel per schoolorganisatie. Een schoolorganisatie moet dit zelf voor zijn situatie bekijken. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie. 

Algemeen 

Is de datum al bekend, waarop het akkoord definitief zou kunnen worden als alle partijen instemmen met het akkoord? 

De ledenraadpleging van de PO-Raad loopt tot en met 15 mei 2022. Daarna wordt het akkoord zo snel mogelijk een definitief cao-akkoord. 

Per wanneer gaat het cao-akkoord in? 

De afspraken gaan met terugwerkende kracht per 1-1-2022 in. 

Hoe zit het met de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, wordt dat ook gelijkgeschakeld aan het voortgezet onderwijs? 

Nee, op dit moment wordt alleen het salarisgebouw gelijkgetrokken met het voortgezet onderwijs. In de CAO PO en CAO VO zijn nog veel meer afspraken die van elkaar verschillen. De sociale partners hebben wel afgesproken om snel verder te praten over een aantal inhoudelijke onderwerpen in het primair onderwijs. De reiskostenvergoeding staat daarbij ook op de agenda. 

De doorlooptijd van deze overeenkomst eindigt eind mei 2022. Is er dan al weer een nieuwe cao voor primair onderwijs? 

De sociale partners hebben afgesproken om snel verder te praten over een aantal inhoudelijke onderwerpen in het primair onderwijs. We verwachten niet dat er eind mei al een nieuw onderhandelaarsakkoord is. Er is dus tijd om het nu gesloten akkoord administratief te verwerken. Wel vinden we het belangrijk dat duidelijk is dat we de ambitie hebben om dit jaar ook inhoudelijke afspraken te maken over de arbeidsomstandigheden in het primair onderwijs. 

aanvullend onderwijs

Downloads

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten