Nieuws

Subsidieregeling ventilatie: PO-Raad in gesprek met ministerie over knelpunten

De overige 260 miljoen van de subsidieregeling ventilatie wordt nog dit jaar beschikbaar gesteld. De Tweede Kamer nam hiertoe een motie aan. De subsidieregeling kent een aantal knelpunten en is geen oplossing voor de aanpak van slechte en verouderde schoolgebouwen. De PO-Raad pleit voor een integrale aanpak en gaat hierover in gesprek met het ministerie van OCW.

260 miljoen nog dit jaar beschikbaar

Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) dienden een motie in met het verzoek om het overige budget voor de regeling eerder vrij te maken zodat de ventilatieproblemen op scholen aangepakt kunnen worden. De motie werd aangenomen en daarmee moet het kabinet uitvoering geven aan het verzoek van de Kamer. Premier Mark Rutte ontraadde de motie in het debat: “De regeling wordt eerst op effectiviteit beoordeeld. Daarmee worden de uitkomsten van het IBO over onderwijshuisvesting en de ervaringen van de SUVIS-regeling meegenomen. Vanuit het onderwijs horen wij dat er ideeën zijn over het verbeteren van de regeling. Een van de opties uit het IBO over onderwijshuisvesting is om de middelen breder in te zetten dan alleen voor ventilatie. Ik heb al gezegd dat er dit jaar wel een overschrijding lijkt te gaan komen. Daar proberen we een oplossing voor te vinden. Dat kan ik nu nog niet hard toezeggen, maar er lijken enige tientallen miljoenen meer nodig te zijn dan die 100 miljoen.”

De PO-Raad kan zich goed vinden in de reactie van de minister-president en heeft eerder gepleit voor een brede regeling, waarbij ventilatie een onderdeel is  van een integrale aanpak met betrekking tot de problemen rondom schoolgebouwen.

Drempels subsidieregeling

Eerder stuurden de PO-Raad, samen met de VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven drempels te ervaren bij de subsidieregeling ventilatie, waarbij de eerste 100 miljoen beschikbaar werd gesteld.  Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is aan een integrale aanpak van schoolgebouwen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. Dit maakt een efficiënte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig. Daarnaast gaat de subsidieregeling uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de 70% moeten financieren. De eigen bijdrage is voor zowel schoolbesturen als gemeenten vaak niet op te brengen.

Voorwaarden blijven waarschijnlijk hetzelfde

Voor de eerste fase van de regeling visten 238 aanvragen van schoolbesturen en gemeenten achter het net door uitputting van het budget. Doordat de rest van de subsidie nog dit jaar beschikbaar wordt gesteld worden deze aanvragen naar verwachting in de zomer beoordeeld. Bij een positieve beoordeling krijgen zij het geld  zo snel mogelijk uitgekeerd.

Zoals het er nu uitziet blijven de voorwaarden voor de tweede SUViS-regeling vrijwel hetzelfde. Dat houdt in dat de resterende 260 miljoen nog in 2021 en begin 2022 beschikbaar komt na goedkeuring van de aanvraag, op volgorde van binnenkomst. De PO-Raad pleit ervoor dat de nieuwe subsidieregeling voor ventilatie anders wordt vormgegeven waarbij er aandacht komt voor de integrale aanpak van slechte schoolgebouwen. Zodat er niet alleen aandacht is voor ventilatie, maar ook voor andere issues als duurzaamheid, temperatuur, akoestiek of het schoolgebouw geschikt maken voor inclusief onderwijs.  Hierbij moet ook recht worden gedaan aan de uitkomsten van het IBO onderwijshuisvesting. Ook hoopt de sectororganisatie dat de cofinancieringsregeling anders wordt vormgegeven, omdat de eigen bijdrage voor gemeenten en schoolbesturen nu vaak niet te behappen is.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen from PO-Raad on Vimeo.

Ondersteuningsaanbod ventilatie Ruimte-OK
Kenniscentrum Ruimte-OK is partner van de PO-Raad op het gebied van onderwijshuisvesting. Ruimte-OK biedt met het programma Eerste hulp bij ventilatie op scholen procesondersteuning aan gemeenten en scholen bij het ventilatievraagstuk. Dit wordt in de brede opgave geplaatst die er ligt rondom onderwijshuisvesting. Ruimte-OK ondersteunt ook bij het indienen van een aanvraag voor de SUViS-regeling. Neem contact op met Ruimte-OK via info@ruimte-ok of via 085-1303682.
Op onze website vinden schoolbesturen ook een aantal handige tips voor het aanvragen van de SUViS-regeling.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten