Functies in het po

Een loopbaan binnen het primair onderwijs biedt vaak meer mogelijkheden dan wordt gedacht. Groeimogelijkheden gaan niet alleen over een hogere functie, maar ook om afwisseling, verbreding en verdieping in het werk.

In de CAO PO 2018-2019 zijn de lerarenfuncties voor het primair onderwijs opnieuw beschreven.

Download hier de functiereeks de Functiereeks leraar primair onderwijs. Je vindt hierbij ook een toelichting en een beschrijving van de kenmerken van deze reeks. 

In 2022 zijn de salarisschalen voor leraren omgezet: van L10 naar LB; van L11 naar LC; van L12 naar LD. Een toelichting op de omzetting is te vinden: Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Deze geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen in overleg met leraren, schoolleiders en schoolbesturen. De functies zijn vervolgens gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs FUWASYS.

Beschrijvingen van voorbeeldfuncties

De sociale partners hebben gezamenlijk actuele voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel. De voorbeeldfuncties zijn bedoeld als uitgangspunt voor een dialoog over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie.

Deze staan in de Toolkit functiebeschrijvingen

Gesprek

Functiewaardering

Functiewaardering is een manier om functies in een organisatie in te delen aan de hand van afgesproken criteria. Deze criteria maken het op een systematische manier mogelijk om de zwaarte te bepalen van functies ten opzichte van elkaar en de rangorde vast te stellen.

Steeds meer organisaties plaatsen het beschrijven en waarderen van functies in een breder proces van formatiemanagement. Functievorming is dan de basis voor de vormgeving van strategisch HR-beleid in samenhang met bijvoorbeeld de kwaliteitscyclus, weving & selectie, loopbaanontwikkeling en opleiding.

Zelf functies waarderen met eFUWA

Schoolbesturen kunnen eigen functies laten beschrijven en waarderen door een gecertificeerd FUWA-specialist. Wil je als schoolbestuur op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag met functiewaardering en -differentiatie, dan kun je daarvoor gebruik maken van de webbased toepassing eFUWA Onderwijs. 

Het systeem van functiewaardering: FUWASYS

In het onderwijs is ervoor gekozen te werken met het functiewaarderingssysteem FUWASYS. Voor het primair onderwijs heet dit systeem FUWA-PO. Denk bij het (her)waarderen van functies in jouw schoolorganisatie aan deze 5 stappen:

  1. Draagvlak creëren voor het traject door middel van voorlichting
  2. Functie-inventarisatie
  3. Functies beschrijven
  4. Functieanalyse en -waardering
  5. Bezwarenprocedure

Uiteindelijk leidt dit tot een uitwerking van functies (met bijbehorende waardering) waarin de organisatie zich herkent en dat loopbaanperspectief biedt. Je vindt de salaristabellen op de themapagina Ondersteuning bij HR.