Nieuws

Schoolorganisaties steunen werkplan, maar hebben zorgen over regioaanpak

In het primair onderwijs bestaat een breed draagvlak voor het verder uitwerken van de vier prioriteiten van het werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’. Het verder uitwerken van met name de thema’s onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden kan rekenen op veel steun. Er zijn wel zorgen rondom het versterken van de regionale aanpak.

De PO-Raad ziet bij de achterbanraadpleging dat slechts een derde van de respondenten aangeeft dat regionale samenwerking op de voorgestelde manier bijdraagt aan de aanpak van de personeelstekorten. Voor de andere genoemde prioriteiten ligt dat op 60% of hoger. 

Schoolorganisaties maken zich zorgen over een top-down implementatie van de RATO/onderwijsregio. De vrees is dat er een bureaucratische bestuurlijke tussenlaag ontstaat, waarin de ‘gedwongen samenwerking’ geen werkelijke bijdrage levert aan de aanpak van personeelstekorten. Hierdoor kan de regionale aanpak blijven hangen in symptoombestrijding, zeker als de onderliggende prikkels die daadwerkelijk samenwerking belemmeren niet worden weggenomen.

Er is verder vrees bij schoolorganisaties dat de regio-aanpak leidt tot het gedetailleerd opleggen van maatregelen die niet uitvoerbaar en niet werkbaar zijn, zoals verplichte verplaatsing van leerkrachten tussen scholen.

Het implementeren van nieuwe regionale samenwerkingsstructuren in een werkveld dat wordt gekenmerkt door een wirwar van bestaande netwerken is complex. Het primair onderwijs pleit daarom nadrukkelijk voor een zogenaamde ‘one-step up’ benadering: door aan te sluiten bij bestaande netwerken waar ambitie en energie zit, kunnen we stapsgewijs werken aan de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s.

De PO-Raad heeft de uitkomsten van de ledenraadpleging gedeeld met minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) en de andere betrokken partijen. We willen op basis van deze en andere uitkomsten met de betrokken partijen het werkplan verder uitwerken.

 

samen

Downloads

Uitkomsten achterbanraadpleging werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’
PDF, 177.79 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten