Nieuws

Bestuur en intern toezichthouder, rollen en verantwoordelijkheden onder de loep

Hoe verhouden bestuur en intern toezicht in het primair onderwijs zich tot elkaar? En wat kan de sector hiervan leren? Deze vragen stonden centraal op de conferentie Intern Toezicht van het Friese schoolbestuur Proloog en PO-Raad.

In de praktijk valt er veel dynamiek te bespeuren in het samenspel tussen bestuur en intern toezicht in de sector primair onderwijs, vertelde Peter van Lieshout, voorzitter van de Monitorcommissie Goed bestuur. Deze commissie monitort of schoolbesturen voldoende vooruitgang boeken in hun professionalisering. Van Lieshout lichtte daarmee een tipje van de sluier op van de uitkomsten van het onderzoek dat de commissie deed naar de verhouding tussen bestuur en intern toezichthouders. Op de ALV van 24 november worden deze officieel gepresenteerd aan de leden van de PO-Raad.
Maar dynamisch of niet, er valt ook nog veel te leren, zei hij tegen de ongeveer tachtig aanwezigen. 

Handreiking toezicht op strategie(vorming)

Sietske Hendriks, adviseur bij BMC, ging daarna in op de ervaringen van drie ontwikkelgroepen die de PO-Raad sinds het voorjaar van 2016 heeft gefaciliteerd. In deze ontwikkelgroepen wisselden bestuurders en intern toezichthouders met elkaar van gedachten over de manier waarop het strategisch beleid van de organisatie tot stand komt en wordt uitgevoerd, en welke rol beide partijen daarbij (behoren te) spelen. Thema’s die daarbij aan de orde kwamen, waren toezicht op het opstellen van strategisch beleid, toezicht op de kwaliteitscyclus en de uitvoer van strategisch beleid en de kwaliteit van het intern toezicht. Knelpunten, kansen, leerpunten en goede praktijken die hieruit zijn voortgekomen, zijn verwerkt in de Handreiking toezicht op strategie(vorming). Deze is gratis te downloaden.

In deelsessies kregen de deelnemers vervolgens informatie over onder meer het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie in relatie tot intern toezicht. Tijdens het afsluitende diner wisselden de aanwezige bestuurders en intern toezichthouders uitgebreid met elkaar van gedachten over de kansen en dilemma’s in hun eigen organisatie.

Ook zelf een conferentie organiseren?

Voor Albert Helder, bestuurder bij Proloog en Algemeen Bestuurder bij de PO-Raad, was de bijeenkomst een succes. ,,Juist het samenspel tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur geeft een extra dimensie aan deze bijeenkomst’’, aldus Helder. ,,Er is daar nog een wereld te winnen.’’ Voorzitter van zijn Raad van Toezicht, Joke Hoftijser, breekt een lans voor het zelf organiseren van een soortgelijke conferentie: ,,Een werkconferentie organiseren, betekent dat je in workshops kennis en ervaring kunt uitwisselen met collega bestuurders en raden van toezicht. De problematiek in de eigen regio is vaak vergelijkbaar en herkenbaar.’’

Wilt u ook met andere besturen en intern toezichthouders in uw regio in gesprek gaan over uw rol en verantwoordelijkheden? Neem dan contact op met de PO-Raad.