Nieuws

Door kabinet ingestelde Taskforce adviseert basisvoorziening voor jonge kind

‘Maak een ontwikkel- en leercentrum mogelijk in de wet en bied alle kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar gratis toegang tot een voorschoolse voorziening voor zestien uur per week.’ Dat adviseert de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang in haar rapport ‘Tijd om door te pakken’. De PO-Raad hoopt dat een volgend kabinet gehoor geeft aan de oproep van haar eigen Taskforce.

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten is vandaag in een opperbest humeur: ,,Met dit rapport kan een nieuw kabinet er niet meer omheen: De vraag is nu niet meer óf de basisvoorziening er moet komen, maar wannéér. Als het aan de PO-Raad ligt, vandaag nog.”

Aanvankelijk was de PO-Raad niet blij met de oprichting van de Taskforce in september vorig jaar, want dit betekende dat het huidige kabinet ondanks aandringen van de Kamer geen concrete stappen meer zou zetten voor het realiseren van de basisvoorziening. Dit terwijl nut en noodzaak hiervan voor het bevorderen van gelijke kansen en een doorgaande lijn voor iedere leerling, door vele partijen worden erkend. 

De Taskforce, ingesteld door het Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, volgt met haar advies het pleidooi van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Alle peuters moeten samen kunnen opgroeien, zich samen kunnen ontwikkelen en samen gebruik kunnen maken van een goede peutervoorziening, staat in het rapport van de Taskforce.

Stip op de horizon

Als stip op de horizon ziet de Taskforce een centrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar, waarbij geen onderscheid meer bestaat tussen onderwijs en kinderopvang. Er is sprake van een nieuw soort aanbod, waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat. Er wordt gewerkt in één rechtspersoon, met één MR, één cao, één geldstroom (inclusief vve) en vanuit één pedagogische en educatieve visie.

Ook in het buitenschoolse leven van kinderen in de leeftijd vier t/m twaalf jaar zal volgens het advies van de Taskforce meer gelijkheid ontstaan. Zij krijgen allen toegang tot tien uur gratis buitenschoolse opvang, ongeacht of hun ouders werken of niet. In het ontwikkel- en leercentrum kunnen ze deelnemen aan bijvoorbeeld sport- of muzieklessen. Daarbuiten kunnen ouders ook extra opvang inkopen.

Overigens blijft het minimum aantal verplichte uren dat een kind doorbrengt op het ontwikkel- en leercentrum, de huidige onderwijstijd, in het voorstel van de Taskforce bestaan.

Nul- en éénjarigen

De Taskforce raadt de overheid aan om goed te kijken naar wat het basistoegangsrecht voor peuters doet met het gebruik van kinderopvang voor nul- en éénjarigen. Voor hen moet in dit voorstel namelijk wél worden betaald door ouders. Wanneer blijkt dat de ouders van deze doelgroep substantieel minder gebruik gaan maken van kinderopvang (en deze hierdoor onbetaalbaar wordt), dan luidt het advies om hen alsnog onder het basistoegangsrecht te laten vallen.