Nieuws

Overzichtelijk in Vensters: het schooladvies in vergelijking met de eindtoetsscore

Hoe verhoudt het schooladvies zich tot de eindtoetsscore die jouw leerlingen krijgen? Hoeveel adviezen moesten er binnen jouw bestuur of school in eerdere schooljaren worden heroverwogen? In Vensters vind je alle gegevens op een rij.

De rapportage Resultaten eindtoets in Vensters bevat twee tabellen waarin de initiële schooladviezen worden vergeleken met de adviezen op basis van de eindtoetsscore. De tabellen zijn alleen beschikbaar voor de schooljaren waarin een eindtoets is gemaakt. De rapportage is beschikbaar op schoolniveau en op bestuursniveau. Deze informatie is reuze interessant als je dit schooljaar in het kader van kansrijk adviseren nog eens kritisch wilt kijken hoe dit normaalgesproken bij jullie gaat.

Schooladvies en eindtoetsscore

Twee tabellen laten per schooladvies zien hoeveel adviezen op basis van de eindtoets lager, gelijk of hoger uitvielen. De tabel is er in twee versies: één met exacte aantallen en één met percentages.

De rapportage bevat geen landelijk gemiddelde. Uit onderzoeken blijkt dat gemiddeld één op de drie leerlingen recht heeft op heroverweging van zijn schooladvies na het maken van de eindtoets. In schooljaar 2018-2019 lag dit percentage hoger met 41% door het invoeren van brede toetscategorieën.

Goed om te weten is dat heroverwegingen normaalgesproken vaker voorkomen bij leerlingen met een lage SES. Dit zijn juist de leerlingen die meer leerachterstand hebben opgelopen door de eerste lockdown en tijdens de tweede lockdown ook waarschijnlijk zwaarder worden getroffen. De kans dat deze groep in gelijke aantallen recht zal hebben op een heroverweging is dit schooljaar aanzienlijk kleiner. De waarde van het initiële schooladvies is daarmee voor deze groep des te relevanter.

De tabellen geven inzicht in hoeverre de schooladviezen en eindtoetsadviezen in een bepaald schooljaar van elkaar verschillen. Vaak betreft het kleine leerlingaantallen. Hierdoor is het niet mogelijk om harde conclusies te trekken. En een toetsscore van 50% op of onder schooladvies zegt met twee leerlingen niet zoveel. De rapportage helpt vooral om terug te kijken op eerdere jaren.

Een voorbeeld

In deze tabel zie je bijvoorbeeld meer blauw (schooladvies is lager dan advies op basis van eindtoets) dan paars (schooladvies is hoger dan advies op basis van eindtoets). Dat inzicht kan een school bijvoorbeeld aanmoedigen om dit schooljaar 2020/2021 eerder kansrijk te adviseren of de totstandkoming van het schooladvies nog eens onder de loep te nemen.

Waar vind ik de rapportage?

Om de rapportage te bekijken ga je naar Vensters, je logt in en kiest het ManagementVenster. Het rapport Resultaten eindtoets vind je zowel bij de schoolrapportages als bij de bestuursrapportages. Pas het schooljaar aan en download het rapport.
Zie je helemaal geen rapportages? Dan heb je waarschijnlijk niet de juiste gebruikersrechten in Vensters. Die rechten vraag je aan bij de gebruikersbeheerder van het bestuur.

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Behalve in de rapportage Resultaten eindtoets, worden de schooladviezen ook nog toegelicht in de rapportage Doorstroom naar het vervolgonderwijs. Daar worden de initiële school- en eindtoetsadviezen van de leerlingen die vanaf de basisschool zijn doorgestroomd, vergeleken met de positie van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zichtbaar is of ze 1 en 3 jaar na uitstroom op, onder of boven het schooladvies zitten. Mogelijk geeft deze vergelijking aanvullende informatie.