Nieuws

Onderwijsraad: ‘Geef onderwijs meer aandacht in asielbeleid’

Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid én goede basisvoorzieningen die kunnen opschalen bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het vandaag gepubliceerde advies ‘Vluchtelingen en onderwijs’. Ook de PO-Raad trok al geregeld aan de bel bij de overheid, omdat het voor scholen nog steeds niet goed mogelijk is om optimaal aan te sluiten bij wat een vluchtelingenkind nodig heeft.

Het onderwijs aan vluchtelingen verloopt op dit moment niet efficiënt, oordeelt de Onderwijsraad. Onderwijsloopbanen worden herhaaldelijk onderbroken – of zelfs stilgezet – door de vele verhuizingen tijdens de asielprocedure, er is te weinig sprake van kennisdeling binnen het eersteopvangonderwijs en ad hoc beleid brengt allerlei extra kosten met zich mee.

Breng het aantal verhuizingen terug

Op dit moment staat de asielopvang vooral ten dienste van de asielprocedure – en in veel mindere mate ten dienste van een passende plek in het onderwijs en de toekomstige participatie in de samenleving. De vele verhuizingen die hier een gevolg van zijn, vergroten de leerachterstand van vluchtelingen. Ook de PO-Raad pleitte eerder al voor het terugdringen van het aantal verhuizingen. ,,Wat deze kinderen meer dan wie dan ook nodig hebben is rust, stabiliteit en veiligheid’’, aldus voorzitter Rinda den Besten.

Kennis en materiaal op orde

Een ander zorgpunt dat de Onderwijsraad signaleert is het gebrek aan adequate instrumenten voor de intake en goede lesmaterialen voor deze leerlingen. De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat de overheid het voortouw neemt bij de ontwikkeling of herziening van goede materialen.

De raad pleit er verder voor dat de overheid zorgt dat actuele kennis over het onderwijs aan vluchtelingen voor alle scholen toegankelijk is. Daaraan zal een publicatie van de Hogeschool Utrecht, die volgende maand verschijnt op initiatief van de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren.

Flexibel kunnen opschalen

Tot slot wijst de Onderwijsraad erop dat alle betrokken organisaties in de toekomst beter voorbereid moeten zijn op een plotselinge toename in de instroom van vluchtelingen. De raad adviseert hiertoe om flexibele regionale netwerken in te richten bestaande uit gemeenten, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen. De gemeenten kunnen hierin een regiefunctie hebben. Maar ook hier zijn goede kaders en een adequate financiering vanuit de landelijke overheid essentieel, aldus de Onderwijsraad. 

Voortgangsrapportage aan de Kamer

Vandaag verscheen eveneens een Kamerbrief met voortgangsrapportage over onderwijs aan asielzoekers, met daarin onder meer aandacht voor het feit dat de totale instroom weliswaar afneemt, maar het aantal gezinsherenigingen toeneemt. Deze 'nareizigers' gaan niet naar een asielzoekersschool op een opvanglocatie, maar verspreiden zich direct over het land, en dus over het onderwijs.

De minister en staatssecretaris zijn positief over wat het onderwijs in korte tijd bereikt heeft. Volgens de PO-Raad en de Onderwijsraad is er nog een lange weg te gaan. 

  Zelf een goed idee voor het onderwijs aan nieuwkomers op school, maar geen geld? LOWAN en Uitgeverij Pica verdelen de opbrengst van het boek 'Nieuwkomers op school' onder scholen die een goede bestemming weten voor het geld. Kijk op de site van Uitgeverij Pica voor meer informatie.