Nieuws

NCO-onderzoek naar gevolgen COVID-19 voor leergroei verlengd

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs publiceert jaarlijks in oktober voor basisscholen een rapport over hun leerlingen gedurende de tijd op de basisschool en in het vervolgonderwijs. In maart 2021 kunnen schoolbesturen eenmalig een terugkoppeling ontvangen over de gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van hun leerlingen. De interesse hiervoor was groot en de deadline krap, daarom heeft NCO deze verlengd tot 27 november.

Leergroei

De maatregelen die naar aanleiding van COVID-19 tijdens de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 in het onderwijs zijn genomen, hebben een groot beroep gedaan op leerkrachten, ouders en leerlingen. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen op de leergroei van jouw leerlingen?

In de eenmalige COVID-19 terugkoppeling van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) wordt de leergroei bepaald door de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS) vóór COVID-19 te vergelijken met die erna. Natuurlijk hebben scholen zelf al een goed beeld van de mogelijke leerachterstanden die hun individuele leerlingen hebben opgelopen. Dit rapport geeft scholen daarnaast:

  • inzicht of die leerachterstanden groter of kleiner zijn dan bij vergelijkbare scholen
  • inzicht of de achterstand zich concentreert bij bepaalde groepen (bijvoorbeeld jongens, leerlingen met een migratie-achtergrond of leerlingen uit een kwetsbaar sociaal-economisch milieu)
  • inzicht in de leergroei van hun jaargroepen, ook in vergelijking met het landelijk gemiddelde en met scholen die op hun school lijken (voorspelde referentiewaarde). Is deze leergroei groter of kleiner dan het landelijk gemiddelde? NCO laat de leergroei zien op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Eenmalig aanmelden

De eenmalige terugkoppeling van COVID-19 kunnen scholen niet ongevraagd ontvangen. Wilt u meedoen, dan dient uw schoolbestuur zijn scholen eenmalig bij NCO aan te melden. Daarnaast zullen schoolbesturen de scholen op de hoogte moeten brengen zodat scholen ouders informeren en eventueel bezwaar van ouders registeren. Dit kan bijvoorbeeld via een eenvoudige vermelding op de website van de school. Ervaring uit de pilot van dit project leert overigens dat slechts voor een enkele leerling per school de ouders bezwaar maken.  In het informatiepakket heeft NCO alle benodigde documenten opgenomen. Het is belangrijk dat het schoolbestuur het informatiepakket tijdig aanvraagt. Op basis daarvan kun je een aanmelding doen, die moet uiterlijk 27 november 2020 bij NCO binnen is.

Privacy gewaarborgd

Het is belangrijk om te benadrukken dat de gegevens van uw school door het Centraal Bureau voor de Statistiek eerst worden geanonimiseerd. Hierdoor kunnen onderzoekers van NCO nooit herkennen om welke school het gaat. Net als de andere gegevens binnen het NCO worden de gegevens voor het leergroeiproject onherleidbaar verwerkt binnen een beveiligde omgeving en zijn de resultaten niet terug te leiden tot uw school, behalve voor uzelf in het jaarlijkse NCO-rapport.

En er is meer: jaarlijkse informatie over leergroei

Het is voor basisscholen ook mogelijk om vanaf oktober 2021 een vast hoofdstuk over leergroei aan het jaarlijkse NCO-rapport toe te laten voegen. Schoolbesturen die zich aanmelden voor de COVID-19 terugkoppeling zullen dit vaste hoofdstuk vanaf 2021 automatisch in hun NCO-rapport ontvangen. Is de deadline voor de COVID-19 terugkoppeling al verstreken, dan kunnen schoolbesturen zich tot 1 februari 2021 aanmelden voor het vaste hoofdstuk in hun reguliere NCO-rapport.

Vragen?

Voor vragen kunnen schoolbesturen terecht op de webpagina over leergroei of kunnen zij NCO mailen via info@nationaalcohortonderzoek.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten