Nieuws

Inclusiever onderwijs vraagt om een open en oplossingsgerichte houding

,,Ouders die we spraken tijdens ons bezoek waren ontzettend positief over de aanpak binnen de scholen van samenwerkingsverband De Meijerij’’, vertelt Alfons Timmerhuis. ,,Ze ervaren een open en betrokken houding richting ouders, maar nóg belangrijker: de scholen staan open voor kinderen met verschillende zorgbehoeften. Scholen kijken naar wat het kind nodig heeft en gaan oplossingsgericht te werk.’’ 

Alfons Timmerhuis is bestuurder bij Stichting Consent en lid van de expertgroep School & Omgeving van de PO-Raad. Nadat hij met directeur-bestuurder Bas Wesseldijk van De Meijerij in gesprek was geraakt leek het hem een goed idee dat de expertgroep van de PO-Raad eens ging kijken bij het samenwerkingsverband.

,,Al sinds de tijd van Weer Samen Naar School (WSNS) is er door de schoolbesturen uit deze regio volop geïnvesteerd in thuisnabij passend onderwijs. Er zijn op veel plekken integrale kindcentra ontwikkeld en de regio is gaan werken met zorgarrangementen in het regulier onderwijs. Na twee jaar passend onderwijs stonden de sbo-scholen in onze regio door fors dalende leerlingenaantallen onder druk’’, zegt Bas Wesseldijk. ,,Met alle schoolbesturen uit het samenwerkingsverband hebben we toen in een sessie gekeken of we dit weer wilden opbouwen. Nee, hebben we toen in gezamenlijkheid besloten. We gaan proberen het speciaal basisonderwijs proactief af te bouwen door de ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te realiseren.’’ Timmerhuis reageert: ,,Bij Stichting Consent zetten we ook in op het inclusiever maken van het onderwijs. We staan midden in die ontwikkeling. Bij De Meijerij zijn er al mooie resultaten te zien. Het sbo is namelijk in twaalf jaar tijd afgebouwd van ruim 6% naar 0,5%.’’

Dat ging bij De Meijerij ook niet zonder slag of stoot. ,,In deze regio het de schoolbesturen die de regie hebben gepakt en hebben aangegeven dat het volgens hen mogelijk was onderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte thuisnabij op te vangen.’’ Veel scholen in de regio staan hiervoor open. Toch is het voor scholen ook ingewikkeld. ,,Er is een cultuurverandering nodig. Iedereen is welkom, moet de grondhouding zijn. Daarbij moet je denken in mogelijkheden en talenten van  leerlingen. Daarbij heb je altijd scholen die hierin al verder zijn dan anderen.’’, Ook zijn de randvoorwaarden door o.a. het lerarentekort en de problemen in de zorg niet even ideaal beschrijft Bas Wesseldijk.

Maar hoe geef je dat nu precies vorm in de praktijk? Wesseldijk: ,,De Meijerij heeft drie teams binnen de regio’s met verschillende ondersteuners. Naast de basisondersteuning, geven zij met scholen en ouders ook de individuele onderwijs-zorgarrangementen vorm.  Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk samenwerking tussen de belangrijke partners in en om de scholen. Op die manier lukt het om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden binnen het reguliere onderwijs.’’

,,Juist die nuchtere aanpak en pragmatiek is wat werkt bij De Meijerij’’, vult Timmerhuis aan. ,,Dat is ook het mooie aan inclusiever onderwijs. Elke school kan morgen stappen zetten en die beweging inzetten. De Meijerij is daar een goed voorbeeld van. Heel mooi dat zij dit binnen het samenwerkingsverband hebben opgepakt.’’ Wesseldijk: ,,Vergeet niet dat dit bij ons ook een proces van jaren is geweest. Samen met schoolbesturen hebben we als samenwerkingsverband de lijnen uitgezet. In de eerste fase kregen we vooral veel kritiek. Nu merk ik dat er een kanteling is waarbij er steeds meer interesse is in inclusiever onderwijs en hoe je dat als school, schoolbestuur en samenwerkingsverband vorm kunt geven.’’

De PO-Raad sprak met Alfons Timmerhuis en Bas Wesseldijk vóór de coronacrisis.

Ispiratieregio De Meijerij
Binnen het programma Met andere ogen is De Meijerij een inspiratieregio als het gaat om de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Binnen De Meijerij wordt door middel van verschillende innovatieve pilots gekeken hoe ze zorg binnen het onderwijs het beste kunnen organiseren. De successen worden meegenomen in de beleidsvorming en gedeeld met de sector zodat ook andere scholen kunnen profiteren van deze kennis. Meer info zie www.aanpakmetandereogen.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten