Nieuws

Minister staat open voor één wet funderend onderwijs

Als er voldoende steun is voor een wet voor het funderend onderwijs (primair, voortgezet én speciaal onderwijs ineen) staat minister Slob van Onderwijs daarvoor open. D66 pleitte hier gisteren voor in het nota-overleg passend onderwijs, nadat eerder de PO-Raad hiertoe had opgeroepen in een brief aan de Kamer.

In hoeverre er gesleuteld moet worden aan het stelsel, en aan welke knoppen dan gedraaid moet worden, daarover ging de discussie tijdens het nota-overleg passend onderwijs dat de Kamer gisteren voerde. Woorden als 'centraliseren' en 'standaardiseren' vielen hierbij meermaals. 

,,Het gaat nog niet goed genoeg met passend onderwijs, en daar moeten we wat aan doen”, zo luidde de reactie van minister Slob aan de kritische Tweede Kamer. Toch zal hij de meeste voorstellen die de Kamer deed (zoals verplichte doorzettingsmacht, landelijke norm voor basisondersteuning, stoppen met schoolondersteuningsprofielen) niet direct overnemen.

In plaats daarvan wil de minister het gesprek voeren over hoe passend onderwijs meer kan landen op de werkvloer. Vorige week kondigde hij al aan dat scholen hun schoolondersteuningsprofiel voortaan ieder jaar opnieuw moeten vaststellen in plaats van eens in de vier jaar.

Standaardiseren

Met eventuele stappen voor een landelijke norm voor basisondersteuning wacht Slob tot voorjaar 2019, wanneer hierover onderzoeksresultaten bekend zijn. Daarnaast gaat hij de mogelijkheid verkennen om tot meer standaardisering te komen in formulieren die samenwerkingsverbanden hanteren. Ook hiervoor had de PO-Raad gepleit in haar brief.

Wat betreft het onafhankelijk intern toezicht op samenwerkingsverbanden gaf de bewindsman aan dat hij de sector hier nog een paar maanden de tijd voor geeft. Als hij in het najaar constateert dat besturen het onafhankelijk toezicht dan nog onvoldoende kunnen waarborgen, komt hij zelf met een voorstel.

Doorzettingsmacht

Verder komt hij na de zomer terug op de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden om doorzettingsmacht te regelen. De bedoeling hiervan is dat er bij conflicten tussen ouders, school en/of samenwerkingsverband altijd een knoop wordt doorgehakt in het belang van het kind. Vorige week meldde het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek echter dat de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met doorzettingsmacht niet louter positief zijn.

Eveneens na het zomerreces zal minister Slob de Kamer informeren over de aansluiting van onderwijs en zorg.
 

Update naar aanleiding van VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs 6 juli 2018
Hieronder een overzicht van de aangenomen moties: 

  • Verkenning naar of en hoe onderwijs aan kinderen die in een vrouwenopvang verblijven kan worden vormgegeven (PvdA)
  • Onderzoek naar het meer landelijk harmoniseren van passend onderwijs (PVV)
  • Geen verplichte schoolondersteuningsprofiel, maar de extra ondersteuningsmogelijkheden laten beschrijven in de scholengids (D66)
  • In regio’s die slecht samenwerken een plan op te stellen om de samenwerking te bevorderen (D66)
  • Verduidelijken van de positie van het onderwijspersoneel en de verantwoordelijkheden van de school bij medisch handelen (D66).

Links & downloads

Brief PO-Raad tbv nota-overleg passend onderwijs juni 2018
328.62 KB