Nieuws

PO-Raad pleit voor simpeler financiering passend onderwijs

We moeten af van het systeem dat voor elk kind apart afspraken gemaakt moeten worden met zorgaanbieders. Scholen en ouders moeten ervan op aan kunnen dat er een (boven) regionaal dekkend netwerk is, waarbij passende zorg en onderwijs gegarandeerd is voor ieder kind. Daarvoor pleit de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

Als het aan de PO-Raad ligt, wordt de financiering van speciale (onderwijs)zorg op school veel eenvoudiger. Met de verschillende transities in jeugdhulp, onderwijs en zorg is er veel veranderd. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van kinderen kunnen zij nu onder verschillende wetten vallen die in de bekostiging voorzien (zie schema zorg op school). Hierdoor duurt het vaak lang voordat duidelijk is welke zorgaanbieder de zorg daadwerkelijk gaat leveren, omdat de zorg vaak nog per kind wordt ingekocht. Zonde van de tijd en onnodig, vindt de PO-Raad. Als gemeenten, zorgverzekeraars en samenwerkingsverbanden tijdig (bovenregionaal) met elkaar in gesprek gaan, kunnen zij goed voorspellen wat per jaar grofweg nodig is en kunnen gemeenten dit vooraf inkopen. Vervolgens kan de zorg met het kind worden 'gematcht' waardoor het de zorg krijgt die het nodig heeft. Daarbij moeten samenwerkingsverbanden ook oog hebben voor de meest kwetsbare kinderen. 

Financiële buffer samenwerkingsverbanden

Verder vraagt de PO-Raad in haar brief begrip voor het feit dat samenwerkingsverbanden een financiële buffer hebben. Dat deze niet allemaal even groot zijn, is volgens de PO-Raad logisch. Samenwerkingsverbanden verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin zij eigen personeel in dienst hebben of financiële verplichtingen vanuit het verleden hebben.

Daar waar samenwerkingsverbanden veel meer dan vijf procent van hun budget overhouden, moeten zij wel worden aangesproken door hun bestuur en toezichthouders, vindt de PO-Raad. Veel samenwerkingsverbanden hebben er inmiddels voor gekozen de reserves uit te keren aan de schoolbesturen ten behoeve van de basisondersteuning. 

Experimenteerruimte

Daarnaast vraagt de PO-Raad om experimenteerruimte voor intensievere samenwerking tussen speciale en reguliere scholen, zodat personeel bijvoorbeeld gemakkelijker flexibel ingezet kan worden en bureaucratie zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

De schoolbesturen zijn volgens de PO-Raad aan zet om de betrokkenheid van leraren en het draagvlak voor passend onderwijs in de scholen te vergroten. De schoolbesturen moeten samen met scholen en leraren de doelen voor passend onderwijs verder concretiseren, schrijft de PO-Raad in haar brief.

Governance

Ook in de tiende voortgangsrapportage die staatssecretaris Dekker vorige week schreef, was governance -terecht- weer een onderwerp. Nog niet overal zijn het interne toezicht en doorzettingsmacht goed geregeld en zijn rollen en posities van bij samenwerkingsverbanden aangesloten besturen voldoende helder. De PO-Raad organiseerde hier al verschillende bijeenkomsten en workshops over. Om de regionale bestuurskracht verder te versterken, biedt de PO-Raad diverse vormen van ondersteuning aan. Ook het Dashboard Passend onderwijs kan een krachtig sturingsinstrument zijn voor samenwerkingsverbanden.

Tot slot sluit de PO-Raad zich aan bij de Onderwijsraad dat een goede implementatie van passend onderwijs tijd vraagt. Zij is het eens met de Onderwijsraad dat de focus daarbij niet alleen moet liggen op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Passend onderwijs is immers goed onderwijs voor elk kind.

Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. Lees hier de volledige brief van de PO-Raad aan de Kamer. 

Downloads

217.93 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten