Nieuws

Voortgangsrapportage passend onderwijs: ‘Krimp (v)so hangt niet samen met verevening’

Passend onderwijs is volop in ontwikkeling, maar nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden nemen hun verantwoordelijkheid of benutten de ruimte die het wettelijke kader biedt bij de plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat staat in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs van staatssecretaris Dekker aan de Kamer.

Over het geheel constateert de staatssecretaris dat het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs het afgelopen schooljaar sterker is gekrompen dan voorgaande jaren en bovendien sterker dan het reguliere onderwijs, met name door een afgenomen instroom. Er zijn echter grote verschillen tussen samenwerkingsverbanden als het gaat om het organiseren van meer includerend onderwijs. Die verschillen lijken opvallend genoeg niet samen te hangen met de vereveningsopgave waar de regio voor staat. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,De laatste telgegevens onderstrepen het misverstand dat scholen en samenwerkingsverbanden hun financiële zorgen zouden laten prevaleren boven de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Ik zie dat scholen soms worstelen met passend onderwijs, maar ook dat zij geen onverantwoorde risico’s willen nemen als het om kinderen gaat. De sector neemt de tijd en dat is een goede zaak.’’

De voortgangsrapportage geeft verder een update van een aantal ontwikkelingen.

  • Zo is de website evaluatiepassendonderwijs.nl gelanceerd. In het voorjaar van 2016 is het eerste deel van de evaluatie passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gereed. De PO-Raad kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek, maar verzoekt het NRO de administratieve lasten voor scholen in het kader van dit onderzoek zoveel mogelijk te beperken.
  • Het aantal aanvragen bij onderwijsconsulenten (325) is dit schooljaar lager dan verwacht, omdat de onderwijsconsulenten volgens de rapportage boven verwachting veel casussen terug kunnen leggen bij het samenwerkingsverband. Onderwijsconsulenten kunnen ouders en scholen ondersteunen bij het bieden van een passend onderwijsaanbod, als zij er samen niet uitkomen. Nieuw dit schooljaar zijn de onderwijsZORGconsulenten, waar tot op heden 45 keer gebruik van is gemaakt.
  • Tussen 1 augustus en 26 november 2015 zijn er 19 zaken voorgelegd aan de geschillencommissie passend onderwijs. De adviezen volgen binnenkort en worden dan geanonimiseerd gepubliceerd op onderwijsgeschillen.nl. Als aandachtspunt geeft de geschillencommissie mee dat in regio’s waar een schoolmodel wordt gehanteerd en dus de rol van het samenwerkingsverband beleidsarm is ingevuld, het risico bestaat dat scholen bij conflicten over ondersteuning samenwerkingsverbanden minder raadplegen. Het onderzoek van NRO zal hier meer duidelijkheid over geven.
  • Voor leerlingen die al lange tijd thuiszitten en waarvoor nog steeds geen oplossing is gevonden wordt een Tijdelijk Interventieteam Onderwijs en Zorg voor Complexe Problematiek ingericht. Gestart wordt met de kinderen en jongeren die bij de ministeries van OCW en VWS bekend zijn door de eerdere manifestatie Thuiszitters Tellen of door aanmeldingen vanuit de Tweede Kamer. Het interventieteam gaat zo snel mogelijk na de jaarwisseling van start en zal in eerste instantie tot oktober 2016 doorlopen.

Thuiszitters zijn prioriteit

De PO-Raad volgt het thuiszittersvraagstuk nauwgezet en vindt het goed dat de politiek hier hoge prioriteit aan geeft, maar waarschuwt ook dat oplossingen vooral in de samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht. ,,Met een goed gesprek tot een breed gedragen plan komen, daar is de leerling uiteindelijk het meest bij gebaat’’, zegt den Besten.

Minder samenwerkingsverbanden onder verscherpt toezicht

Naar aanleiding van onderzoeken vorig jaar heeft de inspectie in de eerste maanden van dit schooljaar met achtentwintig samenwerkingsverbanden voortgangsgesprekken gevoerd, omdat deze samenwerkingsverbanden onvoldoende voortgang hadden geboekt bij de uitwerking van passend onderwijs. Met zes samenwerkingsverbanden zal nog dit jaar een vervolggesprek worden gepland. De overige tweeëntwintig hebben voldoende vooruitgang geboekt en komen daarmee in het reguliere toezicht.

Bureaucratie blijft grote zorg

De PO-Raad vindt het tot slot zorgelijk dat de bureaucratie niet afneemt. In het rapport “Eenmeting ervaren bureaucratie” zijn de resultaten gebundeld van de bureaucratietoets die is uitgevoerd bij scholen en ouders. De monitor (v)so laat voor het speciaal onderwijs een verontrustend beeld van sterk toegenomen bureaucratie zien.

De sectororganisaties hebben een werkgroep van school- en swv-vertegenwoordigers ingericht, die zich zal buigen over mogelijke aanpakken in dit kader. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de politiek er mede op toeziet dat de bureaucratie in ieder geval niet toeneemt.


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten