Nieuws

Bouwagenda 2017-2020: zet voorstel PO-Raad in de wet

Voor een doorbraak in het tempo van modernisering van schoolgebouwen is een aanpassing in de wet noodzakelijk. Daarom moet een nieuw kabinet het voorstel van PO-Raad, VO-raad en VNG zonder uitstel omzetten in beleid en wetgeving. Dat staat in de Bouwagenda 2017-2020, die deze middag door Bernard Wientjes gelanceerd werd. ,,Een belangrijke erkenning van het werk van de sectororganisaties en de VNG”, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor uitdagingen zoals verduurzaming en effectiever gebruik van grondstoffen. Dat was de opdracht van de door de overheid aangekondigde Bouwagenda. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken hierin samen aan het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en gebouwen. Maar ook aan het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving.

Gelijke positie schoolbesturen en gemeenten

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben eind vorig jaar een gezamenlijk plan gepresenteerd waarmee ze deze knelpunten op het gebied van onderwijshuisvesting willen wegwerken. In dit voorstel worden de posities van gemeenten en schoolbesturen meer gelijk getrokken. Zo moeten gemeentebesturen in samenspraak met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan (IHP) voor ten minste vijftien jaar vaststellen. Alle schoolbesturen gaan daarnaast een meerjarig onderhoudsplan (MOP) per schoolgebouw vaststellen en voor de uitvoering daarvan middelen reserveren. Renovatie wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen en moet de levensduur van een schoolgebouw met ten minste 25 jaar verlengen, moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en moet het gebouw geschikt maken voor het onderwijs van de toekomst.

Voorstel PO-Raad overgenomen

In de Bouwagenda 2017-2020 wordt dit voorstel van de PO-Raad, VO-raad en VNG dus één op één overgenomen. Daarnaast onderschrijft de Taskforce in de Bouwagenda om op rijksniveau te onderzoeken hoe de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde ontoereikendheid van de huidige middelen kan worden aangepakt.

Verder staat in de Bouwagenda dat iedere regio een onafhankelijke regisseur moet aanstellen. Deze heeft als eerste taak om bottom-up, samen met gemeenten en besturen de huidige voorraad schoolgebouwen betrouwbaar in kaart te brengen en te helpen met het opstellen van de IHP’s.

Revolutie nodig

De Taskforce wil met de Bouwagenda een revolutie ontketenen. Bernard Wientjes: ,,Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen.”

Schoolbesturen en gemeenten moeten ontzorgd worden en financiële duidelijkheid krijgen. Daarnaast stelt de Bouwagenda een investeringsfonds voor, waarmee inspanningen van gemeenten via cofinanciering in een stroomversnelling raken. Bijvoorbeeld doordat dan per jaarschijf van een verduurzamings-IHP extra middelen worden toegekend. Op deze manier wordt goed gedrag ook echt beloond, zo belooft de Bouwagenda. De PO-Raad is hierover in overleg met de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII).

Meer informatie

Lees de Bouwagenda online of download een pdf.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten