Nieuws

Beroepskwaliteit: een gedeelde verantwoordelijkheid

Hoe houden we het beroep leraar toekomstbestendig? Hoe kunnen we leraren zodanig opleiden dat zij goed en eigentijds onderwijs kunnen blijven geven? En wat betekent dit voor het opleiden en professionaliseren van leraren? Deze vragen zijn onderliggend aan de ambitie van de denktank beroepskwaliteit om een gedeeld beroepsbeeld van de leraar te ontwikkelen. In 2017 is de denktank hiermee van start gegaan. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan? En waar staan zij nu? 

Beroepskwaliteit 

Leraren spelen een onmisbare rol bij goed onderwijs. Tegelijkertijd zorgen maatschappelijke, technologische en onderwijskundige ontwikkelingen ervoor dat het beroep leraar aan verandering onderhevig is. Om het beroep leraar toekomstbestendig te houden, is het van belang om professionalisering te stimuleren en constant in gesprek te blijven over het opleiden van leraren. En dit gesprek wil de denktank, bestaande uit veertien bestuurders uit het primair onderwijs, graag verder brengen. 

Het afgelopen jaar zijn hier de eerste stappen in gezet. De denktank heeft met experts, leraren, opleiders en bestuurders gesproken over een nieuwe kijk op het beroep leraar. Deze gesprekken hebben geleid tot de ontwikkeling van een concept model. In dit model is het beroep leraar beschreven in een aantal kerntaken. Geen afvinklijstjes met competenties maar een beschrijving in herkenbare en representatieve handelingen. 

Model geeft richting 

Het model is daarmee geen lijst van wat een leraar moet kennen en kunnen. De bekwaamheidseisen zijn al vastgelegd in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). Maar het model kan wel gebruikt worden om in gesprek te blijven over de beroepskwaliteit. Schoolbestuurders en opleidingen kunnen het model gebruiken om gezamenlijk richting te geven aan het opleiden en professionaliseren van leraren. 

Verder in gesprek

Het model is daarbij niet in beton gegoten maar geeft richting om het gesprek in onze sector te voeren. Daarom organiseert de PO-Raad in het eerste kwartaal van 2019 een aantal regionale bijeenkomsten voor schoolleiders, bestuurders, opleiders, ouders en uiteraard de leraren zelf. Hierbij staan de aansluiting van het beroep op de praktijk en wat dit voor het opleiden en professionaliseren van leraren betekent centraal. Begin 2019 verschijnt er een publicatie van de denktank beroepskwaliteit. In deze publicatie vertellen zij u meer over de opbrengsten en achtergrond. Nadat de regionale gesprekken met het veld gevoerd zijn publiceren wij het model op onze website. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en website, ook wanneer de data van de regionale bijeenkomsten bekend zijn. 

Overigens is het gesprek over de toekomst van het beroep ook buiten de PO-Raad volop aan de gang. Zo schetst de Onderwijsraad in het rapport “Ruimbaan voor leraren” een nieuw perspectief op het leraarschap en stelt ingrijpende aanpassingen voor in de opleidings- en arbeidsstructuur van leraren.