Diversiteit en inclusief werkgeverschap

Een inclusieve werkomgeving, waarin alle werknemers tot hun recht komen, dat is waar de PO-Raad naar streeft. Zodat lerarenteams een échte afspiegeling van de samenleving vormen en de sector primair onderwijs invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Banenafspraak

De banenafspraak heeft tot doel dat mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief hebben op een reguliere baan. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen in de samenleving. De PO-Raad verbindt zich graag aan dit doel: het gaat immers deels over de leerlingen uit de eigen sector (bijvoorbeeld van het voortgezet speciaal onderwijs) die hiermee een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Lees hier meer over de banenafspraak.

Definities
Het concept diversiteit gaat over alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Het legt de nadruk op de aantallen van bepaalde groepen in de organisatie – bijv. hoeveel vrouwen, personen met een andere culturele achtergrond, LHBT-ers – en hoe deze aantallen te laten groeien. Bij inclusie gaat het om hoe je met die diversiteit omgaat: hoe zorg je dat groepen zich gewaardeerd en onderdeel van de organisatie voelen, zodat een gezond en veilig werkklimaat ontstaat.

Uit: De zevenkoppige draak van ongelijkheid: Heldinnen en hindernissen in de queeste naar inclusiviteit - prof. dr. Marieke van den Brink

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

 • In een divers team werken leraren met verschillende achtergronden en ervaringen samen. Maar hoe werk je als school aan een inclusieve cultuur? En waar moet je beginnen? Om scholen hierbij te ondersteunen is de werkomgeving inclusieve cultuur ontwikkeld. Met behulp van de werkomgeving wordt de huidige situatie in kaart gebracht en krijgen scholen handvatten om te werken aan het duurzaam verbeteren van een inclusieve cultuur. 

 • De invoering van het Breed Offensief, waarmee de Banenafspraak vereenvoudigd moet worden, wordt uitgesteld tot 2022. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is gereed voor plenaire behandeling maar op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld totdat een nieuw kabinet hierover kan debatteren. Daarmee is de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 niet meer haalbaar volgens Koolmees.

 • Eenvoudig berekenen wat jouw doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens de voortgang inzichtelijk maken. Dat is mogelijk met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het quotum-deel (de 'quotumcalculator') geeft een goed inzicht van het aantal banen dat een schoolbestuur moet realiseren volgens de banenafspraak. Het rapportage-deel zorgt voor een consistente rapportage van de inspanningen en resultaten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Banenafspraak

Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

Project Baanbrekers

Project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen bij het realiseren banenafspraak

Wat betekent de banenafspraak voor het funderend onderwijs?

Veelgestelde vragen

 • Wat is de banenafspraak?

  De banenafspraak is een afspraak tussen de sociale partners in Nederland om mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief te geven op een reguliere baan en zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving.

  De Banenafspraak vloeit voort uit het sociaal akkoord en de Participatiewet. De PO-Raad verbindt zich graag aan de afspraak. Het betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Daarnaast vult onze sector daarmee haar maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in. Tegelijkertijd realiseert de PO-Raad zich dat het veel vraagt van schoolbesturen als werkgever.

  Bij de realisatie van de Participatiewet spelen werkgevers een belangrijke rol. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers op vrijwillige basis gaan bijdragen aan arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, door hen kans op werk te bieden. Dat is het standpunt onder het regime van de banenafspraak. Als blijkt dat de extra banen niet worden gerealiseerd kan de quotumwet in werking treden als stok achter de deur. 

 • Wij willen een medewerker aannemen die behoort tot het doelgroepregister in het kader van de Participatiewet. UWV geeft aan dat in de cao po een aparte salaristabel is opgenomen voor deze categorie. Is dit correct?

  Medewerkers die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren, mogen ook worden ingeschaald in andere schalen dan die uit artikel 6.8 van de CAO PO. Bijvoorbeeld in een schaal die aansluit bij de functie die men gaat uitoefenen, zoals (assistent-)conciërge of administratief medewerker.

  Het is wel een risico om meer te betalen dan het minimumloon. Als een medewerker op termijn zelfstandig in staat blijkt te zijn om het minimumloon te verdienen, dan gaat deze persoon uiteindelijk buiten de doelgroep vallen.

 • Kan een schoolbestuur ook aan de verplichtingen uit de Participatiewet voldoen door iemand uit de doelgroep bij zich te laten detacheren?

  Ja, dat kan. Iemand uit de doelgroep die bij een schoolbestuur wordt gedetacheerd, telt mee voor de banenafspraak. Dit geldt alleen als er sprake is van detachering; een payroll-constructie of een uitzendcontract tellen bijvoorbeeld niet mee. Ook het inkopen van diensten telt op dit moment (nog) niet mee. Er wordt in de Tweede Kamer echter wel een discussie gevoerd om inkoop van diensten wel mee te laten tellen bij de ‘inkopende’ partij.