In het onderwijs is ervoor gekozen te werken met het functiewaarderingssysteem FUWASYS. Voor het primair onderwijs heet dit systeem FUWA-PO. FUWA-PO voldoet net als alle andere functiewaarderingssystemen aan een aantal basiseisen. Om te komen tot functiewaardering is het aan te bevelen een vijftal stappen te doorlopen:

  1. Draagvlak creëren voor het traject door middel van voorlichting
  2. Functie-inventarisatie
  3. Functies beschrijven
  4. Functieanalyse en -waardering
  5. Bezwarenprocedure

Uiteindelijk leidt dit tot een uitwerking van functies met bijbehorende waardering. Elke functie heeft eigen taakkarakteristieken. Dit zijn de taken die bij een bepaalde functie horen.

Normfuncties en niet-normfuncties

In het onderwijs zijn veel functies beschreven in een normfunctie. Een normfunctie is een functie waarvan zowel de functie-inhoud als de functiewaardering vast staan. In de CAO PO zijn normfuncties met bijbehorende taakkarakteristieken opgenomen voor de functiecategorieën directie, leraar en onderwijsondersteunend personeel.

Schoolbesturen maken daarnaast in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om functies zo vorm te geven dat deze passen bij de eigen schoolorganisatie. In dat geval beschrijft een gecertificeerd FUWA-specialist deze niet-normfuncties in FUWA PO. Hiervoor is een uitgebreide set van voorbeeldfuncties beschikbaar, die specifiek voor het primair onderwijs zijn ontwikkeld. Deze voorbeeldfuncties zijn door de sociale partners vastgesteld.

De voorbeeldfuncties voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden zijn te vinden in de toolbox: Functiewaardering: voorbeeldfuncties

eFUWA

Daarnaast kunnen schoolbesturen eigen functies laten beschrijven en waarderen door een gecertificeerd FUWA-specialist. Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen met functiewaardering en -differentiatie op hun scholen, kunnen daarvoor gebruik maken van een webbased toepassing: eFUWA Onderwijs.

Leidinggevende functies

In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering krijgen op basis van FUWA-PO. Dit biedt schoolbesturen de mogelijkheid om eigen, op maat toegesneden functies te maken. Schoolbesturen kunnen gebruik maken van voorbeeld functiebeschrijvingen en een handleiding. Deze voorbeeld functiebeschrijvingen zijn in opdracht van de PO-Raad gemaakt.

De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn ontworpen en gevalideerd door een gecertificeerd adviseur. Bij het gebruik van de beschrijving hoeft een schoolbestuur daarom geen gecertificeerd adviseur in te schakelen. Met de beschrijvingen en bijgaande handleiding hebben schoolbesturen, schoolleiders, personeelsadviseurs en ook SPO-gecertificeerde adviseurs handvatten voor het ontwerpen en waarderen van directiefuncties.

Er zijn ook twee aparte voorbeeldbeschrijvingen en een handleiding voor leidinggevende functies bij zogenaamde éénpitters. Deze functies wijken af van andere leidinggevende functies in het primair onderwijs, omdat zij vrijwel altijd hebben te maken met een vrijwilligersbestuur.

De voorbeeldbeschrijvingen en toelichtingen zijn te vinden in de toolbox: Functiewaardering: voorbeeld-functiebeschrijvingen leidinggevende functies

Functiewaardering

Functiewaardering is een manier om functies in een organisatie aan de hand van afgesproken criteria naar zwaarte in te delen. Een vergelijking naar aard en inhoud van de functie met criteria van het functiewaarderingssysteem maakt het mogelijk om de zwaarte van functies ten opzichte van elkaar te bepalen en de rangordening van functies vast te stellen.

Functiewaarderingssystemen zijn bruikbaar om verschillen in beloning vast te stellen en te rechtvaardigen. Het is een soort meetlat, waarlangs functies worden gelegd om de relatieve zwaarte van een functie te bepalen. Steeds meer organisaties plaatsen het beschrijven en waarderen van functies in een breder proces van formatiemanagement. Functievorming is dan de basis voor de vormgeving van integraal HR-beleid, waarbij er samenhang is met instrumenten als de gesprekcyclus, weving & selectie, loopbaanontwikkeling en opleiding.

Functiewaardering: voorbeeldfuncties

Normfuncties met bijbehorende taakkarakteristieken voor directie, leraar en onderwijsondersteunend personeel.

Functiewaardering: voorbeeld-functiebeschrijvingen leidinggevende functies

Voorbeeld functiebeschrijvingen voor schoolleiders/directeuren.