In het onderwijs is ervoor gekozen te werken met het functiewaarderingssysteem FUWASYS. Voor het primair onderwijs heet dit systeem FUWA-PO. FUWA-PO voldoet net als alle andere functiewaarderingssystemen aan een aantal basiseisen. Om te komen tot functiewaardering is het aan te bevelen een vijftal stappen te doorlopen:

  1. Draagvlak creëren voor het traject door middel van voorlichting
  2. Functie-inventarisatie
  3. Functies beschrijven
  4. Functieanalyse en -waardering
  5. Bezwarenprocedure

Uiteindelijk leidt dit tot een uitwerking van functies met bijbehorende waardering. Elke functie heeft eigen taakkarakteristieken. Dit zijn de taken die bij een bepaalde functie horen.

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen

De sociale partners hebben gezamenlijk actuele voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel (zie toolbox). De voorbeeldfuncties zijn bedoeld ter ondersteuning van de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functies binnen de organisatie.

eFUWA

Daarnaast kunnen schoolbesturen eigen functies laten beschrijven en waarderen door een gecertificeerd FUWA-specialist. Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen met functiewaardering en -differentiatie op hun scholen, kunnen daarvoor gebruik maken van een webbased toepassing: eFUWA Onderwijs.

Functiewaardering

Functiewaardering is een manier om functies in een organisatie aan de hand van afgesproken criteria naar zwaarte in te delen. Een vergelijking naar aard en inhoud van de functie met criteria van het functiewaarderingssysteem maakt het mogelijk om de zwaarte van functies ten opzichte van elkaar te bepalen en de rangordening van functies vast te stellen.

Functiewaarderingssystemen zijn bruikbaar om verschillen in beloning vast te stellen en te rechtvaardigen. Het is een soort meetlat, waarlangs functies worden gelegd om de relatieve zwaarte van een functie te bepalen. Steeds meer organisaties plaatsen het beschrijven en waarderen van functies in een breder proces van formatiemanagement. Functievorming is dan de basis voor de vormgeving van integraal HR-beleid, waarbij er samenhang is met instrumenten als de gesprekcyclus, weving & selectie, loopbaanontwikkeling en opleiding.

Voorbeeld-functiebeschrijvingen primair onderwijs

Actuele voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel