Nieuws

Wat verandert er voor het primair onderwijs in 2019?

Andere verlofrechten voor partners na de komst van een baby, een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling, nieuwe loonschalen en diverse subsidieregelingen. De PO-Raad zet de belangrijkste veranderingen per januari 2019 voor u op een rijtje.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

De partner van de moeder krijgt vanaf 1 januari 2019 recht op een week geboorteverlof in de vier weken na de geboorte van hun kind.

Per 1 januari 2019 krijgen partners bij de geboorte van hun kind recht op:

·       Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dagen van de bevalling.

·       Geboorteverlof met loondoorbetaling gedurende eenmaal de arbeidsduur per week, op te nemen binnen vier weken na de bevalling. De opname van dit verlof is onvoorwaardelijk. De 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof die binnen 4 weken na de bevalling onvoorwaardelijk kunnen worden opgenomen komen te vervallen.

·       Adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd van vier weken naar zes weken. Tijdens dit verlof kan door beide ouders van het kind een uitkering worden aangevraagd bij UWV voor 100 % van het salaris.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners ook nog recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen in hele weken gedurende 6 maanden na de bevalling. Gedurende het aanvullend geboorteverlof is er recht op 70 % van het salaris via een uitkering van UWV. 

Nieuwe salaristabellen primair onderwijs

Volgens de CAO PO gelden per 1 januari 2019 nieuwe salaristabellen voor leraren, onderwijsonderstuenend personeel en (adjunct-) directeuren in het primair onderwijs.

Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. De meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De code bestaat nu uit de volgende 5 stappen:

Stap 1:   In kaart brengen van signalen
Stap 2:   Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
Stap 3:   Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4:   Wegen (per 1 januari 2019: a.d.h.v. sectoreigen afwegingskader)
Stap 5:   Beslissen: melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen

In het afwegingskader staat beschreven welke situaties de veiligheid van kinderen zodanig bedreigen dat melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt met dit afwegingskader minder vrijblijvend. Dit omdat er nog altijd te weinig wordt ingegrepen bij signalen van kindermishandeling. Bekijk hier het afwegingskader voor het onderwijs en leerplicht. Meer weten over dit thema? Bekijk de informatiepagina van de Beweging tegen Kindermishandeling.

Informatieplicht bij wet milieubeheer

Scholen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, zijn niet alleen verplicht energiebesparende maatregelen te nemen, zij moeten vanaf nu ook gaan voldoen aan een informatieplicht. Dit betekent dat de betreffende scholen vóór 1 juli 2019 aan hun bevoegd gezag (de gemeente) moeten rapporteren welke maatregelen zij nemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) richt hiervoor een speciaal eLoket in. Zodra deze is geopend, meldt de PO-Raad dat via haar communicatiekanalen. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Subsidie lerarenbeurs opleiding bewegingsonderwijs

De lerarenbeurs bewegingsonderwijs, waarmee leraren hun bevoegdheid voor de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs kunnen halen, was de afgelopen jaren overtekend. Met dit diploma kunnen leraren bewegingsonderwijs geven aan groep 3 tot en met 8. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt deze beurs per 2019 opnieuw open. Alle voorwaarden voor de subsidie bewegingsonderwijs kunt u hier vinden.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. De vier grote steden ontvangen een miljoen euro per stad. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling.

Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs

Om schoolbesturen te compenseren in de kosten voor het collegegeld en studieverlof van onderwijsassistenten die willen starten met de lerarenopleiding basisonderwijs kunnen zij een subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 20.000 euro. Meer informatie over de subsidie voor onderwijsassistenten vindt u hier.

Subsidie hoogbegaafdheid

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po en vo) kunnen van 1 januari t/m 31 maart 2019 subsidie aanvragen om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen.

Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio opzetten, uitbreiden of bestendigen. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het inzetten van experts op het gebied van hoogbegaafdheid, of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het vo. Voorwaarde is dat de ondersteuning niet onder de basisondersteuning valt. Meer informatie en aanvragen van de subsidie via deze website