Nieuws

Wiersma onderkent: investeren in schoolgebouwen is investeren in onderwijskwaliteit

In een Kamerbrief over onderwijshuisvesting onderkent minister Dennis Wiersma dat een investering in schoolgebouwen een impuls is voor de kwaliteit van het onderwijs. Met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG gaat hij aan de slag met een wetswijziging waarbij het integraal huisvestingsplan (IHP) de norm wordt en gaat hij na welke beleidsdoelstellingen vertaald moeten worden in maatregelen die gebouwen inclusiever moeten maken.  

Zicht op extra budget vanuit het rijk is er overigens vooralsnog niet: afgelopen najaar bepleitte de PO-Raad samen met VO-raad, VNG en meer dan 20 andere organisaties in en rondom het funderend onderwijs een structurele extra investering van minimaal 730 miljoen euro per jaar om de problemen met schoolgebouwen vlot te trekken, maar in de huidige kabinetsperiode lijkt dat er niet van te komen.  

Wel wijst Wiersma in zijn huisvestingsbrief op een meegestuurde verkenning van Oberon, waarin de staat van de gebouwen tegen het licht wordt gehouden en is becijferd hoe het staat met de vernieuwing van schoolgebouwen. Dat laatste aandeel is laag: sinds 2010 zit het aandeel nieuwe schoolgebouwen in het funderend onderwijs jaarlijks gemiddeld op iets boven de één procent: in het PO worden jaarlijks pakweg negentig nieuwe gebouwen per jaar opgeleverd, in het VO schommelt het aantal rond de tien. En dat terwijl er juist een versnelling nodig is om de kwaliteits- en verduurzamingsdoelstellingen per 2050 te kunnen halen.  

Nog wat andere opmerkelijke details uit dat onderzoek: slechts twee procent van de schoolgebouwen voldoet aan de voorwaarden uit het klimaatakkoord. Verder voldoet maar 7 procent van de panden aan de normen van de Arbo-afspraken. Allemaal zaken waarover de PO-Raad op basis van wat oudere gegevens al aan de bel trok bij het rijk om de noodzaak van een forse structurele extra investering mee te onderbouwen. 

Eerder werden al Kamermoties aangenomen waarin werd opgeroepen geld beschikbaar te stellen via investeringsconstructies vanuit pensioenfondsen. Uit een analyse van een taskforce financieringsconstructies blijkt dat deze constructies pas relevant worden als er voldoende bekostiging beschikbaar gesteld wordt vanuit het rijk om de onderwijshuisvestingsopgave te dragen.

De PO-Raad is blij dat de minister onderkent dat een goed schoolgebouw bijdraagt aan goed onderwijs en dat hij zich bewust is van het feit dat er in de nabije toekomst meer financiële inspanningen nodig zijn van het rijk. In zijn brief zegt Wiersma dat hij afhankelijk is van andere partijen en de PO-Raad is dat met hem eens: gemeenten en schoolbesturen kunnen pas goed aan de slag met de noodzakelijke vernieuwingen als er politiek genoeg draagvlak is voor de extra middelen. De PO-Raad rekent erop dat politieke partijen de benodigde miljoenen meenemen in hun volgende verkiezingsprogramma’s.

Het Oberon-rapport 'Wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen is hier te vinden. Het eindrapport van de taskforce financiering lees je hier.

 

Huisvesting

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten