Nieuws

Reactie internetconsultatie wet strategisch personeelsbeleid

Het ministerie van OCW heeft een wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid voorgelegd voor internetconsultatie. De PO-Raad heeft eerder aangegeven grote bezwaren te hebben tegen dit wetsvoorstel. We hebben onze reactie ingediend bij de internetconsultatie. Hierbij een korte samenvatting van het wetsvoorstel en onze bezwaren. 

Het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid kan worden opgedeeld in twee delen:  

 • Vaststelling strategisch personeelsbeleid: een artikel gericht op totstandkoming strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs;  
 • Enkele artikelen met arbeidsvoorwaardelijke regels:  
 1. Contract voor onbepaalde tijd;  
 2. Aanbod minimum arbeidsduur;  
 3. Beperking externe inhuur. 

Het doel van het wetsvoorstel is om strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs (en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) te versterken. Er wordt aangegeven dat hoewel in de sector stappen zijn gezet op het vlak van strategisch personeelsbeleid, dit nog onvoldoende is en vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

De PO-Raad erkent het belang van goed strategisch personeelsbeleid voor de sector, dit wetsvoorstel is echter niet de oplossing en bovendien overbodig:  

 • De noodzaak ontbreekt: uit recent monitoronderzoek strategisch personeelsbeleid blijkt dat het primair onderwijs het goed doet. Dit geldt zeker ook voor de arbeidsvoorwaardelijke elementen uit het wetsvoorstel: de sector kent reeds een hoog percentage vaste dienstverbanden (83%) en beperkte uitgaven aan personeel dat is tewerkgesteld zonder dienstverband (3,8% van bekostiging).  
 • De causaliteit die in de toelichting op de wet wordt beschreven is discutabel: in deze tijden van brede personeelstekorten is goed strategisch personeelsbeleid van groot belang, maar het lost het personeelstekort niet op.    
 • Het sluit niet aan bij het decentrale stelsel dat wij kennen. Daarnaast is de in het wetsvoorstel omschreven problematiek in veel meer sectoren een probleem. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom bezig met arbeidsmarktaanpassingen die voor alle sectoren zullen gaan gelden, dus ook de onderwijssectoren. Gelet hierop is het onduidelijk waarom alleen het funderend onderwijs op dit moment wordt onderworpen aan een extra nieuwe wettelijke regeling.   
 • Het draagt niet bij aan zelf verantwoordelijkheid pakken – de kern van goed strategisch beleid – maar stuurt richting ‘afvinklijstjes’.  

Naast de inhoudelijke argumentatie gelden een aantal onderwijsrechtelijke/bestuursrechtelijke argumenten die pleiten tegen de wettelijke verankering van een strategisch personeelsbeleid en de aanvullende arbeidsrechtelijke voorwaarden voor het funderend onderwijs:  

 • De voorstellen maken een ongerechtvaardigde inbreuk op artikel 23 van de Grondwet;  
 • De voorstellen zijn in strijd met internationale verdragen;  
 • Het stellen van nadere regels via een AMvB leidt tot te veel (rechts)onzekerheid voor de sector;  
 • Het wetsvoorstel grijpt in op het stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming.  

In de reactie van de PO-Raad op het wetsvoorstel zijn alle punten nader uitgewerkt en worden grote vraagtekens gezet bij de uitvoerbaarheid van deze wet voor schoolorganisaties. De aangesloten schoolorganisaties zijn op de hoogte gebracht van deze reactie en kunnen zelf ook reageren op de internetconsultatie. Dat kan nog tot en met 18 juni 2023. 

leraren in gesprek

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten