Nieuws

Subsidies Regionale Aanpak Personeelstekort 2020/2021 toegekend

67 regio’s ontvangen de komende twee jaar subsidie in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen uit het po, vo en/of mbo samen met lerarenopleidingen om de personeelstekorten in het onderwijs aan te pakken. Er is meer subsidie aangevraagd dan dat er beschikbaar is.

Uit de plannen blijkt dat de regio’s zich vooral richten op de werving en begeleiding van zij-instromers, het begeleiden van startende leraren en het professionaliseren en behouden van leraren. Ook kijken zij naar het bevorderen van mobiliteit en het anders organiseren van het onderwijs.

Over de RAP-regeling

De RAP-regeling volgt de eenjarige subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort op. Van de 67 regio’s die subsidie ontvangen zijn 41 regio’s afkomstig uit het primair onderwijs. Dit zijn er negen meer dan in 2019. Ook is er één regio die voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan heeft ingediend. De samenwerkende partijen konden tot uiterlijk 1 maart 2020 een subsidieaanvraag indienen.

Subsidieplafond overschreden

Er is € 2,8 miljoen euro meer aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Hierdoor kunnen niet alle subsidieaanvragen volledig worden toegekend. De subsidieregeling kende een staffel-systematiek: hoe meer besturen uit een zelfde regio deelnemen, hoe hoger het subsidiebedrag. De overschrijving op de subsidie betekent dat deze staffelsystematiek bijna helemaal komt te vervallen. 

Het ministerie van OCW zoekt mogelijkheden om het subsidiebudget te verhogen. Zo kunnen alle ingediende aanvragen alsnog volledig worden toegekend. De PO-Raad onderschrijft het belang van een volledige toekenning. Een intensievere en sterkere regionale samenwerking is een belangrijke stap in de aanpak van het personeelstekort.
 

De PO-Raad deelt kennis en bundelt initiatieven rondom de aanpak van de personeelstekorten. Zo verkennen we de samenhang uit de aanvragen met het ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ en verbinden we de inhoudelijke thema’s aan projecten als Regie op Strategisch HR-beleid en Anders Organiseren. Ook delen wij goede voorbeelden uit onze sector over de aanpak van het lerarentekort op onze themapagina.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten