Nieuws

Inspectie van het Onderwijs: 'Verduidelijk wettelijke kaders voor scheiding bestuur en toezicht'

De Onderwijsinspectie heeft in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’ onderzoek gedaan naar of er wel sprake is van voldoende controle en evenwicht bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht in het funderend onderwijs. Zij doet daarmee aanbevelingen voor schoolbesturen en sectorraden.

Als schoolbesturen kiezen voor een functionele scheiding van bestuur en toezicht houdt dit in dat er binnen een bestuur zowel een uitvoerend deel als een toezichthoudend deel is. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht hoe de bestuurlijke inrichting eruit ziet bij besturen met een functionele scheiding en of wel voldoende sprake is van interne checks en balances. De handelingsruimte van bestuurders is soms te beperkt concludeert de Inspectie. Ook moet er gewerkt worden aan de onafhankelijkheid van intern toezichthouders, zodat de controlerende rol van de toezichthouders voldoende tot uiting kan komen. Ook geeft de Onderwijsinspectie aan dat de wetgeving op de scheiding tussen bestuur en toezicht te veel ruimte biedt. Vooral in het primair onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van die ruimte.

Aanbevelingen voor bestuurders en sectororganisaties

‘We bevelen aan om zorg te dragen voor een zodanige verdeling van bevoegdheden dat zowel uitvoerend bestuurders, personen aan wie uitvoerende bestuurstaken zijn verdeeld en interne toezichthouders, over bevoegdheden beschikken die nodig zijn om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen.’, schrijft de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport. Ook is het van belang dat sectororganisaties schoolbesturen ondersteunen met kaders waarin wordt aangegeven hoe de onafhankelijkheid van intern toezichthouders het beste gewaarborgd kan worden.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad hecht grote waarde aan goed bestuur binnen het primair onderwijs. De sectororganisatie ziet in dit rapport dan ook een goede aanleiding om binnen de sector het gesprek te voeren over de scheiding van bestuur en toezicht. De Monitorcommissie Goed Bestuur heeft in haar advies al eerder het belang benoemd van goed samenspel tussen bestuur en intern toezicht en daarmee aanbevelingen gedaan om het samenspel te versterken.

De Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs zal in 2020 worden geactualiseerd. De scheiding van bestuur en intern toezicht is daar vanzelfsprekend een onderdeel van. Daarnaast voert de sectororganisatie gesprekken met de VTOI-NVTK over het stimuleren van het samenspel tussen bestuur en toezicht. Volgend jaar komen zij meteen gezamenlijk professionaliseringsaanbod gericht op het samenspel te versterken.