Nieuws

OCW stemt niet in met gevraagde verdeling arbeidsmarkttoelage voor gespecialiseerd onderwijs

Het ministerie van OCW is voornemens om een verzoek van sociale partners tot gelijke verdeling van de arbeidsmarkttoelage voor gespecialiseerd onderwijs niet te honoreren. Het gaat over de herverdeling van het geld voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel achterstandsleerlingen in het gespecialiseerd onderwijs voor 2024. De PO-Raad en de sectorraad GO zijn teleurgesteld dat het ministerie kiest voor voortzetting van een regeling die de scholen in het gespecialiseerd onderwijs niet helpt in de worsteling tegen het personeelstekort.

Voor het gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) was de verdeling van de arbeidsmarkttoelage gebaseerd op het aantal cumi-leerlingen (leerlingen behorend tot een culturele minderheid). Er is echter geen verband tussen deze verdeling en de arbeidsmarktproblematiek. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de extra financiële beloning bijdraagt aan het oplossen van de tekorten. De verdeling over de scholen is geheel willekeurig, waardoor zelfs averechtse effecten kunnen optreden. In de praktijk is er dan ook weinig tot geen draagvlak voor een arbeidsmarkttoelage op basis van deze verdeling.

OCW vindt dat het voorstel van de sociale partners onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort. De PO-Raad snapt dat argument, maar vindt het onbegrijpelijk dat we daarvoor een situatie in stand houden waarin het geld willekeurig wordt verdeeld over de scholen. Er ligt een uitvoerbaar en onderbouwd voorstel met meer draagvlak bij de schoolorganisaties en vakbonden. Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee het geld beter wordt besteed.

OCW had vlak voor het afsluiten van het akkoord voor een cao primair onderwijs 2023-2024 aan de PO-Raad gevraagd of de gehanteerde verdeling moest worden aangepast in 2024. In overleg met de Sectorraad GO en de vakbonden is gekeken naar een verdeling die beter aansluit bij de praktijk en eenvoudig is toe te passen. Daaruit kwam het voorstel om de middelen voor de toelage in het gespecialiseerd onderwijs in 2024 gelijk te verdelen over alle instellingen. Deze middelen worden vervolgens per instelling toegedeeld aan werknemers OOP (tot en met S12); (adjunct)directeuren tot en met A12 respectievelijk D12; en leraren tot en met LD. Allen naar rato van de omvang van de aanstelling een gelijk bedrag.

Sociale partners hebben afgesproken om voor structurele afspraken de uitkomsten van onderzoek naar de werking van de arbeidsmarkttoelage af te wachten. Ze willen op basis daarvan kijken naar de beste inzet van deze middelen in de strijd tegen het personeelstekort. Tot die tijd wil de PO-Raad dat de middelen zo goed mogelijk worden ingezet. Het is zorgelijk dat het ministerie dit nu belemmert voor het gespecialiseerd onderwijs.  

De bekostiging voor de tijdelijke arbeidsmarkttoelage vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor scholen met leerlingen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden, is vanaf schooljaar 2023-2024 structureel. Wel is de toelage ongeveer één derde lager dan in de voorgaande jaren. Dit vloeit voort uit de afspraken die OCW, bonden en PO-Raad maakten in het onderwijsakkoord van april 2022. Voor basisscholen blijft de toelage vanaf 1 augustus 2023 tot eind 2024 beschikbaar voor dezelfde vestigingen, dezelfde functiegroepen en volgens dezelfde afspraken die per werkgever zijn gemaakt.

Lerares helpt leerlinge met tekenen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten