Nieuws

Eind- en staatsexamens voortgezet speciaal onderwijs gaan vooralsnog door

Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit jaar eindexamen doen, gaan de examens vooralsnog door. Minister Arie Slob stuurde 17 maart een brief naar de Tweede Kamer over de maatregelen voor de examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus.

De schriftelijke centrale examens starten in principe op 7 mei aanstaande. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. De minister houdt daarbij met alles rekening. Hij schrijft: ‘Op dit moment worden hier scenario’s voor ontwikkeld. Scholen worden hierover dan zo snel mogelijk geïnformeerd, uiterlijk op 6 april.’

De meeste leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs doen de staatsexamens. Deze bestaan uit twee onderdelen: de centrale examens en de college-examens. De centrale examens zijn identiek aan die op reguliere scholen en worden ook op hetzelfde moment afgenomen. De college-examens bestaan per vak meestal uit een mondeling examen dat soms is aangevuld met een schriftelijk onderdeel. Het college-examen vervangt het schoolexamen uit het reguliere onderwijs en wordt ná het centraal examen afgenomen onder toezicht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De mondelinge college-examens vinden vooralsnog plaats in juli.

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (waarbij de vso-school een eigen examenlicentie heeft) die eindexamen doen, moeten vóór het centraal examen het schoolexamen van het betreffende vak afronden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schoolexamen de komende periode zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. De minister kondigt in zijn brief een aantal maatregelen aan om het afnemen van de schoolexamens mogelijk te maken. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens onder veilige omstandigheden op de school af te nemen. Leerlingen kunnen ook op een later moment het schoolexamen maken (en het eindexamen ook op een later moment) of bijvoorbeeld mondeling op afstand.

Scholen krijgen ook de ruimte om het Programma van Toetsing en Afsluiting aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in een andere vorm af te nemen, zolang steeds wel de verplichte eindtermen worden gedekt. Ook is toestemming van de medezeggenschapsraad (mr) nodig als een PTA wordt aangepast. In deze bijzondere situatie doet de minister een beroep op de mr om hun medewerking hieraan te verlenen.

Lees hier de volledige brief van Slob.