Nieuws

Goed onderwijs vraagt om toekomstbestendig beleid

De begroting voor het primair onderwijs 2016 bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Het kabinet investeert in de professionalisering van leraren en kwaliteitsverbetering van scholen.

Om leerlingen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, roept de PO-Raad het kabinet op een samenhangende toekomstvisie uit te werken over de ontwikkeling van kinderen. Die ontbreekt nu waardoor te veel aan losse knoppen wordt gedraaid en beleid wordt gestapeld. Zo investeert het kabinet 60 miljoen euro in opvang en peuterspeelzaal voor jonge kinderen terwijl een doorgaande ontwikkellijn ontbreekt. ,,Het is een goede maatregel, maar wel een halve,'' aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,We moeten naar een stelsel waarin het kind centraal staat en niet de instellingen zoals nu het geval is.’’

Toekomstvisie is ook nodig voor het behoud van leraren voor het onderwijs, vindt de PO-Raad. Geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord dat onder meer daarvoor was bedoeld, heeft weliswaar effect gehad, maar slechts tijdelijk. Door hoge werkloosheidskosten gecombineerd met minder bekostiging door daling van het aantal leerlingen, wordt over enkele jaren een lerarentekort verwacht van duizenden leraren.

Ook voor het regelen van goed onderwijs voor asielzoekerskinderen zijn structurele maatregelen nodig. De PO-Raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor snellere procedures, ondersteuning, vervoer en traumaverwerking voor deze kinderen.

Het toekomstbestendig maken van het onderwijs vraagt eveneens om structurele maatregelen. Om leerlingen meer op maat les te geven, zetten scholen meer en meer digitale leermiddelen in. Om hiervan te kunnen profiteren, is het belangrijk dat alle scholen toegang hebben tot toekomstvaste en snelle internetverbindingen zoals glasvezel.

,,Het zorgen voor goed onderwijs vraagt dat we niet kijken naar wat nu nodig is en alleen tijdelijke maatregelen nemen’’, aldus Den Besten. ,,Laten we van het onderwijs geen lappendeken maken, maar een toekomstbestendig stelsel.’’

Grote zorgen maakt de PO-Raad zich over de voorgenomen bezuiniging op (onderwijs)achterstandenbeleid. Tussen 2014 en 2020 gaat het om 120 miljoen euro voor schoolbesturen en gemeenten samen. De PO-Raad vreest dat veel kinderen daardoor niet het onderwijs kunnen krijgen dat nodig is om achterstanden weg te werken.

Interessante feiten uit de onderwijsbegroting

  • 30 procent van alle leraren in het po heeft eind 2020 een masterdiploma.
    Dat is belangrijk voor de diversiteit van de schoolteams. Het aanbod van masteropleidingen moet beter aansluiten bij de behoefte aan kennis in de scholen.
  • In 2016 komt het ministerie van OCW met een voorstel voor het vereenvoudigen van de bekostiging van het primair onderwijs. De PO-Raad denkt hierover mee en gaat komend najaar met haar leden hierover in gesprek.
  • Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) wordt duurder: De prijs stijgt van 24,55 euro naar 33,85 euro. Dit kan betekenen dat scholen samen een miljoen euro extra kosten hebben.
  • Gemeenten krijgen extra geld om buurtsportcoaches aan te nemen en sport en onderwijs te verbinden.
  • In 2017 moeten alle scholen Vensters PO hebben ingevuld.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten