Nieuws

Deze vijf aandachtspunten geeft de sector minister Wiersma mee

Het kabinet-Rutte IV gaat serieus investeren in het onderwijs. Daarmee onderkent het nieuwe kabinet het belang van duurzame oplossingen voor bestaande problemen in het onderwijs. De PO-Raad neemt graag haar verantwoordelijkheid om -samen met de sector- aan de slag te gaan met de uitwerking van de kabinetsplannen. Daarbij brengen we alvast enkele punten onder de aandacht van de nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma.

Samen optrekken

De komende jaren wordt geïnvesteerd in onder meer personeel, onderwijskwaliteit en gelijke kansen. Tijdens een webinar over het coalitieakkoord, dat we maandag organiseerden, werd duidelijk dat onze sector bruist van de ideeën over bijvoorbeeld het masterplan om onderwijskwaliteit te verbeteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatschappelijke opgave alleen gerealiseerd kan worden door een ragfijn samenspel tussen overheid, schoolbesturen, schoolleiders en leraren, met onderling vertrouwen in elkaar.

Aandachtspunten 

In een brief aan minister Wiersma brengen we hierom al enkele punten onder zijn aandacht:

  • Zonder voldoende personeel geen succesvolle uitvoering plannen - Een succesvolle uitvoering van de plannen staat of valt met voldoende personeel. Het nieuwe kabinet heeft hier weliswaar oog voor en dicht bijvoorbeeld de loonkloof tussen po en vo. Maar hiermee is het personeelstekort nog niet opgelost in de komende jaren. Bij de uitvoering van plannen moet daarom telkens worden getoetst of die haalbaar zijn gegeven het personeelstekort en of ze geen ongewenste neveneffecten met zich meebrengen
  • Heldere einddoelen - Bij alle plannen, in het bijzonder het ‘masterplan’ voor verbetering van de onderwijskwaliteit, moeten in gezamenlijkheid met de sector vooraf heldere en haalbare einddoelen worden geformuleerd. Zo niet, dan zullen wellicht duizend bloemen bloeien, maar is de kans op teleurstellende effecten erg groot. 
  • Zorg voor een basisvoorziening voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar - Het kabinet gaat kinderopvang tot 95% vergoeden maar richt deze maatregel in op alleen wérkende ouders. Zo worden vooral economische en emancipatoire doelen nagestreefd. Een gemiste kans. Zorg voor een kansrijke start voor ieder kind door een álgemeen toegankelijke basisvoorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
  • Aanpak schoolgebouwen nodig - Over de aanpak van schoolgebouwen staat niets in het coalitieakkoord. Dat is teleurstellend. Want om onderwijskwaliteit te kunnen verbeteren en kansengelijkheid te faciliteren moet de basis op orde zijn en daarbij horen functionele, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen met een goed en gezond leer- en werkklimaat.
  • Governance en verantwoording moeten aansluiten op onderwijspraktijk - De hierboven geschetste inhoudelijke aandachtspunten benadrukken wat de PO-Raad betreft het belang van het op bovenschools niveau organiseren van efficiënte ondersteuning. Wij steunen de ambitie om middelen zoveel mogelijk in de klas te laten belanden, maar de governance en verantwoording moeten passen bij de onderwijspraktijk. Daarbij staan wij voor goede samenspraak met de medezeggenschap.
Juf legt meisje iets uit