Nieuws

Vensters biedt handig inzicht in onderwijsresultaten van jouw school

In het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs kijkt de inspectie naar de referentieniveaus. Hoe doet de school het in vergelijking met een signaleringswaarde van de inspectie en met andere scholen met een vergelijkbare schoolweging? In Vensters PO zijn die referentieniveaus te zien.

Vensters PO laat de resultaten op de eindtoets op verschillende plekken zien. Voor ouders op www.scholenopdekaart.nl en in de schoolgids, voor basisscholen en hun besturen in de rapporten ‘Resultaten eindtoets’ in het ManagementVenster, één van de modules van Vensters PO. Tot schooljaar 2019-2020 lag in Vensters PO de focus op een gemiddelde eindtoetsscore ten opzichte van de ondergrens van de Inspectie van het Onderwijs. Ook konden scholen hun resultaten vergelijken met andere scholen met eenzelfde eindtoets en een vergelijkbaar percentage gewogen leerlingen.

Jouw resultaten in één oogopslag

Sinds augustus 2020 zijn de referentieniveaus leidend bij het vaststellen van de resultaten van de school. In het schoolrapport ‘Resultaten eindtoets’ in het ManagementVenster is voor het schooljaar 2019-2020 te zien hoe de inspectie de referentieniveaus berekent over de twee voorgaande schooljaren. Dit vanwege de ontbrekende eindtoetsresultaten voor 2019-2020.
Basisscholen zien in het rapport het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau voor taal en rekenen heeft behaald en het percentage leerlingen dat daarnaast ook het streefniveau voor taal en rekenen heeft behaald. Ook toont het rapport de aantallen die gebruikt zijn voor de berekening van de referentieniveaus. De percentages voor fundamenteel- en streefniveau worden vergeleken met het gemiddelde van Nederlandse basisscholen met een vergelijkbare schoolweging, en met de signaleringswaarde van de inspectie.

Vergelijken met andere scholen en de signaleringswaarde

“Door het gebruik van kleuren is in één oogopslag te zien hoe de percentages zich verhouden tot andere scholen met een vergelijkbare schoolweging en de signaleringswaarde van de inspectie”, zegt Inge van der Lee, beleidsadviseur van Vensters PO. “Ook geeft het rapport inzicht in de afzonderlijke percentages voor de onderdelen taalverzorging, lezen en rekenen, en per schooljaar. Scholen zien daardoor eenvoudig welke onderdelen de leerlingen beter of minder goed beheersen. Op die manier kunnen scholen de referentieniveaus beter duiden.”

Bestuurders zien in het bestuursrapport voor hun scholen een overzicht van de percentages fundamenteel niveau en streefniveau. Ook in dit rapport worden beide percentages vergeleken met scholen met een vergelijkbare schoolweging en met de signaleringswaarde van de inspectie.

Naar verwachting komen de referentieniveaus van schooljaar 2020-2021 in juni 2021 beschikbaar in Vensters. Kloppen deze –voorlopige- eindtoetsgegevens, dan kunnen scholen de resultaten op de eindtoets al publiceren op www.scholenopdekaart.nl en de schoolgids voor het schooljaar erna definitief maken. Zo niet, dan hebben scholen nog de tijd om de eindtoetsgegevens (opnieuw) uit te wisselen met DUO. De referentieniveaus op basis van de definitieve eindtoetsgegevens komen rond augustus in Vensters beschikbaar.

Wat kún je ermee?

Op de site Samen Slimmer PO vindt je een dossier met álle informatie over het nieuwe Onderwijsresultatenmodel. Bijvoorbeeld een serie filmpjes waarin we je alles uitleggen over de referentieniveaus, schoolweging en signaleringswaarden. Je kunt er ook praktisch aan de slag met jouw resultaten: het stappenplan Stap voor stap naar schooleigen doelen helpt je om passende, ambitieuze schooldoelen te stellen. En misschien komt jouw school wel in aanmerking voor een ondersteuningstraject met een expert.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten