Nieuws

Doe mee aan besturenonderzoek passend onderwijs

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van Onderwijs – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt gevraagd hierover een online enquête in te vullen.

In september en oktober 2019 ontvangen alle schoolbesturen per e-mail een uitnodiging van onderzoeksbureau Oberon voor deelname aan de online enquête. Hierin wordt ingegaan op:

  • de rol die schoolbesturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun scholen;
  • de visie van schoolbesturen op de samenwerking binnen het samenwerkingsverband.

Om een zo goed en representatief mogelijk beeld te krijgen van het perspectief van schoolbesturen is het van belang dat zo veel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan het onderzoek, ook de schoolbesturen die wat meer ‘op afstand’ staan van het samenwerkingsverband.

Eerder werden ook leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden en schoolleiders en -medewerkers al geraadpleegd in grootschalig onderzoek.

Naast een bijdrage aan de wetenschappelijke evaluatie van passend onderwijs, vraagt de PO-Raad haar leden ook om mee te denken over het standpunt dat de PO-Raad als sectororganisatie moet innemen in de evaluatie. Dit gebeurt via de ALV en regiobijeenkomsten. Dit standpunt gaat niet alleen over de rol van schoolbesturen, maar over het hele construct passend onderwijs.