Nieuws

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ aan

Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, mogen leerlingen nooit uitgesloten worden van activiteiten die de school organiseert. De senaat nam vanmiddag de initiatiefwet van GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd.

In de wet staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dit niet mag ‘leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit’. Dit geldt ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma. Een school mag een leerling bijvoorbeeld niet thuislaten bij een schoolreisje als de ouderbijdrage niet betaald is. De Onderwijsinspectie krijgt de mogelijkheid te handhaven op de wet, als scholen deze onvoldoende naleven.

Richtlijn Vrijwillige ouderbijdrage

De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan onderwijsactiviteiten. De sectororganisatie werkte daarom samen met Ouders & Onderwijs aan een richtlijn ‘Vrijwillige ouderbijdrage’. Daarin werd vastgelegd dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is en leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van (extra) onderwijsactiviteiten. Het schoolbestuur waarborgt de toegankelijkheid van het onderwijs door zorg te dragen voor een redelijke en billijke ouderbijdrage. Gemiddeld wordt aan ouders met kinderen in het po gevraagd om een eigen bijdrage van 57 euro, bleek uit de Schoolkostenmonitor van vorig jaar. Sinds 2014 is dit bedrag vrijwel gelijk gebleven.

Het afgelopen jaar kreeg de PO-Raad via Ouders & Onderwijs zo’n tien meldingen van gevallen waarin de richtlijn niet werd nageleefd. De PO-Raad heeft de besturen in kwestie hierop aangesproken. In alle gevallen heeft het schoolbestuur vervolgens maatregelen getroffen.

Nu de Senaat deze wet heeft aangenomen zijn de afspraken uit de richtlijn ook wettelijk vastgelegd. Na de zomer wordt bekend wanneer de wet in werking treedt.