Nieuws

Minister Slob: extra maatregelen voor bescherming kwetsbare kinderen

Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer ‘waardering te hebben voor alle inzet om leerlingen in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk op te vangen en zoveel mogelijk onderwijs te blijven geven.’ Ook laat hij de Kamer weten een aantal maatregelen te nemen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan.

Onderwijs op afstand

De huidige situatie heeft gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, schrijft minister Slob aan de Kamer. Het is daarbij belangrijk aandacht te houden voor kwetsbare kinderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die thuis geen computer, laptop, tablet of internetverbinding tot hun beschikking hebben, waardoor het onderwijs volgen op afstand lastig is. Scholen zoeken daar nu in veel gevallen oplossingen voor, maar dat lukt niet altijd. De PO-Raad en VO-raad brengen momenteel in kaart hoeveel scholen hiermee worstelen. De minister heeft op aanraden van de sectorraden 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan inkoopcoöperatie SIVON om leerlingen die nu zonder elektronisch device moeten werken te voorzien van laptops.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een loket voor vragen over het onderwijs, heeft minister Slob met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken. Scholen en schoolbesturen kunnen hier terecht voor praktische problemen bij het organiseren van onderwijs op afstand.

Gemeenten nemen het initiatief

Gemeenten moeten het initiatief nemen om in kaart te brengen voor welke leerlingen maatregelen nodig zijn als het gaat om extra begeleiding. Hierbij is maatwerk van groot belang en zullen zij nauw samenwerken met scholen. Scholen hebben immers goed in beeld welke leerlingen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun ontwikkeling te waarborgen.

Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is

Helaas is ‘thuis’ niet voor alle kinderen een veilige of fijne plek. De PO-Raad heeft ook voor deze kinderen aandacht gevraagd. Zij hebben te maken met spanningen, armoede, kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor hen is het nu een extra moeilijke tijd. De minister vraagt aan leraren om ook op afstand oog te houden voor een mogelijke onveilige thuissituatie voor kinderen. De minister heeft met gemeenten en de sectorraden afgesproken dat gemeenten ondersteuning bieden bij de dingen die scholen op dit moment al doen.

Ook helpen gemeenten bij het ontwikkelen van oplossingen op maat voor leerlingen die dat nodig hebben. In sommige gevallen kan opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Dat is toegestaan. Voorop staat dat deze begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven. Hierbij wordt ook gekeken naar kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking en leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en gezinsvoogden kunnen een belangrijke rol spelen bij het identificeren van deze kinderen.

Minister Slob heeft daarnaast ook bijzondere aandacht voor kinderen die verblijven in asielzoekerscentra of andere opvanglocaties van het COA. Hij is hierover in gesprek met Inspectie van het Onderwijs, COA en LOWAN.

Overgang po naar vo

Nu de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat, leven er veel vragen over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies dat voor 1 maart is gegeven, wordt nu het definitieve advies. De verplichte heroverweging en eventuele bijstelling op basis van een hogere eindtoetsuitslag vervalt. Dit geldt ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, daar zou de eindtoets dit jaar voor het eerst worden gemaakt. Minister Slob geeft aan dat een warme overdracht van het po naar het vo van groot belang is. De minister denkt aan het invoeren van een evaluatiemoment in de brugklas om te bekijken of leerlingen onderwijs volgen op het juiste niveau. De komende weken werkt het ministerie van OCW aan een plan om dit verder vorm te geven. Veel vragen en antwoorden over het annuleren van de eindtoets zijn hier te vinden.

© Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap