Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Format voor bestuursverslag

  Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen.

 • Meerjarenbegroting

  Hier vindt u meerjarenbegrotingsmodellen voor al uw financiën.
 • Modelverordening huisvesting

  In de modelverordening legt de VNG vast welk bedrag gemeenten minimaal aan schoolgebouwen moeten besteden. 

 • Model extra middelen aanpak werkdruk 2019/2020

  Voer het BRIN-nummer in en bereken hoeveel een school ontvangt voor de aanpak van werkdruk.

 • Onderwijsachterstandsmiddelen

  Bereken wat het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur/school. 

 • Risicomanagement

  Meer weten over risicomanagement? Ga aan de slag met deze tools.

 • Samenwerking en integratie so-sbo-bao

  Ondersteuning bij vergaande samenwerking tussen so, sbo en regulier basisonderwijs

 • Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019

  Voer het BRIN-nummer in en bereken hoeveel een school ontvangt voor de aanpak van werkdruk.

 • Privacy en passend onderwijs

  Waar moet je rekening mee houden bij het delen van leerlinggegevens?

 • Bekostiging nieuwkomers

  Met dit model kunt u de hoogte van de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen vaststellen.

 • Instrumentarium passend onderwijs

  Een startpakket, ontwikkeld in aanloop naar de invoering van de Wet Passend onderwijs. 

 • Vrijheidsbeperkend handelen

  Richtlijn bij vrijheidsbeperkend handelen.

 • Vaststellen treasurystatuut

  Deze handreiking helpt bij het vaststellen van een treasurystatuut.

 • Ontwikkelingen in bekostiging primair onderwijs

  Een overzicht van verwachte aanpassingen in de financiering van schoolbesturen in het primair onderwijs.
 • Risico's in beeld

  Dit instrument helpt o.a. beoordelen of uw risicomanagement toereikend is.

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs

  Modellen voor goede medezeggenschap rondom passend onderwijs.
 • Ondersteunings- toewijzing

  Hulp bij het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen.

 • Passend onderwijs, jeugdhulp en zorg

  Instrumenten om Passend onderwijs en Jeugdzorg te verbinden.

 • Geschillen rond Passend onderwijs

  Hoe zijn geschillen te voorkomen en op te lossen?

 • Financiën en bekostiging Passend onderwijs

  Deze tools ondersteunen bij de verdere (financiële) vormgeving van passend onderwijs.

 • Medisch handelen in het basisonderwijs

  Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

 • Ontwikkelings- perspectief

  Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

 • Schoolondersteunings- profiel

  Welke mogelijkheden heeft de school voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

 • Thuiszitters

  Hier vindt u diverse handreikingen, modellen en andere tools die helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

 • Meervoudige onderwijszorgvragen

  Waar u op moet letten bij meervoudige onderwijszorgvragen voor individuele leerlingen.
 • Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

  Hier vindt u modelprocedures voor het voeren van oogo over het ondersteuningsplan en het jeugdplan.
 • AWBZ en passend onderwijs

  Handreiking om de combinatie van onderwijsondersteuning en AWBZ-zorg op school te realiseren.
 • Personele gevolgen passend onderwijs

  De personele gevolgen van de tripartiete overeenkomst uitgewerkt in een 8-stappenplan.
 • Praktische geldzaken

  Met deze tips kunt u zich voorbereiden op het boekenonderzoek van de Belastingdienst en kunt u besparen op inkoop en Europees aanbesteden.
 • Werkgeverslasten primair onderwijs

  Met dit instrument kunt u zowel op persoons- als op instellingsniveau de werkgeverslasten berekenen (zowel in geld als in procenten).

 • Voorziening jubilea

  Dit instrument berekent hoeveel geld u moet reserveren om de te verwachten kosten en opgebouwde rechten van jubilarissen te dekken.

 • Voorziening duurzame inzetbaarheid

  Met dit model kunt u de hoogte van de Voorziening duurzame inzetbaarheid bepalen in verband met gespaarde uren ouderenverlof.
 • Verantwoording van de financiële positie

  Met dit model kunnen schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden, ook in meerjarig perspectief. 

 • Materiële bekostiging

  Hier vindt u de actuele programma's van eisen en kunt u de materiële bekostiging voor een school berekenen (Londo).

 • Groeiregeling

  Met onderstaande instrumenten kunt u op bestuursniveau de groeibekostiging bepalen voor de onder het bestuur ressorterende scholen.

 • Fusieregeling scholen

  Met dit model kunt u berekenen hoeveel compensatie u kunt ontvangen bij een fusie. 

 • Toelaatbaarheid

  Handreikingen bij het opstellen en afgeven van de tlv en hoe om te gaan met bezwaar en EMB-leerlingen.