De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen:

  • bekostiging
  • werkgeverschap
  • de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

Geschiedenis

Op 14 maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (BesturenraadBond KBOLVGSVBSVOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot de oprichting van een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs). Hieraan ten grondslag liggen de ontwikkelingen in het primair onderwijs en de wens, onder andere vanuit een groep scholen, om tot één sectororganisatie te komen. Op 22 januari 2008 wordt de PO-Raad opgericht.

Gezaghebbende belangenbehartiger en aanjager

De PO-Raad is inmiddels een gezaghebbende belangenbehartiger. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. Het gaat immers om de toekomst van onze kinderen, en daarmee om de toekomst van Nederland. Daarom blijven wij ons inzetten voor goed onderwijs voor elk kind.

Visie en missie

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Op school doet het hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden op en leert het over zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen. Zo kan het later met de beste bagage meedoen in de maatschappij. Alle kinderen verdienen goed onderwijs, nu en in de toekomst. Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om steengoede leraren die dag in dag uit met passie onderwijs geven en die zichzelf continu blijven ontwikkelen. Dat vraagt om bevlogen schoolleiders die met hun schoolteams en ouders het onderwijs naar hun eigen visie kunnen organiseren. En het vraagt om scholen en schoolbesturen die samenwerken met al die partijen die rondom het kind staan. Want samen kom je verder.

Schoolbesturen streven met hun scholen naar het beste onderwijs. Iedere dag weer zetten zij zich in om dit te faciliteren. Dat is hun opdracht. Zij leren van elkaar en blijven innoveren. De vereniging PO-Raad stimuleert en ondersteunt de sector hierbij en laat de stem van het primair onderwijs in het hele land horen. Dit vertalen we in de volgende missie voor onszelf en onze leden: Wij werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Eén krachtige stem

De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs. Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen. Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen.

Luisteren, onderhandelen en meerwaarde creëren

Om een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen moet de PO-Raad luisteren naar de leden (in al hun verscheidenheid, in richting, regio en grootte), de problemen verwoorden en in overleg/onderhandeling met anderen tot een oplossing zien te brengen. De PO-Raad moet het overleg kunnen omzetten in een meerwaarde voor de sector (resultaatgericht zijn).

Ambitie: goed onderwijs voor alle kinderen

De grootste ambitie voor de vereniging is dat alle scholen in het primair onderwijs goed onderwijs geven aan al hun kinderen. Daarom stimuleren wij besturen en schoolleiders ambitieuze doelen te stellen op basis van hun visie op goed onderwijs. We ondersteunen hen met een goede kennisinfrastructuur en faciliteren onze leden van en met elkaar te leren. Zo blijft de sector als geheel, en elke individuele school, zich continu ontwikkelen.

Strategische allianties

De PO-Raad sluit actief strategische allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om de doelen van de sector primair onderwijs te verwezenlijken. Hierbij is er bijzondere aandacht voor verbindingen met partners uit de voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs, omdat het primair onderwijs de schakel vormt tussen die twee.

Wie is de PO-Raad?

De PO-Raad is een vereniging van schoolbesturen die wordt bestuurd door een collegiaal bestuur. Dat bestaat uit een tweekoppig Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur van momenteel negen leden. Zij zijn samen beleidsbepalend op basis van het strategisch kader dat door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad wordt vastgesteld. 

Het Bureau bestaat uit beleidsmedewerkers en ondersteuning.

De Maatschappelijk Adviesraad (MAR) adviseert het bestuur (AB en DB) van de PO-Raad over brede maatschappelijke thema’s. Het doel van de MAR is om het debat in en over het onderwijs te verrijken met inbreng en inzichten uit andere maatschappelijke sectoren.

Bestanden bij deze pagina