Nieuws

Kamerdebat over lerarenbeleid: de school als professionele organisatie

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over leraren en lerarenopleidingen, mede naar aanleiding van de voortgangsrapportage Lerarenagenda. In de aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om een overzicht te geven van álle inspanningen op HR-gebied. De PO-Raad vraagt aan de Tweede Kamer om niet alleen naar de inspanningen in het kader van de Lerarenagenda te kijken, maar ook naar de uitvoering van de afspraken uit het Bestuursakkoord.

Professionele organisatie

Onlangs hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de voortgangsrapportage Lerarenagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze voortgangsrapportage geeft nog niet een volledig beeld van wat de stand van het HR-beleid is in de sector primair onderwijs. De PO-Raad vraagt daarom aan de Tweede Kamer om ook de gemaakte afspraken uit het Bestuursakkoord te betrekken bij het debat over leraren. Hierin staan ambities op het gebied van het verbeteren van de professionele organisatie van de school als geheel. Het Bestuursakkoord en de Lerarenagenda zijn complementair: bij de Lerarenagenda staat de leraar als professional centraal; in het Bestuursakkoord de professionele organisatie.

Ontwikkeling van HR-beleid

Goed HR-beleid draagt bij aan onderwijskwaliteit. Het gaat om benutten van talenten om zo het beste onderwijs te bieden aan leerlingen. De PO-Raad ondersteunt de versterking van het HR-beleid van scholen, zorgt voor het delen van kennis en het uitwisselen van goede voorbeelden. In de CAO PO, ter ondersteuning van het HR-beleid van scholen, afspraken gemaakt over professionalisering, duurzame inzetbaarheid en begeleiding startende leraren.

Diversiteit binnen schoolteams

Binnen een schoolteam is diversiteit noodzakelijk om te kunnen voorzien in de leerbehoeften van alle kinderen. Diversiteit wordt bereikt door verschillende routes voor instromende leraren en door ervaren leraren de kans te bieden zich verder te scholen. Op dit moment wordt daarom - volgens afspraak uit het Bestuursakkoord - daarom een brede inventarisatie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van nascholing voor leraren in het primair onderwijs (afspraak uit het Bestuursakkoord). Daarnaast hebben de PO-Raad en de VSNU onlangs de Verkenning universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Een universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs sluit volgens de PO-Raad aan op de behoefte om een kwaliteitsimpuls te geven aan het primair onderwijs.