Nieuws

PO-Raad met leden in gesprek over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort

Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort. Met zo’n tachtig aanwezige leden is gesproken over oplossingsrichtingen en hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling van de sector.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, opende de bijeenkomst: ,,Uit de vele gesprekken die we de afgelopen tijd met onze leden hebben gevoerd bleek dat er behoefte is aan een brede agenda voor de aanpak van het lerarentekort en hoe we de samenwerking hierop kunnen versterken. Hier praten wij deze ochtend gezamenlijk over door.” Ook benadrukte Den Besten dat ,,de PO-Raad blijft drukken op een structurele oplossing voor dit structurele probleem.”

Het succesvol bestrijden van het lerarentekort vraagt om een mix aan maatregelen. Onder andere het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs, vermindering van werkdruk en meer ontwikkelmogelijkheden. Maar de huidige tekorten dwingen de sector ook om (nood)maatregelen te treffen. Op de bijeenkomst hielden drie schoolbestuurders dan ook een pitch over deze (nood)maatregelen: het verminderen van onderwijstijd met behoud van kwaliteit, het vergroten van diversiteit in de opleidingsroutes en het anders organiseren van schoolteams. 

Na afloop van de pitches werd er in groepen verkend welke (nood)maatregelen kansrijk zijn, hoe het invoeren van deze maatregelen de sector versterken en wat hier vanuit de PO-Raad voor nodig is. Onderwerpen waren onder andere het flexibiliseren van onderwijstijden, verruiming van de bevoegdheden, zij-instroom en doorstroom mbo-ers, regionale samenwerking en multidisciplinaire teams. 

Concrete acties

Mede dankzij de input van de aanwezige bestuurders zijn er een aantal concrete acties uitgewerkt in de aanpak voor het lerarentekort.   

Onderwijstijd, leertijd, lesgeven en kwaliteit
De PO-Raad faciliteert een werkgroep bestaande uit schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad. Deze werkgroep gaat noodscenario’s ontwikkelen gericht op het verminderen van onderwijs met behoud van kwaliteit. Hierbij sluiten we aan bij het initiatief van de scholen in Amsterdam, die noodgedwongen een vierdaagse lesweek overwegen. De ontwikkelde noodscenario’s worden het komende jaar breder in onze sector gedeeld.

Vergroten diversiteit opleidingsroutes
Op diverse plekken in het land is er grote interesse voor aanvullende scholing van onderwijsassistenten. In 2020 organiseert de PO-Raad een netwerkbijeenkomst om nieuwe ontwikkelingen in opleidingsroutes en de relatie met het anders organiseren inzichtelijk te maken. Doel van deze bijeenkomst is om praktijkervaringen te delen, overzicht te creëren en met elkaar in gesprek te gaan over kansen, risico’s en passende oplossingen. Samen met haar leden wil de PO-Raad formuleren wat er regionaal en landelijk nodig is om deze ontwikkeling te stimuleren.  

Rol PO-Raad
De komende tijd gaat de PO-Raad in samenwerking met haar leden aan de slag. Hierbij zet zij vooral in op het delen van goede voorbeelden, het ontsluiten van kennis en het opzetten en faciliteren van verschillende netwerken en het ontwikkelen van scenario’s. Waar wet- en regelgeving knelt zetten wij ons in voor onze leden. Meer lezen over de aanpak lerarentekort? Bekijk onze webpagina

Heb jij een succesvolle aanpak of (nood)maatregel voor het lerarentekort en wil je deze met ons delen zodat ook andere schoolbesturen hiervan kunnen profiteren? Neem dan contact op met Maarten Lamé via m.lame@poraad.nl


 

Links & downloads

Canvas innovatievraag anders organiseren.pdf
PDF, 321.37 KB