Nieuws

Cao-onderhandelingen voor dummies

Op 5 december zijn de PO-Raad en de vakbonden begonnen aan de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Altijd al willen weten hoe dat in zijn werk gaat? In dit artikel leest u alles over wie er aan de cao-tafel zitten, hoe vaak er onderhandelingen zijn en hoe de leden van de PO-Raad hierbij betrokken worden.

De PO-Raad behartigt de belangen van de schoolbesturen aan de cao-tafel en onderhandelt namens hen met de vakbonden over de CAO PO. Zij doet dat met een mandaat dat op advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie door het bestuur van de PO-Raad wordt gegeven. 

Wie maken onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad?

Tot de onderhandelingsdelegatie horen twee schoolbestuurders uit de sector: Herbert de Bruijne en Jos Rijk. Op deze manier is er een sterke binding met de onderwijspraktijk. Het resultaat van het cao-overleg moet immers goed aansluiten bij de wensen van schoolbesturen en de afspraken moeten uitvoerbaar zijn. De delegatie bestaat verder uit Edwin van Bokhoven en Pien Verwilligen van het bureau van de PO-Raad. Daarnaast staan juristen, financieel adviseurs en experts op het gebied van communicatie standby om de onderhandelingsdelegatie te ondersteunen.

Wie zitten er verder aan de cao-tafel?

De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad onderhandelt met de Algemene Onderwijsbond (Eugenie Stolk, Anton Bodegraven), CNV Onderwijs (Joyce Rosenthal, Myriam Biekens), FvOv (Jilles Veenstra, Sandra Roelofsen) en de AVS (Paul van Lent, Harry van Soest). De FNV wordt tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigd door de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De AOb is de grootste onderwijsvakbond en vertegenwoordigt leraren en onderwijsondersteunend personeel. CNV Onderwijs vertegenwoordigt veel leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders. Vakleerkrachten, docenten lichamelijke opvoeding, intern begeleiders, logopedisten en andere specialisten worden tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigd door de FvOv. AVS is de vakbond voor schoolleiders in het po .

Hoe worden de leden van de PO-Raad betrokken bij de totstandkoming van de cao?

Ruim voor de start van de cao-onderhandelingen zijn de onderhandelaars van de PO-Raad het gesprek aangegaan met leden binnen verschillende sessies. Er is besproken wat er goed is aan de huidige cao en wat de prioriteiten zijn voor schoolbesturen bij de komende cao-onderhandelingen. Daarnaast heeft de onderhandelingsdelegatie veel contact met p&o-ers van aangesloten schoolbesturen.

Met de uitkomsten van die gesprekken hebben de onderhandelaars vastgesteld wat de belangrijkste punten zijn voor schoolbesturen. Deze punten hebben zij verwerkt in een voorstel voor het mandaat: de ruimte en de grenzen die de onderhandelaars van het bestuur van de PO-Raad krijgen tijdens de cao-onderhandelingen.

Daarnaast hebben de onderhandelaars gewerkt aan een inzetbrief van de PO-Raad, waarmee we aangeven bij de bonden wat ons doel en inzet is tijden de cao-onderhandelingen. Na inbreng van de Arbeidsvoorwaardencommissie en het Algemeen Bestuur, heeft het bestuur het mandaat voor de werkgeversdelegatie vastgesteld.

Gedurende de cao-onderhandelingen houdt de PO-Raad leden op de hoogte door middel van nieuwsberichten op de website, maar ook door ledenpeilingen. De ledenpeilingen zijn een belangrijke manier voor de onderhandelaars om te horen wat er leeft in de sector met betrekking tot de cao. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen heeft de PO-Raad onder andere de mening van schoolbesturen gevraagd over nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren, modernisering van de cao en de functiemix.

Hoe vaak vindt het cao-overleg plaats?

Tijdens het eerste overleg op 5 december hebben de vakbonden en de PO-Raad de inzetbrieven uitgewisseld. In de inzetbrief van de PO-Raad ligt de focus op een dunnere, moderne cao die ruimte biedt aan leraren, teams, schoolleiders en schoolbesturen. Lees hier de inzetbrieven van de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de AVS.

Voor de kerstvakantie zien de cao-onderhandelaars elkaar elke week voor overleg: zo kunnen ze alvast een vliegende start maken. Vanaf januari overleggen vakbonden en de PO-Raad ongeveer elke twee tot drie weken. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019, het streven is om tegen die tijd een nieuw onderhandelaarsakkoord te hebben.

Wat als er een onderhandelaarsakkoord is?

Als de onderhandelaars van de PO-Raad en vakbonden een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten informeren wij onze leden hier zo snel mogelijk over. Daarnaast organiseert de PO-Raad een aantal voorlichtingsbijeenkomsten in de regio voor schoolbestuurders en p&o-ers.

De Arbeidsvoorwaardencommissie geeft een advies over het onderhandelaarsakkoord aan het bestuur van de PO-Raad. Het algemeen bestuur beslist of zij het onderhandelaarsakkoord ter stemming aan de leden zal voorleggen. Leden krijgen vervolgens de mogelijkheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord.

Indien de leden van de PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord tekenen de voorzitters van werknemersorganisaties en de PO-Raad de nieuwe CAO PO. De onderhandelaars werken vervolgens de teksten voor de nieuwe cao uit en informeren de leden hierover.

Downloads

583.12 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten