Nieuws

PO-Raad: 'Governance passend onderwijs is aan de sector zelf'

Geef schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de ruimte en het vertrouwen om het onafhankelijk toezicht zelf goed te regelen. Dat verzoek doet de PO-Raad aan de leden van de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat dat zij volgende week over passend onderwijs voeren.

Ook de PO-Raad vindt het zorgelijk dat sommige samenwerkingsverbanden vleugellam lijken te zijn als gevolg van uiteenlopende belangen van hun bestuurders met een dubbele pet op. Maar een one-size-fits-all oplossing vanuit de overheid, zoals de motie van Becker (VVD) lijkt te impliceren, doet geen recht aan de samenwerkingsverbanden waar geen problemen worden ervaren met de governance.

De PO-Raad begrijpt waar de motie vandaan komt, maar vindt de timing ongelukkig. Temeer omdat de sector juist voortvarend aan de slag is gegaan met dit thema. En niet zonder effect, zo bleek uit de laatste voortgangsrapportage (pag. 10) van staatssecretaris Dekker aan de Kamer: Er zit beweging in de zaak.

Onafhankelijke monitorcommissie

De onafhankelijke monitorcommissie Goed bestuur zal voor het einde van dit jaar met een advies komen over de versterking van governance in samenwerkingsverbanden en een eventuele aanpassing van de Code Goed bestuur. De PO-Raad gaat tegen die tijd graag in gesprek met de Kamer over dit advies. 

Om worstelende besturen en samenwerkingsverbanden vooruit te helpen hebben de PO-Raad en VO-raad onlangs een handreiking opgesteld met suggesties voor verschillende vormen van (meer) onafhankelijk intern toezicht bij passend onderwijs. Ook vinden geregeld bijeenkomsten plaats over dit thema en werd er eerder deze maand op het PO-Raad congres een workshop aan gewijd. 

Laat de meest kwetsbare leerlingen niet de dupe worden

Een ander punt waar de PO-Raad in haar brief aan de Kamer (opnieuw) aandacht voor vraagt, is de kleine groep kwetsbare kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). De komst van passend onderwijs en lagere ondersteuningstoewijzingen van leerlingen bij veel scholen voor deze kinderen, heeft geleid tot forse lagere inkomsten. Deze scholen komen hierdoor ernstig in de knel. De PO-Raad hoopt dat hiervoor op korte termijn een financiële oplossing gevonden kan worden. Zodat een einde kan worden gemaakt aan discussies hierover tussen speciaal onderwijs, ouders en samenwerkingsverbanden, die voor zowel de betrokken ouders als scholen onnodig belastend zijn.

Links & downloads

Brief PO-Raad aan vaste kamercommissie OCW t.b.v. AO voortgangsrapportage passend onderwijs
AO VOORTGANGSRAPPORTAGE PASSEND ONDERWIJS, 236.5 KB