Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De wijze waarop dit dient plaats te vinden is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar vormde het aantal ingeschreven leerlingen op het (v)so nog het uitgangspunt. In de nieuwe groeiregeling is het aantal nieuwe leerlingen dat door het samenwerkingsverband is verwezen naar en ingeschreven in het speciaal onderwijs in de periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari leidend. Dit geldt ook voor het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het speciaal onderwijs.

  • Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de Wet werk en zekerheid. Verder zijn onlangs zijn diverse moties aangenomen naar aanleiding van een debat over ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. D66 heeft deze week bij het mondelinge vragenuur vragen gesteld over het bericht dat de grote steden gekort gaan worden op hun achterstandsmiddelen. 

  • Kansarme kinderen in de grote steden lopen een groter risico leerachterstanden niet meer in te lopen wanneer het kabinet haar plannen doorzet om de grote steden minder geld te geven voor het bestrijden van achterstanden. Daarvoor waarschuwen tachtig schoolbesturen in het primair onderwijs uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook de PO-Raad maakt zich hierover zorgen en pleit ervoor het succesvolle achterstandsbeleid van deze steden niet af te breken. 

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2015-2016 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,636%. Daarnaast zijn de bedragen voor personeels- en arbeidsmarkt en de prestatiebox gewijzigd. Ook is de aanpassing in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs in deze regeling verwerkt.

  • Ouders van zwaar gehandicapte kinderen vrezen dat hun zoons en dochters binnenkort niet meer naar school kunnen omdat zij maar moeilijk geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning te bieden. Die zorg wordt officieel door diverse instanties vergoed, maar in de praktijk is het voor scholen en ouders een flinke en ook onmogelijke opgave om bij het geld te komen dat ervoor beschikbaar is.

  • Scholen die te maken hebben met een flinke groei van het aantal asielzoekerskinderen kunnen daarvoor extra bekostiging aanvragen. Zij kunnen met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2014 bij Dienst Uitvoering Onderwijs een extra vergoeding aanvragen van 782 euro per leerling per schooljaar.

  • De aangepaste regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. Hiermee kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/Onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor het schooljaar 2014/2015. 

  • De Raad van State (RvS) heeft onlangs een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat een nieuwe school recht heeft op groeibekostiging. Klik hier voor de volledige uitspraak op de website van de RvS.

Pagina's