Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Hoe kun je extra personeel inzetten voor het uitvoeren van jouw NPO-schoolplannen zonder na afloop met onverwachte kosten te zitten? De PO-Raad ontwikkelde een rekentool die je inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop.  

  • Minister Slob (Onderwijs) stelt geen maximale grens aan de financiële reserves voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). De PO-Raad vindt dit een goede zaak, want hiermee doet hij recht aan de verschillen in de opgave en omvang van de samenwerkingsverbanden. Wel is de sectororganisatie van mening dat de sector moet werken aan betere verantwoording van de middelen voor passend onderwijs.

  • Sinds 1 juli 2016 vervangt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) de Regeling beleggen en belenen van 2010. Als gevolg hiervan zijn schoolbesturen per 1 oktober 2016 verplicht om een treasurystatuut vast te stellen dat voldoet aan de eisen van de nieuwe regeling. In dit bericht leest u meer over deze eisen en kunt u een handreiking voor het opstellen van een treasurystatuut downloaden.

  • Schoolbesturen staan voor de vraag hoe zij hun administratie inrichten. Houdt u het in eigen beheer? Of besteedt u het (deels) uit? Om hen te ondersteunen bij deze afweging heeft de PO-Raad het Afwegingskader Onderwijsadministratie gepubliceerd. De tool biedt onder meer een overzicht van administratiekantoren, afwegingspunten en een keuzeboom.

  • Sommige schoolbesturen worstelen met vragen over hun financieel management. De PO-Raad wil deze schoolbesturen ondersteunen door hen feedback te geven op drie terreinen: meerjarig begroten, professionalisering van risicomanagement en intern financieel toezicht.

  • Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De wijze waarop dit dient plaats te vinden is een complexe zaak. Met de nieuwe modellen van de PO-Raad kunnen samenwerkingsverbanden en (v)so-scholen hun groeibekostiging weer automatisch laten berekenen.