Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Met deze nieuwsbrief informeert OCW administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs. In nieuwsbrief 32 van 24 april 2017 vindt u de volgende onderwerpen.

  • In hoeverre en hoe dient de overheid via (voorwaarden aan) de bekostiging, de kwaliteit van het onderwijs te sturen? De Onderwijsraad nodigt iedereen uit een bijdrage te leveren aan een advies hierover.

  • Iedere school krijgt een vaste contactpersoon bij de politie en de politie wil vaker op school komen. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn. De drempel naar contact met de politie moet zo laag mogelijk worden, beginnend op de basisschool. Dat schrijft de politie in haar visie en ambitiedocument 'Politie en schoolveiligheid'. Scholen kunnen daarnaast gebruik maken van een gespreksleidraad van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft vorige week een brief gestuurd aan de schoolbesturen die zijn meegenomen in de gewichtencontrole. De dienst meldt daarin dat deze besturen in de periode tot juli een aangepaste beschikking/overzicht vaststelling telgegevens (OVT) kunnen verwachten, waarin de leerlinggewichten op basis van de gewichtencontrole zijn aangepast.

  • Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het primair en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van een Algemeen Overleg hierover op donderdag 20 april. Eerste stap is het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek.

  • Wegens het aantal te behandelen beroepen en het aanstaande vertrek van een commissielid, zoeken de PO-Raad en de VO-raad een werkgeverslid voor de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs). U kunt tot en met uiterlijk 25 mei 2017 solliciteren bij de Stichting Onderwijsgeschillen voor deze functie.

  • Zo'n 180.000 leerlingen in groep acht maken dezer dagen de eindtoets. De Volkskrant besteedt woensdag aandacht aan deze toets. De PO-Raad legt in de krant uit dat scholen het schooladvies altijd kritisch tegen het licht houdt als een kind op de eindtoets een hogere score haalt. Maar het is niet per definitie voor ieder kind altijd het beste om een advies naar boven bij te stellen. Een schooladvies is maatwerk.

  • Op veel publicaties waar scholen, leraren en leerlingen gebruik van maken, rust auteursrecht. Ook als leraren of leerlingen zelf (les)materiaal ontwikkelen, krijgen zij te maken met auteursrecht. Het is voor hen - mede ook met de opkomst van internet en digitaal lesmateriaal - niet altijd duidelijk welke regels precies gelden rondom dit auteursrecht en waar zij op moeten letten. In een nieuwe brochure, die is gemaakt in opdracht van de VO-raad en PO-Raad, zet Kennisnet dit overzichtelijk op een rij.

Pagina's