Toetsingskader voor ‘beproefde’ lesobservatie-instrumenten

Het ‘Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs’ helpt schoolbesturen en scholen bij het kiezen van een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in de organisatie. Het toetsingskader is hier te vinden.

Schoolbesturen en scholen gebruiken volgens de afspraken in de cao een beproefd observatie-instrument bij het versterken van de didactische vaardigheden, de begeleiding van (startende) leraren en de professionalisering van lerarenteams. Om de term ‘beproefd’ verder invulling te geven heeft de PO-Raad op verzoek van het veld een toetsingskader laten ontwikkelen. Het Kohnstamm Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft op een gestructureerde wijze uitgewerkt wat onder de term ‘beproefd’ wordt verstaan. Zo wordt het voor de sector eenvoudiger om een uitspraak te doen over de kwaliteit van een lesobservatie-instrument.

Uit onderzoek blijkt dat begeleiding van leraren met behulp van observatie-instrumenten zorgt voor een snellere ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Ook draagt goede begeleiding bij aan het verlagen van werkdruk en het voorkomen van uitval van startende leraren. Meer informatie over en hulpmiddelen voor de begeleiding van lerarenteams met behulp van de lesobservatie instrumenten is te vinden op de website van de PO-Raad en in de toolbox startende leerkracht.

Ontwikkeling van instrumenten

Potentiële gebruikers, schoolbesturen en scholen, kunnen bij het maken van een keuze voor een instrument de uitgever vragen naar een onderbouwing van het instrument aan de hand van de criteria in het toetsingskader. Ontwikkelaars (en uitgevers) van lesobservatie-instrumenten kunnen een aparte versie van het toetsingskader gebruiken bij de doorontwikkeling van hun instrument.

De PO-Raad stimuleert door het toetsingskader het gebruik van beproefde instrumenten in de schoolorganisatie en draagt bij aan het versterken van de kwaliteit van observatie instrumenten in de sector.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 2 november 2016