Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat alle leerlingen de gestelde doelen halen? En hoe kunnen de verwachtingen van de leraar van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de Leidraden. Deze publicaties zijn ontwikkeld door onderwijsprofessionals en onderzoekers en zijn vanaf nu beschikbaar.

  • Vier universiteiten willen vanaf volgend schooljaar een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs. Zij hebben afgelopen week een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen. Dit betekent dat er vanaf september 2022 mogelijk 150 tot 200 extra leraren worden opgeleid. De PO-Raad is groot voorstander van meer opleidingsroutes naar het beroep leraar, bovendien brengen academische leraren andere vaardigheden de school in.

  • Schoolbesturen die subsidie willen aanvragen om hun ventilatie te verbeteren kunnen tussen 1 oktober en 31 januari een aanvraag indienen voor de zogenaamde SUViS-regeling. De PO-Raad heeft eerder aangegeven dat de regeling een aantal knelpunten kent en adviseert schoolbesturen en gemeenten die een aanvraag in willen dienen advies te vragen aan Kenniscentrum Ruimte-OK.

  • Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Ondanks ramingen is onbekend hoe groot het tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Een nieuwe uitvraag moet hier verandering in brengen. De PO-Raad maakt werk van goede registratie en vraagt haar leden om deel te nemen.  

  • Alle betrokkenen bij het onderwijs zijn het hierover eens: Het lerarentekort verdient een langdurige aanpak en dito investering. Zoveel werd duidelijk tijdens het rondetafelgesprek Lerarentekort dat gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer. Ook PO-Raad-voorzitter Freddy Weima schoof aan.

  • De Onderwijsinspectie heeft zorgen over de kwaliteitszorg van het merendeel van de 10-14 onderwijsinitiatieven en pleit voor een goede wettelijke verankering daarvan. Dat staat in een rapport over passende wet- en regelgeving voor deze specifieke onderwijssoort. In hetzelfde rapport constateert de inspectie dat de aansluiting van po op vo niet altijd optimaal is en dat de 10-14 initiatieven een oplossing willen bieden voor de nadelen van vroege selectie. 

  • De Wet Inburgering heeft grote gevolgen voor 18-jarige statusouders die praktijkonderwijs volgen of op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten met als uitstroomprofiel Arbeid/Dagbesteding. De PO-Raad, VO-raad, Sectorraad praktijkonderwijs en Sectorraad gespecialiseerd onderwijs vragen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in een brief (link) om de oude wet beter af te ronden voor deze groep, en de nieuwe wet beter uit te werken.

  • Alle schoolorganisaties in Nederland zijn druk met het uitvoeren van hun NPO-plannen. Verantwoording van de manier waarop je de NPO-middelen besteedt, hoort daarbij. De PO-Raad krijgt daarover veel vragen en maakte een handreiking die je uitlegt hoe de NPO-middelen kunnen worden verantwoord in het jaarverslag en XBRL. Ook krijg je suggesties voor de inrichting van de administratie. 

  • Met de invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs vervalt de jaarlijkse vordering op OCW met ingang van verslagjaar 2022. Dit heeft geen direct effect op de geldstromen, maar wel een fors negatief effect op de vermogenspositie van schoolorganisaties.

  • Welke uitdagingen liggen er voor het primair onderwijs? Wat zijn onze ambities en hoe kunnen de PO-Raad en schoolbesturen optimaal bijdragen aan goed onderwijs? Dit en meer stond centraal op de eerste regiobijeenkomst. Hier gingen zestien schoolbestuurders en een handvol medewerkers van de PO-Raad met elkaar in gesprek over de nieuwe Strategische Agenda.   

Pagina's