Nieuws

Minister maakt ruimte voor de aanpak lerarentekort in de G5

De komende vier jaar wordt er jaarlijks 21 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van het lerarentekort in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Ook gaat er jaarlijks 11 miljoen naar de lerarenopleidingen. Dit blijkt uit de Kamerbrief over de intensivering aanpak tekorten van dinsdag 16 juni. 

Noodplannen aanpak lerarentekort G5

In november 2019 heeft minister Slob de schoolbesturen uit de G5 opgeroepen om noodplannen te ontwikkelen. Inmiddels hebben de schoolbesturen uit de G5 hun plannen gepresenteerd. Ondanks dat de toegekende financiering aanzienlijk lager is dan de gevraagde 100 miljoen, is de PO-Raad positief dat het minister Slob is gelukt om extra middelen beschikbaar te stellen. Broodnodig, want het lerarentekort is en blijft een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. 

Tekort zet kwaliteit en gelijke kansen onder druk

Het lerarentekort speelt op veel plekken in het land maar de grote steden worden het hardst geraakt. Dat blijkt onder andere uit de arbeidsmarktramingen en werd recentelijk nog benoemd in ‘de Staat van het Onderwijs 2020'. Uit de eigen inventarisaties van de schoolbesturen in de G5 blijkt dat het tekort in de G5 is opgelopen naar 1475 fte. 

Door dit tekort staan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs enorm onder druk. Bovendien neemt de kansenongelijkheid toe, aangezien het lerarentekort op scholen in achterstandswijken nog groter is. De PO-Raad vindt dan ook dat alle aangedragen oplossingen door de G5 de moeite waard zijn om te verkennen. Of dit nu de grotestedentoeslag van Amsterdam of het gezamenlijk begeleidingsprogramma voor nieuwe talenten uit Almere betreft. Daarnaast is er voor alle scholen uit de G5 ruimte gemaakt om het zij-instroomtraject te verbeteren. Ook zijn er mogelijkheden voor een andere dag- en week indeling en de inzet van onbevoegden. De PO-Raad zal de aanpak en effecten zorgvuldig monitoren en de opgedane kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ breed in de sector delen. 

Alle RAP-aanvragen volledig toegekend

Uit de brief blijkt ook dat alle aanvragen voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) volledig worden toegekend. Eerder werd bekend gemaakt dat het subsidieplafond overschreden was.

Het opleiden van leraren

Het ministerie van OCW stelt structureel 11 miljoen beschikbaar voor het opleiden van toekomstige leraren. Hiermee wordt ingezet op het verder flexibiliseren van de lerarenopleidingen, het uitbouwen van ‘samen opleiden en professionaliseren’ en het verder bevorderen van zij-instroom. De PO-Raad is groot voorstander van een toekomstbestendig opleidingenlandschap waarin meer routes naar het leraarschap, flexibiliteit en maatwerk belangrijke vertrekpunten zijn. Deze thema’s komen ook terug in de noodplannen van de G5 en de RAP-aanvragen.  

Lerarentekort is een landelijk probleem 

Naast noodoplossingen bevatten de noodplannen en RAP-aanvragen ook maatregelen die op (middel)lange termijn bijdragen aan het bestrijden van het lerarentekort. Het lerarentekort is een urgent probleem dat ook buiten de grote steden speelt. Naast het delen van kennis uit de noodplannen en RAP-aanvragen werkt de PO-Raad toe naar een uniforme manier om de tekorten in kaart te kunnen brengen. Dit is belangrijk om een goed, onderbouwd, landelijk beeld te krijgen. Binnenkort volgt meer informatie via onze website.

Investeer structureel in onderwijs

Verschillende organisaties in en om het onderwijs benadrukken dat er meer nodig is. Onder andere het rapport ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ van de Onderwijsraad en´Een verstevigd fundament voor iedereen’ van McKinsey & Company roepen op om te investeren in het onderwijs. In ‘de Staat van het Onderwijs 2020‘ wijst de inspectie op de weerslag van het lerarentekort op de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft dit en roept op om de salariskloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te dichten, meer studenten op te leiden volgens het principe van ‘Samen Opleiden’ en meer subsidie voor zij-instroom beschikbaar te stellen. 

PO-Raad is trots op de sector

Tot slot wil de PO-Raad waardering uitspreken voor de inzet van de betrokken schoolbesturen uit de G5 en de RAP-plannen. Zowel de onderlinge samenwerking, als die met de schoolteams en de medezeggenschapsraden verloopt goed en constructief.  

Meer informatie?

Download de noodplannen op onze themapagina Aanpak lerarentekort of lees meer in onze eerdere berichten over de noodplannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en Almere en Utrecht.


 

Downloads

58.73 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten