ICT in het onderwijs

Jongetje dat met koptelefoon aandachtig te luisteren zit

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om les op maat. De inzet van ICT is daarbij cruciaal, vindt de PO-Raad.

De PO-Raad ziet innovatie en ICT als kansrijke thema’s voor het primair onderwijs om het onderwijs te blijven verbeteren. Kinderen leren op hun eigen niveau zodat ze hun eigentalenten kunnen ontplooien, leraren volgen hun voortgang gemakkelijk, en er wordt meer rendement uit lesuren gehaald. De nieuwe technologie helpt schoolbesturen en hun leerkrachten om de administratieve lasten te verlagen. Innovatie en ICT zijn dan ook belangrijke pijlers in de beleidsagenda ‘Om de leerling’ van de PO-Raad.

Slimmer leren

Het Bestuursakkoord tussen de PO-Raad en het ministerie van OCW zet, samen met het Doorbraakproject ‘Onderwijs en ICT’, in op een doorbraak in het gebruik van ICT in het onderwijs. Onder de noemer ‘Slimmer leren met ICT’ werken de PO-Raad en de sector aan het onderwijs van de toekomst, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die ICT biedt. De PO-Raad ondersteunt scholen hun besturen bijvoorbeeld bij het vormen van een visie op onderwijs en ICT en biedt hulp bij innovatieve vraagstukken in de vorm van versnellingsvragen.

Randvoorwaarden

Het realiseren van een toekomstbestendige internetverbinding, curriculumbewustzijn – het zijn randvoorwaarden voor de implementatie van ICT die nog niet overal op orde zijn. Ook het aanbod van digitale leermiddelen sluit onvoldoende aan op de behoefte van scholen. Lesmateriaal moet adaptiever en flexibeler en de samenwerking met de software soepeler. Bovendien dienen zich vraagstukken aan rondom de bescherming van privacy. De PO-Raad werkt op sectorniveau aan randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs.

Ambities

De PO-Raad heeft de volgende doelstellingen afgesproken in haar beleidsagenda 'Om de leerling', het Bestuursakkoord en in het Doorbraakproject:
* Scholen in het po kunnen ICT en digitaal leermateriaal inzetten om zo het beste uit individuele leerlingen te halen;
* Scholen en schoolbesturen in het po maken gefundeerde keuzes in het gebruik van ICT in het onderwijs. Belemmerende factoren in de markt en systeem zijn weggenomen.
* 90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces.
* Het is voor schoolbesturen en scholen duidelijk hoe ze de gemaakte (ICT)keuzes kunnen implementeren.
* Leraren hebben de juiste vaardigheden om met digitaal leermateriaal om te gaan en een hoger rendement uit een lesuur te halen;
* Ontwikkelaars van onderwijsmethoden hebben een gezond verdienmodel voor digitale, personaliseerbare leermiddelen, afgestemd op de vraag vanuit scholen. De PO-Raad treedt op als ketenregisseur om de vraag vanuit de sector te organiseren/ bundelen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden in de keten om deze vraag te bedienen.
* Leerlingen en ouders hebben gedetailleerd zicht op behaalde resultaten.
 

Bij verschillende van haar activiteiten werkt de PO-Raad nauw samen met Kennisnet, de publieke ICT-partner voor het onderwijs.

Meer weten?

Weten hoe de PO-Raad en Kennisnet u ondersteunen bij uw volgende stap met ICT in uw onderwijs? Bekijk de pagina's Ondersteuning bij ICT op deze website of neem contact op met onze Helpdesk Slimmer leren met ICT via 0800-3212233 of per e-mail via slimmerlerenmetict@poraad.nl. Kijk ook eens in de Toolbox ICT in het onderwijs voor praktische hulpmiddelen.

Laatste nieuws

 • Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal ondersteunen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Verkenning proces leermiddelenkeuze.

 • Het creëren van een online verzamelplaats met lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het speciaal onderwijs, dat is het doel van de versnellingsvraag van de Onderwijsspecialisten. Binnen deze verzamelplaats komt er speciale aandacht voor het thema mediawijsheid. Dit is nodig omdat leerlingen uit het speciaal onderwijs de mogelijke gevolgen en risico’s van social media onvoldoende kunnen overzien. De PO-Raad en Kennisnet bieden expertise en ondersteuning om deze vraag te beantwoorden.

 • Sinds vandaag, 25 mei 2018, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens. Voor scholen geldt dat zij de privacy van leerlingen zo goed mogelijk dienen te beschermen. De PO-Raad zet een aantal belangrijke punten nogmaals voor u op een rijtje.

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Inspiratiekaart ICT

Mooie voorbeelden over de toepassing van ICT in het onderwijs, bij u in de buurt. Neem een kijkje! 

Versnellingsvragen

Stel uw eigen versnellingsvraag en bereik een doorbraak met ICT in de klas!

Racewagen

Netwerk Onderwijsinnovatie / ICT

Vragen over ICT in het onderwijs?

De speciale Helpdesk Slimmer leren met ICT staat voor u klaar! Bel 0800 - 321 22 33 of stuur een e-mail. Kijk ook eens bij onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

 • Mogen leerlingengegevens digitaal uitgewisseld worden, bijvoorbeeld mag een school een bewijs van uitschrijving digitaal aanleveren aan een VO-school?

  De Nota van toelichting op het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft expliciet aan: "Door het gebruik van het persoonsgebonden nummer te regelen bij de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens, biedt de regering een belangrijke basisvoorwaarde voor een transparante (elektronische) uitwisseling tussen scholen die de kansen op fouten zo klein mogelijk maken."  Hier wordt dus nadrukkelijk gesteld dat de uitwisseling van leerlinggegevens elektronisch kan. Daarmee is tevens gesteld dat de gegevens ook elektronisch in de administratie kunnen zijn opgenomen.

  Wel moet een schoolbestuur daarbij rekening houden met diverse aspecten zoals bijvoorbeeld de Wet op de bescherming persoonsgegevens en dat de veiligheid geborgd moet zijn en eventuele handtekeningen onomstotelijk "eigen" moeten zijn. En uiteraard moeten een inspectie en eventueel een accountant daar op een zinvolle manier inzage in kunnen hebben.

 • Hoe moeten scholen omgaan met sociale media, zoals Facebook en WhatsApp?

  We raden aan om terughoudend te zijn met contact tussen leraren en leerlingen. Zeker wanneer privécontacten via dezelfde sociale media verlopen. Sommige scholen hebben voor een praktische regel gekozen: een docent maakt voor leerlingen een apart profiel aan dat duidelijk aan zijn functie en de school is gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan Facebook.com/meesterpieter. Via dit profiel kan meester Pieter contact onderhouden, huiswerkvragen beantwoorden en chatten met leerlingen. Op zijn privépagina mag hij géén leerlingen aan zijn vrienden toevoegen.

  Privacyreglement

  In een privacyreglement kan de school uitleggen hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van leerlingen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het modelreglement van Kennisnet en dit aanvullen met zaken die specifiek van toepassing zijn op uw school. Lees ook het artikel waarin Kennisnet uitlegt hoe u een privacyreglement maakt voor uw school.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Wat is informatiebeveiliging en privacy en hoe regel ik dit op school?

  Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn twee belangrijke thema's in het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens. Beide begrippen staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk.

  Er zijn 2 redenen waarom scholen hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde moeten hebben:

  1. Het onderwijs moet altijd door kunnen gaan.
  2. De privacy van leerlingen moet beschermd worden.

  Informatiebeveiliging

  Scholen worden steeds afhankelijker van informatie en ict. Nieuwe ontwikkelingen, zoals gepersonaliseerd leren, zorgen voor nieuwe bedreigingen en risico's. Denk bijvoorbeeld aan een toets of een les die niet door kan gaan omdat een bepaald systeem niet beschikbaar is. Informatiebeveiliging helpt scholen om passende maatregelen te treffen zodat het onderwijs altijd door kan blijven gaan.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.