ICT in het onderwijs

Jongetje dat met koptelefoon aandachtig te luisteren zit

De laatste jaren neemt de rol van ICT in het onderwijs duidelijk toe. Inmiddels is het niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar hóe. ICT biedt tal van mogelijkheden om les op maat te geven, lessen te verrijken en resultaten te monitoren. En scholen kunnen hiermee de administratie vereenvoudigen en effectiever samenwerken met hun partners. De randvoorwaarden en infrastructuur voor een effectieve inzet van ICT zijn echter nog niet overal op orde en een aantal ICT-innovaties verdient nader onderzoek. 

Maatwerk voor de leerling

Leerlingen kunnen veel profijt hebben van de inzet van ICT. Door gebruik te maken van digitale leermiddelen kunnen ze onderwijs volgen op hun eigen niveau en tempo. Uiteraard onder begeleiding van een leraar die de regie heeft over het leerproces. Zo is de snelle leerling gebaat bij extra leerstof of kan beter aangesloten worden op het taalniveau van nieuwkomers. Het aanbod van leermiddelen groeit en er worden steeds meer programma’s ontwikkeld voor specifieke leervragen. 

Overzicht voor de leraar

Ook voor leraren biedt ICT kansen. Digitale leermiddelen maken het mogelijk om klassikale lessen te verrijken en maatwerk te bieden aan individuele leerlingen. En met leerlingvolgsystemen en dashboards wordt het steeds gemakkelijker om de voortgang van kinderen te volgen. Ook het maken van rapporten en overzichten kost minder tijd. 

Innovatie voor de school

Niet alleen de prestaties van leerlingen zijn te monitoren met behulp van ICT, ook die van scholen en besturen zelf. Er komt steeds meer data beschikbaar waarmee zij kunnen bekijken hoe hun onderwijs ervoor staat en waar ze kunnen verbeteren. Mede daarom ziet de PO-Raad de inzet van ICT als een vliegwiel voor innovatie in het primair onderwijs. Ook de samenwerking tussen scholen en partnerorganisaties wordt gemakkelijker dankzij de inzet van technologie om gegevens snel en veilig uit te wisselen. Belangrijk aandachtspunten hierbij zijn zorgvuldigheid en de privacy van leerlingen. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Ondersteunt scholen en besturen bij de inzet van ICT in hun onderwijs vanuit het programma ‘Samen Slimmer Leren’ en deelt kennis via www.samenslimmerpo.nl
 • Activeert innovatie met ICT in het onderwijs; 
 • Stimuleert de aandacht voor digitale geletterdheid bij leerlingen en ICT-bekwaamheid bij leraren;
 • Vraagt aandacht voor ethische waarden rond de inzet van ICT in het onderwijs 
 • Ondersteunt schoolbesturen bij het goed regelen van hun informatiebeveiliging en privacy; 
 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien van de juiste ICT-infrastructuur;
 • Ondersteunt de ontwikkeling van SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair onderwijs. Zodat de besturen zich samen in kunnen zetten voor de inkoop van goed en betaalbaar digitaal lesmateriaal, software, devices en internet; 
 • Werkt op sectorniveau aan de randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs; 
 • Stimuleert de samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen en ondersteunt deze met regie en kennisontwikkeling. 

Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

Samen Slimmer Leren

Sinds 2019 organiseert de PO-Raad Samen Slimmer Leren om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij de inzet van ICT in hun onderwijs. Het programma loopt tot eind 2020 en is een vervolg op ‘Slimmer leren met ICT’, een onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. De PO-Raad werkt hierbij samen met Kennisnet, de publieke ICT-partner voor het onderwijs.

Meer weten? 

Ga naar het platform samenslimmerpo.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Of check de pagina Ondersteuning bij ICT op deze website. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij in de online Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseur Anouk Folstar. Een mail sturen naar samenslimmerleren@poraad.nl kan ook. We helpen je graag verder! 
 

 

Alle inhoud binnen dit thema

Laatste nieuws

Standpunten

 • Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

  De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid. Het is aan scholen en hun besturen om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Mogen leerlingengegevens digitaal uitgewisseld worden, bijvoorbeeld mag een school een bewijs van uitschrijving digitaal aanleveren aan een VO-school?

  De Nota van toelichting op het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft expliciet aan: "Door het gebruik van het persoonsgebonden nummer te regelen bij de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens, biedt de regering een belangrijke basisvoorwaarde voor een transparante (elektronische) uitwisseling tussen scholen die de kansen op fouten zo klein mogelijk maken."  Hier wordt dus nadrukkelijk gesteld dat de uitwisseling van leerlinggegevens elektronisch kan. Daarmee is tevens gesteld dat de gegevens ook elektronisch in de administratie kunnen zijn opgenomen.

  Wel moet een schoolbestuur daarbij rekening houden met diverse aspecten zoals bijvoorbeeld de Wet op de bescherming persoonsgegevens en dat de veiligheid geborgd moet zijn en eventuele handtekeningen onomstotelijk "eigen" moeten zijn. En uiteraard moeten een inspectie en eventueel een accountant daar op een zinvolle manier inzage in kunnen hebben.

 • Waar moet ik op letten bij de keuze van een provider?

  Een goede internetverbinding is tegenwoordig een onmisbare schakel in het onderwijs. De keuze voor een provider en het soort product kan daar grote invloed op hebben. Maar veel scholen weten nog niet waar ze op moeten letten bij deze keuze. 

  Geadverteerde en daadwerkelijke beschikbare bandbreedte

  Er is een verschil tussen de snelheden waarmee aanbieders adverteren en de daadwerkelijke snelheid van de aansluiting. De bandbreedte die een aanbieder noemt is veelal niet gegarandeerd. Bij ADSL en VDSL hangt de werkelijke bandbreedte sterk af van de afstand tussen de schoollocatie en het verdeelpunt van de aanbieder. Bij ADSL, VDSL, coax (kabel) en glas spelen daarnaast ook aansluitingen in de omgeving die het netwerk belasten (de zogenaamde overboekingsfactor) een rol. Hoe meer andere gebruikers er actief zijn, hoe minder bandbreedte daadwerkelijk beschikbaar is. De invloed hiervan is lastig te voorspellen.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen.

 • Wat moeten we doen bij ICT-problemen als we het beheer hebben uitbesteed?

  Om zo snel en efficiënt mogelijk hulp te kunnen vragen bij ICT-problemen, is het van belang dat u de volgende vragen kunt beantwoorden.

  • Is er vervangend materiaal aanwezig?
  • Wat is de impact van het incident? Met andere woorden, welke invloed heeft het ICT-probleem op het primaire of secundaire proces? Dit bepaalt het antwoord op de volgende vraag.
  • Hoe snel moet het incident opgelost worden?
  • Bij welke leverancier moet u zijn voor het oplossen van het incident?
  • Hoe organiseert u intern het oplossen van incidenten? Met andere woorden, maak afspraken over het inroepen van externe ondersteuning. Wilt u dat het contact met leveranciers via één medewerker gaat, bijvoorbeeld de bovenschools ICT-er, of mogen leraren zelf contact zoeken voor het oplossen van incidenten, of kiest u voor een tussenvorm? Dit kan bij elk schoolbestuur anders zijn, dus onderzoek wat voor uw school of scholen het efficiëntst is.