ICT organiseren

Wil je dat ICT echt werkt in de klas? Neem dan je onderwijsvisie als uitgangspunt. Op basis daarvan wordt duidelijk wat nodig is aan ICT-infrastructuur, apparatuur, (leer)middelen, ondersteuners en opleidingen. De PO-Raad zet zich in voor de ontwikkeling van meer variatie en kwaliteit in het aanbod van (adaptieve) leermaterialen. 

Vanuit je visie

Een visie op onderwijs, en dus ook de afgeleide visie op ICT, ontwikkel je met elkaar: Leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders in de medezeggenschap. Wat vinden we belangrijk, wat willen we kinderen leren en hoe kan ICT daaraan bijdragen? Hieruit volgt de invulling van ICT: de computers en devices, het soort (digitale) leermiddelen en de benodigde internetverbindingen. Ook training en opleiding zijn belangrijk, want kunnen alle leraren met de nieuwe middelen werken? En is er voldoende ondersteuning aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van iCoaches? 

Technische randvoorwaarden

De PO-Raad zet zich in voor snelle, veilige, schaalbare en daarmee toekomstvaste verbindingen. De overheid heeft hier ook extra geld voor vrijgemaakt. Zo werkt inkoopcoöperatie SIVON aan een dienst externe connectiviteit waarmee besturen een betrouwbare en veilige internetverbinding tot aan de voordeur kunnen krijgen. 

Inkoop van leermiddelen

Voor steeds meer leervragen bestaat tegenwoordig een (digitaal) leermiddel. Dat is voor sommige leerlingen ook broodnodig, zoals blinde en slechtziende kinderen of nieuwkomers. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatieve leermaterialen echter een uitdaging. Scholen en besturen vinden het soms lastig om aan te geven wat ze precies nodig hebben (‘vraagarticulatie’) en voor ontwikkelaars en uitgeverijen is het een opgave om materiaal te maken dat voor hen rendabel is. 

Bij de inkoop van middelen biedt het door de PO-Raad en VO-Raad ontwikkelde Programma van Eisen 2.0 handvatten aan zowel scholen als ontwikkelaars. Daarin staan de eisen en wensen van scholen voor modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien van de juiste ICT-infrastructuur; 
 • Zet zich in voor de ontwikkeling van voldoende, kwalitatieve (digitale) leermaterialen 
 • Overlegt met leveranciers en ontwikkelaars van (digitale) leermiddelen over de wensen van scholen en besturen; 
 • Ondersteunt de ontwikkeling van SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair onderwijs, en draagt zo bij aan de ontwikkeling van een goede ICT-infrastructuur en het wegnemen van eventuele (financiële) barrières bij de inzet van digitale leermiddelen en ICT toepassingen; 
 • Werkt aan de randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs. 

Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

SIVON

De PO-Raad steunt de ontwikkeling van de coöperatieve vereniging SIVON - Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland. Hierin werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een stabiele ICT-infrastructuur en kwalitatieve ICT-voorzieningen voor scholen in Nederland. De leden van SIVON delen hun kennis en expertise op ICT-gebied, informatiebeveiliging, privacy en leermiddelen en leeromgeving. Daarnaast bundelen ze hun marktvragen en trekken ze gezamenlijk op naar leveranciers. Dit levert een betere prijs-kwaliteitverhouding op, en het bespaart tijd en energie. 

Meer weten?

Ga naar het platform www.samenslimmerpo.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij de Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseurs Jeffrey Hietbrink of Janny Kappert. We helpen je graag verder! 
 

 

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Pagina's

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Op welk niveau kunnen we het beste onze infrastructuur en leermiddelen regelen, bovenschools of op schoolniveau?

  De inkoop en het beheer van ICT worden al in veel sectoren centraal geregeld. Ook voor schoolbesturen met meerdere scholen onder zich biedt een bovenschoolse organisatie van ICT voordelen:

  1. Door gezamenlijk in te kopen kan een betere prijs bedongen worden bij de leverancier en betere afspraken over service gemaakt worden.
  2. Het interne beheer van ICT kan efficiënter worden als dit bovenschools wordt georganiseerd: het is voor alle medewerkers duidelijk wie er verantwoordelijk is voor welke ICT-zaken.

  Dit geldt niet per definitie voor alle ICT-middelen. Enkele vuistregels:

  • Wifi bepaalt niet het karakter van de school, maar moet voldoen aan algemene kwaliteitseisen. Het is bij uitstek iets wat u bovenschools kunt regelen.
  • Hetzelfde geldt in grote mate voor Clouddiensten. Als samenwerking tussen scholen een belangrijke pijler is, omdat u bijvoorbeeld administratieve zaken vereniging- of stichtingbreed heeft geregeld, dan is het gebruik van één centraal georganiseerd Cloudplatform het efficiëntst.
  • Voor devices verschilt het per apparaat. Bij digiborden bijvoorbeeld gaat het erom dat ze voldoen aan algemene (kwaliteits)eisen en is het minder belangrijk hoe ze eruit zien. Echter, de keuze voor tablets of laptops kan per school verschillen afhankelijk van de schoolvisie.
  • De keuze voor leermiddelen is nog weer persoonlijker en kan in veel gevallen het beste door de school zelf beantwoord worden.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van werken in de Cloud in vergelijking met werken via lokale servers?

  Voordelen:

  • Aangezien de Cloud een standaarddienst is, zijn de beheerkosten en -last minder. Scholen kunnen zich daarom richten op de inhoud van de Cloud in plaats van op de techniek ervan.
  • U heeft altijd, overal en met vrijwel elk device toegang tot de Clouddienst.
  • Data in de Cloud zijn veilig, omdat ze niet afhankelijk zijn van apparaten die kapot kunnen gaan.
  • Het delen van en samenwerken in documenten met collega’s is makkelijk, omdat de data centraal opgeslagen worden.
  • Alle documenten die in de Cloud gemaakt worden, worden automatisch opgeslagen.
  • De Cloud is schaalbaar, dat wil zeggen dat het naar behoefte kan groeien en krimpen, zowel op gebied van gebruikersaantal, als op het gebied van inhoud.

  Nadelen:

  • Alles valt of staat met een goede internetverbinding. Zonder internet werkt de Cloud niet.
  • Als er iets misgaat met de Cloudserver, dan kan de gebruiker daar zelf niets aan doen. U bent dus afhankelijk van de provider als de Cloudserver het niet doet.
  • Op het gebied van privacy vereist werken in de Cloud extra aandacht. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens die in de Cloud staan en daar zitten twee belangrijke verplichtingen aan vast. 1) U dient intern passende maatregelen te nemen om verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik te voorkomen. 2) U moet duidelijke afspraken maken met de Cloud leverancier zodat de bescherming van persoonsgegevens ook bij hen gewaarborgd wordt.
  • Als scholen of individuele leraren zelf al een Clouddienst gebruiken, dan kan het lastig zijn om alle medewerkers één centraal platform te laten gebruiken voor ten minste gezamenlijke data.

  Mits de randvoorwaarden aanwezig zijn, zoals stabiel internet en een goed beveiligde toegang, biedt de Cloud kansen voor het onderwijs: meer doen met minder kosten en beheerlast.

 • Hoe maken andere scholen ruimte vrij voor het ICT-vaardig maken van leraren?

  Scholing is allereerst een kwestie van prioritering. Daarnaast kan scholing, ook op het gebied van ICT, op verschillende manier gefinancierd worden.

  1. De cao van het primair onderwijs biedt ruimte voor professionalisering (p.153-157). Directieleden, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel kunnen zich beroepen op deze cao-afspraken.
  2. In de lumpsum (de financiering voor scholen) is ook een bedrag opgenomen voor scholing van het personeel.
  3. Daarnaast kunnen scholen gebruikmaken van de prestatiebox. Dit is een extra budget bovenop de lumpsum voor onder meer professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Deze prestatiebox geldt nog tot en met 2015/2016.
  4. Er zijn ook andere innovatieve voorbeelden van scholen.
    1. Zo krijgen startende leraren in Den Haag e.o. dankzij het project “Versterking Samenwerking” van de pabo van de Haagse Hogeschool een begeleidingstraject van 60 uur over drie jaar. Hieronder valt ook bijvoorbeeld een cursus differentiëren.
    2. Leraren van de Katholieke Pabo Zwolle kunnen door samenwerking met zes andere schoolbesturen een master aan de pabo volgen. De uren die besteed worden aan de studie worden vervangen door een startende leraar die ook de opleiding volgt.