De ontwikkeling van leraren en van het schoolteam staat ten dienste en draagt bij aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Andersom kan de ontwikkeling van de school ook nieuwe kansen en impulsen geven aan professionalisering. Dat speelt dus een belangrijke rol in de schoolorganisatie. Schoolbesturen kunnen gebruik maken van instrumenten, zoals gesprekkencyclus en het gebruik van observatie-instrumenten om leraren te stimuleren zich verder te professionaliseren. In de cao is apart aandacht besteed aan de professionalisering van startende leraren en de stadia van bekwaamheid.

Sociale partners hebben in de CAO PO afgesproken samen te werken aan een verhoging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. In de cao wordt gesproken over een aantal stadia van bekwaamheid van leraren. Wanneer een leraar van de Pabo afkomt, is hij startbekwaam, vervolgens ontwikkelt hij zich tot een basisbekwame en vakbekwame leraar. De begrippen basisbekwaam en vakbekwaam zijn in een bijlage bij de cao uitgewerkt (bijlage XVII). De beschrijvingen moeten helpen bij een gerichte ontwikkeling tot een basisbekwame en uiteindelijk een vakbekwame leraar. De bijlage in de cao is gericht op de didactische kwaliteiten van de leraar. Dat zijn echter niet de enige kwaliteiten die een leraar nodig heeft in zijn vak. Kijk bij de hantering van de begrippen basisbekwaam-vakbekwaam daarom vooral naar het advies van de Onderwijscoöperatie hierover. Daarin staat een beschrijving van het complete perspectief op de bekwaamheid van de leraar.

Begeleiding startende leraar

Leraren die net van de opleiding afkomen, zijn startbekwaam. Om je verder te ontwikkelen tot basis- en vakbekwaamheid is het nodig om praktijkervaring op te doen. Goede begeleiding in het begin van een carrière versnelt deze ontwikkeling, zorgt voor beter onderwijs en minder uitval van startende leraren. De PO-Raad geeft in een handreiking enkele handvatten voor de omgang met een startende leraar. Met dit document als leidraad, houdt men zich vanzelf aan de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie en in de CAO PO. Zo wordt het beleid omtrent startende leerkrachten duidelijk en overzichtelijk zodat scholen het gemakkelijk kunnen implementeren in de praktijk.

In het project Juniorleraar Amsterdam werken de Amsterdamse lerarenopleidingen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen aan een inspirerende leer- en werkomgeving voor leraren. Producten en inzichten uit het project zijn te vinden op de website van het kenniscentrum Onderwijs en opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad heeft verschillende projecten op het gebied van professionalisering. De sectororganisatie ondersteunt daarmee scholen en schoolbesturen bij hun inzet voor de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders. Een overzicht van de projecten vindt u hier.  

Meer weten?

Voor meer informatie over de gesprekkencyclus kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).

Bestanden bij deze pagina