Goed Bestuur

Twee kinderen die aandachtig zitten te luisteren

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad maakt zich er hard voor dat schoolbesturen beter in positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor onderwijskwaliteit. Om van de politiek de noodzakelijke ruimte te krijgen is het van belang dat de schoolbesturen kunnen aantonen dat ze hun zaken op orde hebben, dat zij het vertrouwen verdienen. Hiertoe hebben de aangesloten schoolbesturen met elkaar afgesproken een bestuurlijk visitatiestelsel in te richten. Ook laten zij zich monitoren door de monitorcommissie Goed bestuur, die erop toeziet of de Code Goed Bestuur wordt nageleefd.

De PO-Raad wil bevorderen dat de Code Goed Bestuur een levend document is. Met het project Q voor besturen ondersteunt de PO-Raad het ontwikkelen en versterken van het bestuurlijk handelen gericht op duurzame kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er programma’s gericht op het verbeteren van (zeer) zwakke scholen, het voeren van financieel management en het verzamelen van stuurinformatie (Vensters PO).

Ambities

De PO-Raad wil de bestuurskracht van de sector versterken via professionalisering. Met de instelling dat het altijd beter kan en dat goed bestuur ertoe doet.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het thema Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader onze beleidsadviseur: Marleen Weijzen.

Laatste nieuws

Toolbox Goed bestuur

Deze toolbox bevat hulpmiddelen bij het verder professionaliseren van uw schoolbestuur.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Code Goed Bestuur

In de Code Goed Bestuur hebben leden van de PO-Raad vastgelegd wat zij verstaan onder goed bestuur. De code is op 1 augustus 2017 aangescherpt.

Netwerk Goed bestuur

Het Netwerk Goed bestuur vergadert viermaal per jaar in Utrecht.

Publicaties over Goed bestuur

Hier vindt u brochures en handreikingen over Goed bestuur.

Lerende netwerken

Lerende netwerken zijn groepjes gelijkgestemden van 5 á 10 bestuurders die vijf keer samenkomen, bijvoorbeeld rond het thema kwaliteitszorg en zelfevaluatie. 

Veelgestelde vragen

 • Hoe kunnen we een informele samenwerkingsschool omvormen naar een formele samenwerkingsschool?

  Er moet sprake zijn van een informele school die is gevormd tussen 1 juni 2006 en de inwerkingtreding van de wet, door samenvoeging van een bijzondere school met een openbare school. De informele samenwerkingsschool kan tot 1 augustus 2020 worden omgevormd door een formele samenwerkingsschool. Het bestuur van een informele samenwerkingsschool moet een verzoek tot bekostiging bij de minister van Onderwijs indienen. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd indien ten tijde van de samenvoeging ,de vorming van de informele school, werd voldaan aan de eisen in de eerste drie leden van het artikel 17d WPO.

  Deze eisen houden onder meer in:

  • Er sprake moet zijn geweest van een samenvoeging van een openbare en een bijzondere school;
  • Dat met de totstandkoming van de school de desbetreffende berekening de continuïteit van het openbaar en bijzonder onderwijs gehandhaafd kon blijven;
  • De betrokken scholen minstens zes schooljaren zijn bekostigd

  Het schoolbestuur dat de informele samenwerkingsschool wil omvormen tot een formele samenwerkingsschool zal ook aan de overige voorwaarden voor bekostiging van de samenwerkingsschool moeten voldoen, zoals het wijzigen van de statuten (aanpassen van het doel: in stand houden van de samenwerkingsschool en het opnemen van de commissie identiteit samenwerkingsschool), het inrichten van de commissie identiteit samenwerkingsschool en het aanpassen van het schoolplan en de schoolgids.

  De PO-Raad maakt – samen met de VO-raad en de profielorganisaties- een handreiking over de vorming van samenwerkingsscholen. De handreiking wordt uiterlijk in maart gepubliceerd.

 • Indien een school een oudervereniging heeft, ben je dan als ouder vanaf inschrijving van je kind automatisch lid van de oudervereniging?

  Lidmaatschap van een vereniging (= een rechtspersoon) is altijd vrijwillig, nooit een automatisme. Op de website van Ouders en onderwijs is veel informatie over ouderraden en –verenigingen te vinden.

 • Bepaalt een Raad van Toezicht de omvang van een college van bestuur?

  Omvang en samenstelling e.d. van besturen, is geregeld in de statuten van zo’n stichting of vereniging. Daar zijn dus geen algemene uitspraken over te doen.
  Als het bezoldigde bestuurders betreft, zijn die formeel in dienst van de rechtspersoon die ze zelf als bestuurder vertegenwoordigen. In dergelijk gevallen vervult de RvT dan wel de werkgeversrol t.o.v. de bestuurders.