Goed Bestuur

Twee kinderen die aandachtig zitten te luisteren

Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is daarbij een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Wat die kwaliteit precies inhoudt, hebben de leden van de PO-Raad samen vastgelegd in de Code Goed bestuur. Maar er komt vaak zoveel op besturen af, dat het lastig kan zijn om dit onderwerp de tijd en aandacht te geven die het verdient. Daarom faciliteert de PO-Raad schoolbesturen waar zij kan.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad maakt zich er hard voor dat schoolbesturen beter in positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor onderwijskwaliteit. Om van de politiek de noodzakelijke ruimte te krijgen is het van belang dat de schoolbesturen kunnen aantonen dat ze hun zaken op orde hebben, dat zij het vertrouwen verdienen. Hiertoe hebben de aangesloten schoolbesturen met elkaar afgesproken een bestuurlijk visitatiestelsel in te richten. Ook laten zij zich monitoren door de monitorcommissie Goed bestuur, die erop toeziet of de Code Goed Bestuur wordt nageleefd.

De PO-Raad wil bevorderen dat de Code Goed Bestuur een levend document is. Met het project Q voor besturen ondersteunt de PO-Raad het ontwikkelen en versterken van het bestuurlijk handelen gericht op duurzame kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er programma’s gericht op het verbeteren van (zeer) zwakke scholen, het voeren van financieel management en het verzamelen van stuurinformatie (Vensters PO).

Ambities

De PO-Raad wil de bestuurskracht van de sector versterken via professionalisering. Met de instelling dat het altijd beter kan en dat goed bestuur ertoe doet.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het thema Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader onze beleidsadviseur: Marleen Weijzen.

Laatste nieuws

Toolbox Goed bestuur

Deze toolbox bevat hulpmiddelen bij het verder professionaliseren van uw schoolbestuur.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Code Goed Bestuur

In de Code Goed Bestuur hebben leden van de PO-Raad vastgelegd wat zij verstaan onder goed bestuur. De code is op 1 augustus 2017 aangescherpt.

Netwerk Goed bestuur

Het Netwerk Goed bestuur vergadert viermaal per jaar in Utrecht.

Publicaties over Goed bestuur

Hier vindt u brochures en handreikingen over Goed bestuur.

Lerende netwerken

Lerende netwerken zijn groepjes gelijkgestemden van 5 á 10 bestuurders die vijf keer samenkomen, bijvoorbeeld rond het thema kwaliteitszorg en zelfevaluatie. 

Veelgestelde vragen

 • Indien een school een oudervereniging heeft, ben je dan als ouder vanaf inschrijving van je kind automatisch lid van de oudervereniging?

  Lidmaatschap van een vereniging (= een rechtspersoon) is altijd vrijwillig, nooit een automatisme. Op de website van Ouders en onderwijs is veel informatie over ouderraden en –verenigingen te vinden.

 • Bepaalt een Raad van Toezicht de omvang van een college van bestuur?

  Omvang en samenstelling e.d. van besturen, is geregeld in de statuten van zo’n stichting of vereniging. Daar zijn dus geen algemene uitspraken over te doen.
  Als het bezoldigde bestuurders betreft, zijn die formeel in dienst van de rechtspersoon die ze zelf als bestuurder vertegenwoordigen. In dergelijk gevallen vervult de RvT dan wel de werkgeversrol t.o.v. de bestuurders.

 • Mag je bepaalde bestuurlijke bevoegdheden in het openbaar onderwijs delegeren?

  Bij invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010  is de mogelijkheid geopend voor het schoolbestuur om bestuurlijke taken en bevoegdheden te delegeren aan de schoolleider. Dat geldt zowel voor het openbaar als bijzonder onderwijs. Die bevoegdheid vindt u in de WPO, WVO en WEC terug in de artikelen over het managementstatuut. Daarin is die mogelijkheid tot delegatie opgenomen. De term zelf staat niet in de wet. De wetgever gebruikt de aanduiding "overdragen" van taken en bevoegdheden. Dat is juridisch een synoniem voor delegatie. De delegatie of overdracht van bevoegdheden moet uitgewerkt worden in het managementstatuut.