Goed Bestuur

Twee kinderen die aandachtig zitten te luisteren

Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is daarbij een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Wat die kwaliteit precies inhoudt, hebben de leden van de PO-Raad samen vastgelegd in de Code Goed bestuur. Maar er komt vaak zoveel op besturen af, dat het lastig kan zijn om dit onderwerp de tijd en aandacht te geven die het verdient. Daarom faciliteert de PO-Raad schoolbesturen waar zij kan.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad maakt zich er hard voor dat schoolbesturen beter in positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor onderwijskwaliteit. Om van de politiek de noodzakelijke ruimte te krijgen is het van belang dat de schoolbesturen kunnen aantonen dat ze hun zaken op orde hebben, dat zij het vertrouwen verdienen. Hiertoe hebben de aangesloten schoolbesturen met elkaar afgesproken een bestuurlijk visitatiestelsel in te richten. Ook laten zij zich monitoren door de monitorcommissie Goed bestuur, die erop toeziet of de code wordt nageleefd.

De PO-Raad wil bevorderen dat de Code Goed Bestuur een levend document is. Met het project Q voor besturen ondersteunt de PO-Raad het ontwikkelen en versterken van het bestuurlijk handelen gericht op duurzame kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er programma’s gericht op het verbeteren van (zeer) zwakke scholen, het voeren van financieel management en het verzamelen van stuurinformatie (Vensters PO).

Ambities

De PO-Raad wil de bestuurskracht van de sector versterken via professionalisering. Met de instelling dat het altijd beter kan en dat goed bestuur ertoe doet.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het thema Goed bestuur? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader één van de beleidsmedewerkers: Marleen Weijzen of Maurits Huigsloot

Bestanden bij dit thema

 • Text bytes

Laatste nieuws

 • Vanaf 1 augustus aanstaande doorlopen alleen grote fusies van scholen en besturen nog een inhoudelijke fusietoets met advies van een onafhankelijke commissie. Voor kleinere fusies gaat een snellere en lichte toets gelden; voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen helemaal geen toets. De PO-Raad hoopt dat hiermee op korte termijn meer ruimte ontstaat voor noodzakelijke fusies, maar is nog steeds van mening dat de toets afgeschaft moet worden voor het primair onderwijs.

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox Goed bestuur


Deze toolbox bevat hulpmiddelen bij het verder professionaliseren van uw schoolbestuur.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Netwerk Goed bestuur

Publicaties over Goed bestuur

Hier vindt u brochures en handreikingen over Goed bestuur.

Lerende netwerken

Lerende netwerken zijn groepjes gelijkgestemden van 5 á 10 bestuurders die vijf keer samenkomen, bijvoorbeeld rond het thema kwaliteitszorg en zelfevaluatie. 

Veelgestelde vragen

 • Mag je bepaalde bestuurlijke bevoegdheden in het openbaar onderwijs delegeren?

  Bij invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in 2010  is de mogelijkheid geopend voor het schoolbestuur om bestuurlijke taken en bevoegdheden te delegeren aan de schoolleider. Dat geldt zowel voor het openbaar als bijzonder onderwijs. Die bevoegdheid vindt u in de WPO, WVO en WEC terug in de artikelen over het managementstatuut. Daarin is die mogelijkheid tot delegatie opgenomen. De term zelf staat niet in de wet. De wetgever gebruikt de aanduiding "overdragen" van taken en bevoegdheden. Dat is juridisch een synoniem voor delegatie. De delegatie of overdracht van bevoegdheden moet uitgewerkt worden in het managementstatuut. 

 • Wat is School aan Zet?

  Het programma School aan Zet adviseert schoolbesturen en scholen die dat wensen, bij een adequate aanpak om de gezamenlijke ambities te realiseren. Hierbij neemt School aan Zet niet de functie van reguliere partijen binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur over. School aan Zet heeft juist tot doel vraagsturing op de markt voor onderwijs ondersteuning te versterken. Zo helpt School aan Zet u bijvoorbeeld bij het formuleren van passende doelstellingen door samen met u te reflecteren op de situatie van uw scholen en mogelijke verbeterpunten. School aan Zet brengt u in contact met partijen die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikken of waar andere scholen al goede ervaringen mee hebben opgedaan. Zodat u de door u gestelde doelen kunt realiseren.

  De kosten van de ondersteuning door School aan Zet komen voor rekening van OCW. De kosten voor meer vergaande ondersteuning of expertise, die nodig is bij het realiseren uw doelen, kunt u inkopen vanuit de extra middelen die u via de prestatiebox ontvangt aangevuld met het geld dat u via de lumpsum ontvangt. U wordt als schoolbestuur actief benaderend door School aan Zet. U kunt natuurlijk ook zelf al een kijkje nemen op www.schoolaanzet.nl.

 • Hoe is de scheiding van bestuur en intern toezicht geregeld in geval van een bestuurscommissie? Kan er een raad van toezicht-model worden ingevoerd?

  De scheiding tussen bestuur en intern toezicht in het openbaar onderwijs is via het gemeenterecht geregeld.

  In een bestuurscommissie wordt de functie van het bestuur (bevoegd gezag openbaar onderwijs) uitgeoefend door de bestuurscommissie. De functie van intern toezichthouder berust bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad is als intern toezichthouder bevoegd om een bestuurscommissie in te stellen en op te heffen, deze mag leden van de commissie benoemen en ontslaan, de begroting en rekening vaststellen en zo nodig besluiten van de bestuurscommissie vernietigen.

  Om die reden is in de memorie van toelichting van de Wet goed onderwijs en goed bestuur aangegeven dat een raad van toezicht niet aan de orde zal zijn (Zie vergaderstukken 2008-2009, nr. 31 828, nr. 3, pagina 28).