Huisvesting

Foto van nieuw schoolgebouw

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. De gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw is 40 jaar, het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is matig tot slecht en gebouwen zijn niet meer toegerust op moderne toepassingen. Leraren in het basisonderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld dan ook slechts een 5,7.

Een belangrijke oorzaak ligt in de financieringswijze: zowel schoolbesturen als gemeenten krijgen vanuit het Rijk middelen om huisvesting te financieren. Zij hebben beide eigen verantwoordelijkheden rondom bouw en beheer. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwbouw en schoolbesturen voor de exploitatie en het onderhoud. Deze gescheiden geldstromen leiden tot ongewenste effecten en inefficiënte bestedingen. Schoolbesturen en gemeenten hebben immers beide andere belangen.

Uit onderzoek blijkt dat een slecht binnenklimaat van scholen leidt tot mindere prestaties van leerkracht en leerling. Dit schaadt de onderwijskwaliteit. Om optimale leeromstandigheden te creëren voor elk kind, vindt de PO-Raad dat daarom de kwaliteit van de schoolgebouwen omhoog moet. Schoolgebouwen moeten versterkend zijn voor en ondersteunend zijn aan de onderwijskundige visie van de school en het schoolbestuur. 

Wat doet de PO-Raad?

Mede door de inzet van de PO-Raad is de financiële verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de buitenkant overgegaan naar het schoolbestuur. Hierdoor kan het schoolbestuur nu meer integrale keuzes maken voor zijn gebouwen.

Daarnaast is in samenwerking met het kenniscentrum Ruimte-OK een kwaliteitskader ontwikkeld. In dit kader is aangegeven aan welke eisen een modern schoolgebouw naar de mening van de PO-Raad zou moeten voldoen. Schoolbesturen en gemeentebesturen kunnen hiermee op lokaal niveau afspraken maken over het in lokale situatie gewenste kwaliteitsniveau.

Ambities

Omdat het huisvestingsstelsel dreigt vast te lopen als gevolg van de zich wijzigende bestuurlijke verhoudingen, is de PO-Raad er groot voorstander van het stelsel als geheel tegen het licht te houden middels een “nieuw Scheveningsberaad”.

Tot die tijd, streeft zij naar een aantal beperkte aanpassingen aan het bestaande stelsel, zoals het mogelijk maken van het recht op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid en het in de wet opnemen van renovatie als huisvestingsvoorziening.

Ook wil de PO-Raad afspraken maken over de toepassing van het investeringsverbod, het begrip renovatie en een meer gelijkwaardige positie van schoolbesturen en gemeentebesturen bij doordecentralisatie. 

Meer weten?

Voor meer informatie over het thema huisvesting kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

 

Laatste nieuws

 • De PO-Raad heeft de tool voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd. Deze gegevens geven geen absolute zekerheid maar zijn vooral bedoeld om, wanneer nodig, het gesprek aan te gaan met de gemeente. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen.

 • Leerlingen én leerkrachten presteren beter in een schone school. Maar als het lokaal bijvoorbeeld vol ligt met knutselwerkjes kunnen schoonmakers hun werk niet goed doen. Daarom wijst de PO-Raad alle scholen op de animatiefilmpjes van schoonmaak- en glazenwassersbrancheorganisatie OSB. 

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox huisvesting

Hier vindt u rekenprogramma's die u kunnen helpen bij het financieel inrichten van uw huisvesting.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Netwerk Financiën en huisvesting

Kennisgroep Onderwijshuisvesting

Veelgestelde vragen

 • Onze school heeft een huisvestingsreserve gevormd uit de Rijksbekostiging (alleen batige saldi t/m 1-7-2006) en de huisvestingsvergoeding gemeente (bedrag dat de normvergoeding te boven ging bij de bouw). Mogen we dit bedrag investeren in lokalen?

  Dit is wat ons betreft op het randje. Voor de invoering van de lumpsum gold er een minder strenge regel ten aanzien van de investering in huisvesting. Dus als aangetoond kan worden dat deze reserves zijn opgebouwd vóór 1 augustus 2006, geldt er meer vrijheid voor huisvestingsinvesteringen. Het betreft hier echter investeringen voor het realiseren van voorzieningen voor Kinderopvang. De vraag is of dit nog wel onder de ruimere interpretatie van artikel 148 van de WPO valt. De WPO heeft immers alleen betrekking op het PO. Uiteindelijk zal de accountant hier een oordeel over moeten vormen. Ons advies is om de casus daarom met uw accountant bespreken.

 • Wij willen een ruimte in ons schoolgebouw verhuren aan een commerciële organisatie. Bevoegd gezag en gemeente zijn akkoord. Op welke wijze kan een redelijke vergoeding ter compensatie van de exploitatiekosten worden berekend?

  Er is geen standaardvergoeding meer opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Bij de laatste wijziging van de Verordening is de 7e groepsvergoeding MI komen te vervallen.

  Tussen schoolbesturen of tussen schoolbestuur en gemeente dienen nu afspraken te worden gemaakt over de hoogte van de vergoeding. De berekeningswijze is als volgt: allereerst worden de totale exploitatiekosten gedeeld door het aantal vierkante meters van de school. Eventueel kunnen de kosten van schoonmaak hierin worden meegenomen, wanneer de huurder hier gebruik van maakt. Daarna wordt het aantal gehuurde vierkante meters bepaald. Een lokaal is bijvoorbeeld 56 m2, maar er wordt vaak van meer dan alleen het lokaal gebruik gemaakt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor 115m2, zoals opgenomen in de Verordening. Het exploitatiebedrag per m2 wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal gehuurde m2. De uitkomst hiervan is de vergoeding die de huurder dient te betalen.

 • Heeft de PO-Raad beschikking over een lijst van activa met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen?

  De afschrijvingstermijnen stelt u vast in overleg met uw accountant. U hebt hierin een zekere vrijheid, zolang de termijnen maar realistisch zijn. Voor richtlijnen kunt u de lijsten van gemeenten bekijken. De gemeente Groningen plaatst de lijst bijvoorbeeld op haar website.