School, kind & omgeving

Groep jongens op een rij die elkaar gebroederlijk vasthouden en lachend kijken

It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork.

Doorgaande ontwikkellijn 

Het primair onderwijs is een schakel in de keten in de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De PO-Raad vindt het daarom belangrijk om met die omgeving in verbinding te staan en zo gezamenlijk te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind. De PO-Raad wil de schakels zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten en wil dat mogelijke achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Daarvoor werkt het onderwijs samen met ouders, kinderopvang, voorschool, naschool, sport- en culturele organisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen en andere partners.

Wat doet de PO-Raad?

Ook de PO-Raad zelf zorgt voor allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om die doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind mogelijk te maken. Daarnaast zet de PO-Raad zich binnen dit thema in voor een gezonde leefstijl, sociale veiligheid en asielzoekers en nieuwkomers. Om scholen houvast te geven bij het maken van afspraken met bedrijven, heeft ze met diverse partijen het convenant Sponsoring op scholen gesloten. Uitgangspunt is dat scholen en leerlingen van kennis en kunde van bedrijven kunnen leren, maar dit nooit een negatief effect mag hebben op hun geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

Ambities

De PO-Raad streeft niet naar een blauwdruk, maar zet zich in voor ontschotting, gelijke kansen en een gezonde leeromgeving voor ieder kind. De PO-Raad brengt knelpunten in kaart die deze zaken in de weg staan en brengt deze actief onder de aandacht van ministeries, politici en politieke partijen. Ook bevordert de PO-Raad op landelijk niveau intensiever overleg tussen de verschillende partners van het onderwijs.

Leden van de PO-Raad krijgen van de PO-Raad ondersteuning bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, bij het professionaliseren van het bestuur en het lerarenteam en door het delen van goede voorbeelden.

Meer weten?

Voor meer informatie over het thema School, kind & omgeving kunt u terecht bij de Helpdesk of bij één van onze beleidsadviseurs Steven de Vries (Gezonde leefstijl), Esmee Hornstra (Onderwijs en opvang 0-12 jaar) of Elise van Bokhorst (Sociale veiligheid, Asielzoekers en nieuwkomers).

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox School, kind en omgeving

Hier vindt u hulpmiddelen die helpen bij diverse thema's in en om de school 

Netwerk School, kind en omgeving

Adviesgroep Gezonde school

Vensters: voor het verhaal achter de cijfers

Iedere school heeft zijn eigen pagina op scholenopdekaart.nl. Scholen presenteren zichzelf aan ouders en stakeholders. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

  Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer, bijvoorbeeld met kortere lessen of kortere dagen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd).

  Lees ook het artikel:

  Wat te doen bij extreme warmte op school

 • Ouders willen hun kind op 3-jarige leeftijd op school laten beginnen, omdat hij een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Is dat wettelijk toegestaan?

  In artikel 39 WPO is de toelatingsleeftijd van leerlingen geregeld. Een leerling mag toegelaten worden tot een school voor primair onderwijs als hij 4 jaar is. In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het schoolbestuur kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Als een school leerlingen eerder toelaat dan 4 jaar zijn zij geen leerlingen in de zin der wet en zijn zij niet verzekerd. Zie ook Rijksoverheid.nl

 • Is het noodzakelijk om van alle studenten die bij ons stage lopen of als LIO-er ingezet worden een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen bij de start van hun stage?

  Voor een LIO-er is een VOG verplicht en deze mag bij aangaan van de LIO-overeenkomst niet ouder zijn dan zes maanden. Voor stagiaires is een VOG niet verplicht, maar wel aan te raden indien zij alleen met de kinderen gaan werken. Zie voor meer informatie ook de site Stichting School en Veiligheid.