School, kind & omgeving

Groep jongens op een rij die elkaar gebroederlijk vasthouden en lachend kijken

It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork.

Doorgaande ontwikkellijn 

Het primair onderwijs is een schakel in de keten in de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De PO-Raad vindt het daarom belangrijk om met die omgeving in verbinding te staan en zo gezamenlijk te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind. De PO-Raad wil de schakels zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten en wil dat mogelijke achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Daarvoor werkt het onderwijs samen met ouders, kinderopvang, voorschool, naschool, sport- en culturele organisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen en andere partners.

Wat doet de PO-Raad?

Ook de PO-Raad zelf zorgt voor allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om die doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind mogelijk te maken. Daarnaast zet de PO-Raad zich binnen dit thema in voor een gezonde leefstijl, sociale veiligheid en asielzoekers en nieuwkomers. Om scholen houvast te geven bij het maken van afspraken met bedrijven, heeft ze met diverse partijen het convenant Sponsoring op scholen gesloten. Uitgangspunt is dat scholen en leerlingen van kennis en kunde van bedrijven kunnen leren, maar dit nooit een negatief effect mag hebben op hun geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

Ambities

De PO-Raad streeft niet naar een blauwdruk, maar zet zich in voor ontschotting, gelijke kansen en een gezonde leeromgeving voor ieder kind. De PO-Raad brengt knelpunten in kaart die deze zaken in de weg staan en brengt deze actief onder de aandacht van ministeries, politici en politieke partijen. Ook bevordert de PO-Raad op landelijk niveau intensiever overleg tussen de verschillende partners van het onderwijs.

Leden van de PO-Raad krijgen van de PO-Raad ondersteuning bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, bij het professionaliseren van het bestuur en het lerarenteam en door het delen van goede voorbeelden.

Meer weten?

Voor meer informatie over het thema School, kind & omgeving kunt u terecht bij de Helpdesk of bij één van onze beleidsadviseurs Steven de Vries (Onderwijsachterstanden), Anneke Risselada (Gezonde leefstijl, Samenwerking met opvang, Sociale veiigheid) of Venhar Sariaslan (Asielzoekers en nieuwkomers).

Laatste nieuws

 • In België ontstond gisteren ophef toen een intern document over ‘radicaliserende kinderen’ op een basisschool in het Vlaamse Ronse uitlekte. Voor ondersteuning bij het signaleren van radicalisering binnen het onderwijs en het aan de orde stellen van dit soort moeilijke thema’s in de klas, verwijst de PO-Raad naar de themapagina over radicalisering van de Stichting School & Veiligheid.

 • Basisscholen kunnen zich vanaf 4 september, 9.00 uur t/m 15 september, 17.00 uur inschrijven voor EU-Schoolfruit. Er kunnen circa 2.600 basisscholen deelnemen.

 • Om nieuwe basisschoolouders te helpen in deze spannende tijd, ontwikkelden Bracha van Doesburgh en Sofie van den Enk magazine Vier!. Een eenmalige uitgave waarin zij met de billen bloot gaan door blunders, onzekerheden en tips te delen met collega-jonge-ouders.

Standpunten

 • Schoolzwemmen blijft vooral in grote steden van levensbelang

  Zonder schoolzwemmen zou één op de vijf kinderen in de grote steden geen zwemdiploma behalen. Belangrijk dus om te behouden in een waterrijk land als Nederland. 

 • School mag nooit afhankelijk zijn van commerciële partij

  De PO-Raad ziet dat het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer met elkaar in aanraking komen, vooral rond ICT, techniek en bewegingsonderwijs. Scholen kunnen hier de vruchten van plukken, maar mogen wat de PO-Raad betreft nooit afhankelijk worden van het bedrijfsleven.

 • Geen wettelijk voorgeschreven antipestprogramma's

  De PO-Raad wil dat scholen werken aan sociale veiligheid op een manier die past bij hun eigen visie en die tegemoet komt aan vragen die spelen in de lokale situatie. De meeste scholen zijn al voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en hebben goed zicht op het welbevinden van hun leerlingen. Om die reden heeft de PO-Raad zich altijd verzet tegen verplichte antipestprogramma's op scholen. 

Agenda

Komende bijeenkomsten

Meer agenda-items

Toolbox School, kind en omgeving

Hier vindt u hulpmiddelen die helpen bij diverse thema's in en om de school 

Netwerk School, kind en omgeving

Adviesgroep Gezonde school

Vensters: voor het verhaal achter de cijfers

Iedere school heeft zijn eigen pagina op scholenopdekaart.nl. Scholen presenteren zichzelf aan ouders en stakeholders. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer komt een school in aanmerking voor nieuwkomerssubsidie?

  Als er meer dan vier leerlingen op één brinnummer staan ingeschreven die korter dan twee jaar in Nederland verblijven, dan kan een school extra financiering aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op lowan.nl of stel uw vraag aan onze adviseur Boudien Bakker.

 • Hoe word ik een Gezonde school?

  Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen een Vignet Gezonde School verdienen. Het vignet is een erkenning voor scholen waarmee zij laten zien dat ze planmatig en structureel werken aan minimaal één aspect van gezondheid en niet alleen losse activiteiten hiervoor inzetten. In totaal kunnen scholen acht deelcertificaten behalen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, sport en bewegen, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Ga voor meer informatie naar gezondeschool.nl

 • Is het werken met een meldcode kindermishandeling verplicht?

  Scholen zijn verplicht een eigen meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ te hebben, die zij dienen te gebruiken bij vermoedens van mishandeling. In de meldcode beschrijft een school wie binnen de organisatie wanneer wat op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen dus. Het document bevat een signalenlijst en een gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, de rollen en verantwoordelijkheden, een sociale kaart en scholingsplan maken deel uit van de meldcode van de school.

  De Wet Meldcode verplicht iedere beroepskracht om deskundigheid op te bouwen en op peil te houden. Het is van belang dat scholen structureel scholing aanbieden op dit thema, zodat men signalen tijdig kan opvangen en weet hoe te handelen. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen beschikken over een meldcode en deze op de juiste wijze gebruiken.

  De Rijksoverheid heeft een gratis toolkit ontwikkeld om beroepskrachten te ondersteunen bij de invoering en het gebruik van een meldcode. 

  Ook kunnen scholen gebruik maken van het pakket 'Safe you safe me' van VeiligheidNL, inclusief adviesgesprek, ouderbijeenkomst en nazorggesprek.