School, kind & omgeving

Groep jongens op een rij die elkaar gebroederlijk vasthouden en lachend kijken

It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork.

It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork.

Doorgaande ontwikkellijn 

Het primair onderwijs is een schakel in de keten in de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De PO-Raad vindt het daarom belangrijk om met die omgeving in verbinding te staan en zo gezamenlijk te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind. De PO-Raad wil de schakels zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten en wil dat mogelijke achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Daarvoor werkt het onderwijs samen met ouders, kinderopvang, voorschool, naschool, sport- en culturele organisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen en andere partners.

Wat doet de PO-Raad?

Ook de PO-Raad zelf zorgt voor allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om die doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind mogelijk te maken. Daarnaast zet de PO-Raad zich binnen dit thema in voor een gezonde leefstijl, sociale veiligheid en asielzoekers en nieuwkomers. Om scholen houvast te geven bij het maken van afspraken met bedrijven, heeft ze met diverse partijen het convenant Sponsoring op scholen gesloten. Uitgangspunt is dat scholen en leerlingen van kennis en kunde van bedrijven kunnen leren, maar dit nooit een negatief effect mag hebben op hun geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

Ambities

De PO-Raad streeft niet naar een blauwdruk, maar zet zich in voor ontschotting, gelijke kansen en een gezonde leeromgeving voor ieder kind. De PO-Raad brengt knelpunten in kaart die deze zaken in de weg staan en brengt deze actief onder de aandacht van ministeries, politici en politieke partijen. Ook bevordert de PO-Raad op landelijk niveau intensiever overleg tussen de verschillende partners van het onderwijs.

Leden van de PO-Raad krijgen van de PO-Raad ondersteuning bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, bij het professionaliseren van het bestuur en het lerarenteam en door het delen van goede voorbeelden.

Meer weten?

Voor meer informatie over het thema School, kind & omgeving kunt u terecht bij de Helpdesk of bij één van onze beleidsadviseurs Steven de Vries (Onderwijsachterstanden), Anneke Risselada (Gezonde leefstijl, Samenwerking met opvang, Sociale veiligheid) of Venhar Sariaslan (Asielzoekers en nieuwkomers).

Laatste nieuws

 • Terwijl de leraren staakten, maakten verschillende organisaties van de nood een deugd. EditieNL bracht in beeld hoe de PO-Raad donderdag 5 oktober de kinderen van werknemers op het werk een leuke dag aanbood met een heuse kinderklankbordgroep, schminken en pannenkoeken. 

 • Waarom kent het primair onderwijs zo’n lange zomervakantie? Waarom iedere dag naar school als je overál kan leren? Claire Boonstra, bekend van de rubriek #Onderwijsvragen op BNR en keynote speaker, legt haar publiek er een paar voor. De antwoorden stammen vaak uit een ver verleden en het is lastig om bekende patronen te doorbreken. Maar we staan aan de vooravond van een revolutie. Verslag van de vijfde landelijke IKC-dag in Apeldoorn.

 • Maar liefst 83% van de ouders geeft aan de landelijke staking van 5 oktober volledig te steunen. Leraren hebben volle klassen, te veel werkdruk en worden onvoldoende beloond, vinden ouders. Zo blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs onder 1.852 ouders.

Standpunten

 • Schoolzwemmen blijft vooral in grote steden van levensbelang

  Zonder schoolzwemmen zou één op de vijf kinderen in de grote steden geen zwemdiploma behalen. Belangrijk dus om te behouden in een waterrijk land als Nederland. 

 • School mag nooit afhankelijk zijn van commerciële partij

  De PO-Raad ziet dat het onderwijs en bedrijfsleven steeds meer met elkaar in aanraking komen, vooral rond ICT, techniek en bewegingsonderwijs. Scholen kunnen hier de vruchten van plukken, maar mogen wat de PO-Raad betreft nooit afhankelijk worden van het bedrijfsleven.

 • Geen wettelijk voorgeschreven antipestprogramma's

  De PO-Raad wil dat scholen werken aan sociale veiligheid op een manier die past bij hun eigen visie en die tegemoet komt aan vragen die spelen in de lokale situatie. De meeste scholen zijn al voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en hebben goed zicht op het welbevinden van hun leerlingen. Om die reden heeft de PO-Raad zich altijd verzet tegen verplichte antipestprogramma's op scholen. 

Toolbox School, kind en omgeving

Hier vindt u hulpmiddelen die helpen bij diverse thema's in en om de school 

Netwerk School, kind en omgeving

Adviesgroep Gezonde school

Vensters: voor het verhaal achter de cijfers

Iedere school heeft zijn eigen pagina op scholenopdekaart.nl. Scholen presenteren zichzelf aan ouders en stakeholders. 

Veelgestelde vragen

 • Indien een school een oudervereniging heeft, ben je dan als ouder vanaf inschrijving van je kind automatisch lid van de oudervereniging?

  Lidmaatschap van een vereniging (= een rechtspersoon) is altijd vrijwillig, nooit een automatisme. Op de website van Ouders en onderwijs is veel informatie over ouderraden en –verenigingen te vinden.

 • Wanneer komt een school in aanmerking voor nieuwkomerssubsidie?

  Als er meer dan vier leerlingen op één brinnummer staan ingeschreven die korter dan twee jaar in Nederland verblijven, dan kan een school extra financiering aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op lowan.nl of stel uw vraag aan onze adviseur Boudien Bakker.

 • Hoe word ik een Gezonde school?

  Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen een Vignet Gezonde School verdienen. Het vignet is een erkenning voor scholen waarmee zij laten zien dat ze planmatig en structureel werken aan minimaal één aspect van gezondheid en niet alleen losse activiteiten hiervoor inzetten. In totaal kunnen scholen acht deelcertificaten behalen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, sport en bewegen, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Ga voor meer informatie naar gezondeschool.nl